ျပည္သူမ်ား တန္ဖုိးနည္းအိမ္ရာ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ဂ်ပန္က ျမန္မာအစုိးရသ႔ုိ ေငြေခ်းမည္

 ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ဂ်ပန္အစုိးရတို႔ ညိႇ ႏႈိင္းမႈအရ ျပည္သူမ်ားတန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းမည့္အစီအစဥ္ကုိ ဂ်ပန္ အစိုးရက ျပင္ဆင္ေနသည္။

ျပည္သူမ်ား ေစ်းႏႈန္းသက္ သာစြာျဖင့္၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ အိမ္ရာ ေခ်းေငြအစီအစဥ္ကုိ ဂ်ပန္အစုိးရ က လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ေပး အပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ေပးအပ္မည့္ပမာ ဏကုိ ႏွစ္ႏုိင္ငံညိႇႏႈိင္းဆဲျဖစ္၍ မသိေသးေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ဒါ႐ုိက္တာဦး၀င္းေဇာ္က ေျပာ သည္။ ‘‘ေလာေလာဆယ္ပမာဏ ကေတာ့ မသိရေသးဘူး။ အစုိးရ အခ်င္းခ်င္းခ်ိတ္ၿပီးလုပ္ေနတာ ေပါ့။ ေနာက္ႏွစ္ေလာက္မွ ေခ်း ေငြက ရမယ့္သေဘာရွိတယ္’’ ဟု ဦး၀င္းေဇာ္က ဆုိသည္။

ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ၿပီးခ့ဲသည့္ႏွစ္က ဂ်ပန္ႏုိင္ငံ သုိ႔ေရာက္ရွိစဥ္ အိမ္ရာက႑ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဂ်ပန္အစုိးရႏွင့္ေျပာ ၾကားမႈေၾကာင့္ ၎တို႔ဘက္က ကူညီမည့္ အစီအစဥ္စတင္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဦး၀င္းေဇာ္က ဆုိ သည္။

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံမွ ေခ်းေငြရရွိပါက စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အမ်ားျပည္သူအားေခ်းေငြထုတ္ေခ်းျခင္းကုိ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဘဏ္က လုပ္ေဆာင္မည္ျဖစ္ သည္။လက္ရွိတြင္ အဆုိပါဘဏ္ သည္ ေခ်းေငြအေျမာက္အျမားရရွိ ရန္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအျပင္ အျခားႏုိင္ငံ မ်ားႏွင့္လည္း ေဆြးေႏြးညိႇႏႈိင္း ေနသည္။

ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဘဏ္ မွ ေခ်းေငြကုိ ေစာင့္ဆုိင္းေနျခင္း ထက္ ဘဏ္တြင္ပုံမွန္လာေရာက္ ေငြစုျခင္းကုိလည္း အေလ့အက်င့္ ေကာင္းတစ္ရပ္အျဖစ္ လုပ္ ေဆာင္သင့္ေၾကာင္း ဦး၀င္းေဇာ္ က တိုက္တြန္းသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္သည္ အစုိးရ တည္ေဆာက္ေနသည့္ တန္ဖုိး နည္းအိမ္ရာမ်ားကုိ ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ ေငြေခ်းေပးေနေသာ ဘဏ္ျဖစ္ သည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္က တန္ဖုိးနည္း အိမ္ရာ၀ယ္ယူသူမ်ား ေခ်းေငြ ျပန္ဆပ္ရမည့္ကာလကုိ လက္ ရွိတြင္ ၁၀ ႏွစ္အစား ၁၅ ႏွစ္အထိ တိုးျမႇင့္ေခ်းေပးႏုိင္ရန္ ယခုႏွစ္အ တြင္း စီစဥ္ေနသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္တြင္ ၃၀ ရာခုိင္ ႏႈန္း ေငြစုေဆာင္းထားသူမ်ား သည္ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဦး စီးဌာနက အသုတ္လုိက္ေရာင္းခ် သည့္ အိမ္ရာမ်ားတြင္ ၀ယ္ယူခြင့္ ရရွိရန္ သတ္မွတ္ထားၿပီးလက္ရွိ ၌ ပထမအသုတ္အေနျဖင့္ အိမ္ ခန္း ၆၀၀ ကုိ အရစ္က်စနစ္ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီးျဖစ္သည္။ ဒုတိယအ သုတ္အေနျဖင့္ အိမ္ခန္း ၆၀၀  ထပ္မံေရာင္းခ်မည္ျဖစ္သည္။

လက္ရွိတြင္ အဆုိပါဘဏ္ ၌ အိမ္ရာ၀ယ္ယူရန္ ေငြစုေဆာင္း ထားသူ တစ္ေသာင္းရွစ္ေထာင္ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ယင္းဘဏ္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ကုိ အစုိးရအပါ အ၀င္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ား၊ ျပင္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားစုစည္း၍ ၂၀၁၄ တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

Top News