ဆရာဝန္ႏွင့္အခမဲ့ Video Call ျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ တယ္လီမက္ဒီစင္ စနစ္ကို စတင္စမ္းသပ္

တယ္လီမက္ဒီစင္စနစ္ စမ္းသပ္ေနသည္ကို ေတြ႔ရစဥ္(ဓာတ္ပံု - အူရီးဒူးျမန္မာ)

 မတၱရာၿမိဳ႕နယ္ရွိေက်းရြာ ၁၅ ရြာတြင္ ဆရာဝန္ႏွင့္ အခမဲ့ Video Call ျပဳလုပ္ႏိုင္ သည့္ တယ္လီမက္ဒီစင္စနစ္ကို ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ  အူရီးဒူးက Pact Myanmar အဖြဲ႕ ႏွင့္ ပူးေပါင္း စမ္းသပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၄ ကစတင္ကာ အူရီးဒူး သည္ Pact Myanmar ႏွင့္ ပူးေပါင္းကာ ကန္ေဒၚလာတစ္ သန္းအသံုးျပဳ၍ မႏၲေလးတိုင္း ေဒသႀကီးရွိ ေက်းရြာမ်ားအေရာက္က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈစနစ္ စတင္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ စက္တင္ ဘာတြင္ တယ္လီမက္ဒီစင္စနစ္ ကို စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။


ဆရာဝန္မ်ားႏွင့္ က်န္းမာ ေရးဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးမႈကိုမိုဘိုင္း အင္တာနက္အသံုးျပဳ၍ Video Call မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ သည့္ စနစ္ကို အူရီးဒူးက ျမန္မာ ႏိုင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာစဥ္က ေပးအပ္ထားသည့္ ကတိအတိုင္း လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေက်းရြာရွိ လူနာမ်ားသည္ အူရီးဒူးမွခန္႔အပ္ထားသည့္ ေက်း ရြာက်န္းမာေရး တာဝန္ခံမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ကာ တယ္လီမက္ဒီ စင္ဝန္ေဆာင္မႈကို အခမဲ့အသံုးျပဳ ႏိုင္ေၾကာင္း အူရီးဒူး ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ မေခ်ာစုကေျပာသည္။ Video Call ျဖင့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို တိုက္ ႐ိုက္ျပန္လည္ ေျဖၾကားျခင္းကိုမူ Pact Myanmar က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္သည္။

အူရီးဒူးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာစဥ္က တကၠ သိုလ္ႏွင့္ ေဆး႐ံု၊ ေဆးေပးခန္း မ်ားတြင္ တယ္လီစင္တာေပါင္း တစ္ေသာင္းခန္႔ တည္ေဆာက္ မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

လက္ရွိတြင္ ေက်းလက္ေဒသအတြက္ အေျခခံက်န္းမာေရး ကြန္ရက္ ၁၇ ခုကို က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူး ေပါင္းကာ မတ္လအတြင္းစတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

Top News