ခရီးသြားလုပ္ငန္း လိုင္စင္ကို တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္မည္

 ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာ ေရးဥပေဒအတည္ျပဳၿပီးပါက ခရီး သြားလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ လိုအပ္ ေသာလုပ္ငန္းလိုင္စင္ကို တိုင္းေဒ သႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ႐ံုးခဲြ မ်ားက စိစစ္ထုတ္ေပးခြင့္ရရွိလာ မည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးအုန္းေမာင္က ေျပာသည္။

လုပ္ငန္းလိုင္စင္မ်ား စိစစ္ ထုတ္လုပ္ေပးခြင့္ကို တိုင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားက လုပ္ကိုင္ရမည္ျဖစ္၍ ႐ံုးခဲြအားလံုး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ဟုိတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ ႐ံုးခဲြတာ၀န္ခံမ်ားကို တိုက္တြန္းေၾကာင္း အဆုိပါ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာ ေရးလုပ္ငန္း ၀န္ႀကီးဌာနသည္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခုိရိပ္သာလုပ္ ငန္းလိုင္စင္၊ ဟုိတယ္ေဆာက္ လုပ္မႈႏွင့္ ျပဳျပင္မြမ္းမံမႈအတြက္ ခြင့္ျပဳမိန္႔၊ ခရီးလွည့္လည္ေရးလုပ္ ငန္းလိုင္စင္၊ ဧည့္လမ္းၫႊန္လုပ္ ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ ခရီးသြားလာသူ မ်ား ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းလုိင္စင္ တို႔ကို စိစစ္ထုတ္ေပးေနျခင္းျဖစ္ သည္။

လက္ရွိ၌ လုပ္ငန္း လိုင္စင္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း၀န္ႀကီးဌာနတြင္သာ လက္ခံေဆာင္ရြက္ေပးသျဖင့္ အခ်ိန္ၾကန္႔ၾကာမႈမ်ား ႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလာေရးဥပေဒသည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အထိ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္၍ မၾကာမီထြက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ခရီးသြားလာ ေရးဥပေဒကို အတည္ျပဳျပ႒ာန္း ၿပီးပါက ဆက္လက္ေရးဆဲြမည့္ နည္းဥပေဒမ်ားအေပၚ အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ား ဆက္လက္ေပးအပ္ရန္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအား တုိက္တြန္းထား သည္။

Top News