မသန္႔ရွင္းေသာ ေလကို ႐ွဴ႐ိႈက္မိသူမ်ား ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးႏိုင္

ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းေၾကာင့္ ျပင္းထန္ေသာ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ၿပီး ယင္းမွေန၍ ေက်ာက္ကပ္ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ဦးတည္ႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က သတိေပးထားသည္။

အျပင္ဘက္ရွိ ညစ္ညမ္းေသာေလထုေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ေလျဖတ္ျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ပန္းနာရင္က်ပ္ေရာဂါႏွင့္ ျပင္းထန္ ေသာ အဆုတ္လမ္းေၾကာင္းပိတ္ဆို႔မႈေရာဂါတို႔ကဲ့သုိ႔ ႀကီးမားေသာ က်န္းမာေရးျပႆနာမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္။


ဝါရွင္တန္ေဆးတကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ားက ေလထုညစ္ ညမ္းျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါလည္း ျဖစ္ပြားႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည္။ သုေတသီမ်ားက ၂၀၀၄ ကစ၍ ရွစ္ႏွစ္ႏွင့္ ငါးလၾကာ လူႏွစ္သန္းခြဲခန္႔တြင္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာက္ကပ္ ေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ေလ့လာခဲ့သည္။

ေလထုထဲတြင္ အမႈန္ပါဝင္မႈ တစ္ကုဗမီတာလွ်င္ ၁၂ မိုက္က ႐ိုဂရမ္ထက္ သံုးဆပိုမ်ားေသာ အေနအထားႏွင့္ ထိေတြ႕မႈမ်ားသူ မ်ားသည္ အဆုတ္ေရာဂါႏွင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ သည္။

ေလထုထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ အမႈန္မ်ားႏွင့္ မျမင္ႏိုင္ေသာ ဖုန္မႈန္႔အညစ္အေၾကးမ်ား၊ မီးခိုးမ်ားသည္ ေသြးေၾကာမ်ားထဲသို႔ ဝင္ေရာက္ခ်ိန္၌ အပ်က္အစီးမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚေစသည္။

ေက်ာက္ကပ္က ေသြးကို စစ္ထုတ္သန္႔စင္ေပးရသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အမႈန္ႏွင့္ အညစ္အေၾကးမ်ား ေက်ာက္ကပ္၏ ပံုမွန္ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။

ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO)ကလည္း ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ႏိုင္ငံမ်ားကို တိုက္တြန္းထားၿပီး ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါက ျပင္းထန္ေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားမႈဆိုင္ရာ ဝန္ ထုပ္ဝန္ပိုးကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၄ က ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္တြင္ ကမၻာေပၚရွိ လူေပါင္း ၉၂ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ WHO က သတ္မွတ္ထားေသာ ေလထုအရည္အေသြးေအာက္ ေရာက္ေနေသာ ပတ္ဝန္းက်င္၌ ေနထိုင္ေနရသည္ ဟုဆိုသည္။

ၿမိဳ႕ျပမ်ားႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အရြယ္မတိုင္မီ ေသဆံုးမႈ ၂၀၁၂ က သံုးသန္းအထိရွိေၾကာင္း သိရသည္။                                     

—Ref: TOI