ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးက႑၌ တစ္ေဒၚလာရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈ ငါးေဒၚလာ တိုးလာမည္ဟု ဟြာေ၀းေျပာ

၂၀၂၅ အေရာက္တြင္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စီးပြားေရးက႑၌ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ ေဆာက္မႈတြင္ တစ္ေဒၚလာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါက ျပည္တြင္းအသား တင္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ငါးေဒၚလာ အထိ တုိးတက္လာမည္ဟု Huawei ၏ ၂၀၁၇ တိုးတက္မႈ ၫႊန္းကိန္း၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

သမား႐ိုးက်စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ားကို အသြင္ေျပာင္းလဲ၍ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရာတြင္ ဒစ္ဂ်စ္ တယ္နည္းပညာက ဦးေဆာင္ေနေၾကာင္း အာရွပစိဖိတ္ႏုိင္ငံမ်ားရွိ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ စတင္ခ်ိန္၌ အသားတင္ထုတ္လုပ္မႈႏႈန္း ျမင့္တက္လာေစရန္ ထုိင္း၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ဗီယက္နမ္တို႔တြင္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း Huawei ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပထားသည္။


လူငယ္မ်ား ဒစ္ဂ်စ္တယ္အ သံုးျပဳမႈ အာမခံခ်က္ အလားအ လာရွိေစရန္ အိမ္သံုး Broadband အင္တာနက္စနစ္ ထိုးေဖာက္၀င္ ေရာက္ျခင္းကို Huawei က အာရွ ပစိဖိတ္ထြန္းသစ္စေစ်းကြက္ဆိုင္ ရာ အစည္းအေ၀းတြင္ အႀကံျပဳ ခဲ့သည္။

Huawei သည္ မိုဘုိင္းဟန္း ဆက္တစ္ခုတည္းကိုသာ ထုတ္ လုပ္သည့္ နည္းပညာကုမၸဏီမ ဟုတ္ဘဲ သတင္းအခ်က္အလက္ ႏွင့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အေျခခံ တည္ေဆာက္မႈပိုင္းဆိုင္ရာတြင္ အစိုးရအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိ က ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာမ်ားအပါအ ၀င္ ေဒတာစင္တာလုပ္ငန္းမ်ား တြင္ ပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ေနသည္။