ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အမႈိက္ရွင္းလင္းျခင္း မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား စည္းကမ္း မဲ့ စြန္႔ပစ္အမိႈက္ရွွင္းလင္းသိမ္း ဆည္းျခင္းကို မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ ႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန ဒုဌာနမွဴး ဦးေဇာ္ဝင္းႏိုင္က ေျပာသည္။


 ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အ မႈိက္ရွင္းလင္းေရးကို ၿမိဳ႕တြင္း ေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ အလံု၊ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ရွင္းလင္းလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ တြင္ မဂၤလာေတာင္ၫြန္႔ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ စမ္း ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၌ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္မည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ၿမိဳ႕တြင္းေျခာက္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဗဟန္း၊ အလံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအမႈိက္မ်ား ႏွင့္ က်ဴးေက်ာ္ထားေသာ အဖီအ ဆြယ္မ်ား ရွင္းလင္းၿပီးေနာက္ ထပ္မံ မက်ဴးေက်ာ္ရန္ႏွင့္ အမႈိက္မ်ား ျပန္လည္ပစ္မခ်ရန္ ပညာေပးေနေၾကာင္း၊ စည္းကမ္းလိုက္နာျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေနာက္ေဖးလမ္းၾကားအမႈိက္ရွင္းလင္း သိမ္းဆည္းေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီက ျပန္လည္စစ္ေဆးကာ သတိေပးေနေၾကာင္းသိရသည္။

ေနာက္ေဖးလမ္းၾကား အ မႈိက္ရွင္းလင္းေရးကို လမ္းမေတာ္၊လသာ၊ ပန္းဘဲတန္း၊ ေက်ာက္တံ တား၊ ဗိုလ္တေထာင္၊ ပုဇြန္ေတာင္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္က စတင္၍ စီမံခ်က္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Top News