စင္ကာပူတြင္ က်င္းပမည့္ Digital Winners Asia သို႔ MMTutors တက္ေရာက္ခြင့္ရ

စက္တင္ဘာ ၁၉ ရက္ႏွင့္ ၂၀ ရက္တြင္ စင္ကာပူႏုိင္ငံ၌ ျပဳလုပ္မည့္ Digital Winners Asiaသို႔ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ လုပ္ငန္းစတင္လည္ပတ္ခါစ နည္းပညာကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္သည့္ MMTutorsတက္ေရာက္ ခြင့္ရရွိထားသည္။

Digital Winners Asia သည္ အာရွတုိက္၏ Accelerator (ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးေရး)  အစီအစဥ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးအလား အလာေကာင္းသည့္ လုပ္ငန္းစ တင္ခါစ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား ကို ေရြးခ်ယ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ရွာေဖြေပးျခင္း ျဖစ္သည္။


တယ္လီေနာသည္ အာရွ တုိက္အတြင္း တယ္လီကြန္းေစ်း ကြက္တည္ရွိရာ ျမန္မာ၊ ထုိင္း၊ ပါကစၥတန္၊ မေလးရွား၊ ဘဂၤ လားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံမ်ားမွ တက္သစ္စ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ားကို ေရြး ခ်ယ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးေလ့ရွိသည္။

၂၀၁၇ အတြက္ ေရြးခ်ယ္ခံ ရသည့္ MMTutors သည္ အျခား အိမ္နီးခ်င္းႏုိင္ငံ ငါးခုမွ တက္သစ္စနည္းပညာကုမၸဏီ ခုနစ္ခုႏွင့္အတူ စင္ကာပူႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ Digital Winners Asia ၌ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈခ်ိတ္ဆက္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ တက္သစ္စ နည္းပညာကုမၸဏီကို တယ္လီ ေနာအတြက္ ဖန္တီးရာအဖဲြ႕က ေရြးခ်ယ္ေပးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွစ္စဥ္ ၀င္ ေရာက္ရွာေဖြသည့္ တက္သစ္စ နည္းပညာ ကုမၸဏီမ်ားအခ်ဳိ႕ သည္ ျပည္ပႏုိင္ငံမွ ေငြေၾကးစိုက္ထုတ္ေပးမႈ ရရွိဖူးသည္။

MMTutors သည္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို အြန္လုိင္းပညာ ေရးတစ္ခုအေနျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးသည့္ အြန္လုိင္းပလက္ေဖာင္း ျဖစ္သည္။ တည္ေနရာအလုိက္၊သင္ၾကားလိုသည့္ ဘာသာရပ္အလုိက္ ပညာေရးက႑ႏွင့္ အြန္လုိင္းက ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။