ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ပထမပုဂၢလိက ဘဏ္ႏုတ္ထြက္ရန္ စဥ္းစားေနဟုဆုိ

ရွယ္ယာေစ်းမ်ားဆက္ တိုက္ က်ဆင္းလာျခင္းေၾကာင့္ ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းစာရင္း ၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႕က စဥ္းစားေနေၾကာင္း ယင္း ဘဏ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ဦး ျမင့္ေဇာ္က ေျပာသည္။

‘‘ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်ရေသးပါ ဘူး။ ရွယ္ယာရွင္ေတြ ဆႏၵကို ေတာင္းထားပါတယ္’’ ဟု ဦးျမင့္ ေဇာ္က ေျပာသည္။

ရွယ္ယာရွင္မ်ား၏ အက်ိဳး စီးပြားကုိ ကာကြယ္ရန္ လုိအပ္ပါ က စာရင္း၀င္ ကုမၸဏီအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ေရး (Delisting) အ တြက္ လုပ္ကိုင္ခြင့္ကုိ ဒါ႐ုိက္တာ အဖြဲ႕အား ေပးအပ္ရန္ ပထမပုဂၢ လိကဘဏ္၏ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ႏွစ္ပတ္လည္အေထြေထြအစည္း အေ၀းတြင္ သေဘာတူညီခဲ့သည္ ဟု ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းက ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းတြင္ အမ်ားပုိင္ကုမၸဏီေလးခု သည္ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္ ရွယ္ယာမ်ား ေရာင္းခ်ေနသည္။ ယင္း အနက္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ သည္ ေလးခုေျမာက္၀င္ေရာက္ ထားသည့္ ဘဏ္လုပ္ငန္းကုမၸဏီ ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ ဘဏ္လုပ္ငန္း ကုမၸဏီ၏ စာရင္း၀င္ကုမၸဏီအ ျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ရန္စဥ္းစားျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၏ အႀကီးတန္းအုပ္ခ်ဳပ္ မႈ မန္ေနဂ်ာ ဦးသက္ထြန္းဦးက ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ စာရင္း၀င္ခြင့္ ရွိသလုိ ႏုတ္ထြက္ခြင့္လည္းရွိ ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘Delist (စာရင္း၀င္ကုမၸဏီ အျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္ျခင္း)  မ ေကာင္းပါဘူး။ ကုမၸဏီအတြက္ ေရာ၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းအတြက္ ေရာ၊ သူတို႔ရွယ္ယာရွင္ေရာ၊ ဒါက ဂယက္ႀကီးပါတယ္။ ဒါေပ မဲ့ သူတို႔ဘက္ကလည္း စဥ္းစား တဲ့အဆင့္ပဲရွိပါေသးတယ္’’ ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း၏ စာရင္း ၀င္ကုမၸဏီအျဖစ္ ႏုတ္ထြက္ျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စေတာ့အိတ္ခ်ိန္း က ထုတ္ပယ္ျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီက ကုိယ္တိုင္တင္ျပ၍ ႏုတ္ထြက္ျခင္း ဟူ၍ ႏွစ္မ်ိဳးရွိသည္။ ကုမၸဏီ ဘက္က ႏုတ္ထြက္ရန္တင္ျပလာ ပါက အက်ိဳးအေၾကာင္း ခုိင္မာရန္ လုိအပ္ၿပီး ရန္ကုန္စေတာ့အိတ္ ခ်ိန္းကလည္း ျငင္းပယ္ခြင့္ရွိ ေၾကာင္း ဦးသက္ထြန္းဦးက ေျပာ သည္။

စာရင္း၀င္အျဖစ္မွ ႏုတ္ ထြက္ျခင္းတြင္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၌ သတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား ရွိ ေၾကာင္း၊ သုိ႔ေသာ္ ရန္ကုန္စေတာ့ အိတ္ခ်ိန္း၏ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ားသည္ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သုိ႔ မျပင္းထန္ေၾကာင္း ဦးသက္ထြန္း ဦးက ေျပာသည္။

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္ကုမၸဏီ ရွယ္ယာရွင္အခ်ိဳ႕ကမူ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ႏုတ္ထြက္ ျခင္းသည္ မျဖစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း ေျပာသည္။ ‘‘ဒါဥကၠ႒က ဖိန္႔လုံး လုိ႔ျမင္တယ္။ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး’’ ဟု အဆုိပါကုမၸဏီ၏ ရွယ္ယာရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ပထမပုဂၢလိကဘဏ္သည္ ရန္ကုန္ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းသုိ႔ ၂၀၁၇ ဇန္န၀ါရီ ၂၀ ရက္တြင္စတင္၀င္ေရာက္ျခင္းျဖစ္ၿပီးစတင္၀င္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ရွယ္ယာတစ္စုလွ်င္ အေျခခံေစ်းႏႈန္း က်ပ္ ၃၉,၀၀၀ သတ္မွတ္ခဲ့သည္။

ထုိေန႔တြင္ ရွယ္ယာေစ်းက်ဆင္းၿပီး ၃၄,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္အေရာင္းအ၀ယ္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ စက္တင္ဘာ ၈ ရက္တြင္ ပထမပုဂၢလိကဘဏ္၏ ရွယ္ယာေစ်းသည္ ရွယ္ယာ တစ္စုလွ်င္ ၂၄,၀၀၀ က်ပ္ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

Top News