ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ တာမိုးညဲခ်မ္းသာကုမၸဏီက ရွယ္ယာအသစ္မ်ား စတင္ထုတ္ေရာင္းမည္ဟုဆုိ

 ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း  တြင္ တာမိုးညဲခ်မ္းသာကုမၸဏီ က ရွယ္ယာအသစ္မ်ား ထုတ္ ေရာင္းသည့္ ကုမၸဏီအျဖစ္ ပထ မဆုံး စတင္၀င္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေခ်းေငြသက္ေသခံ လက္မွတ္လုပ္ငန္းႀကီးၾကပ္ေရး ေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာသည္။

အိတ္ခ်ိန္းေစ်းကြက္တြင္ လက္ရွိလုပ္ကုိင္ေနသည့္ ကုမၸဏီ ေလးခုသည္ ရွယ္ယာအသစ္မ်ား ထုတ္ေရာင္းေနျခင္း မဟုတ္ဘဲ ယခင္ေရာင္းခ်ထားသည့္ ရွယ္ ယာမ်ား အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳ လုပ္ႏုိင္ရန္ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္း ထုတ္ျပန္ေပးျခင္းကိုသာ ေဆာင္ ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္သည္။

တာမိုးညဲခ်မ္းသာ (TMH Telecom) ကုမၸဏီသည္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းတြင္ ငါးခုေျမာက္၀င္ေရာက္မည့္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ၌လုိအပ္သည့္ စိစစ္မ်ားျပဳလုပ္ေန၍ ႏုိ၀င္ဘာတြင္ ၀င္ေရာက္ႏုိင္မည္ဟု ၎ကဆုိ သည္။

‘‘ဒီကုမၸဏီက ပထမဦးဆုံး ရွယ္ယာအသစ္ေရာင္းမယ့္ ကုမၸ ဏီျဖစ္မယ္။ ေနာက္ၿပီး ရွယ္ယာ အသစ္ေတြ ေရာင္းမယ့္ ကုမၸဏီ ေတြ ထပ္၀င္လာဦးမယ္။ ဒီလုိျဖစ္ လာရင္ စေတာ့ရွယ္ယာကို လူထု က စိတ္၀င္စားလာမွာ’’ဟု ဦးေဌး ခြၽန္က ေျပာသည္။

တာမိုးညဲခ်မ္းသာ (TMH Telecom)ကုမၸဏီႏွင့္အတူ အ ျခားအမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတစ္ခုလည္း ၂၀၁၇ မကုန္ခင္ ထပ္မံ၀င္ေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး ယင္းကုမၸဏီကလည္း ရွယ္ယာအသစ္မ်ားထုတ္ေရာင္းမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။

ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း တြင္ ယခုကဲ့သို႔ ရွယ္ယာအသစ္ မ်ား ေရာင္းခ်သည့္ ကုမၸဏီမ်ား ၀င္ေရာက္လာျခင္းသည္ စေတာ့ ေစ်းကြက္ကို အသက္၀င္လာေစ မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအမ်ားပုိင္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ရွယ္ယာအသစ္ မ်ားေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ေရာင္းခ် ထားၿပီးသား ရွယ္ယာမ်ားကိုသာ အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္ေနျခင္း ေၾကာင့္ လူထုက စေတာ့ရွယ္ယာကုိ စိတ္မ၀င္စားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဌးခြၽန္က ေျပာသည္။

‘‘ရွယ္ယာအသစ္ ထုတ္ ေရာင္းမယ္ဆိုရင္ လူထုက စိတ္ ၀င္စားၾကမွာပါ။ အခုကေရာင္း ထားၿပီးသားေတြ ျပန္၀ယ္ရေတာ့ လုိခ်င္သလို မရႏုိင္ဘူး။ ပိုင္ထား တဲ့သူက ထုတ္ေရာင္းမွျဖစ္တာ ဆိုေတာ့ သိပ္စိတ္မ၀င္စားၾက တာပါ။ အခုလို ရွယ္ယာအသစ္ ေရာင္းမယ္ဆုိရင္ ၀ယ္မယ့္သူ ေတြရွိလာမွာပါ’’ဟု ရွယ္ယာပိုင္ ရွင္ ဦးထင္လင္းေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ အမ်ားပိုင္ကုမၸဏီေလး ခုက စာရင္း၀င္ထားၿပီး ရွယ္ယာ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ေနသည္။ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၌ စာ ရင္း၀င္ထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ FMI , သီလ၀ါအထူးစီးပြားေရးဇုန္ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ (MTSH) ၊ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားမ်ားဘဏ္တုိ႔ ျဖစ္သည္။