နည္းပညာ

ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ား အသုံး၀င္မည့္ အက္ပလီေကးရွင္း မိတ္ဆက္

ထိုင္းႏုိင္ငံေရာက္ေရႊ႕ ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားအတြက္ လုိ အပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အ လက္ႏွင့္ သိသင့္သိထုိက္ေသာ မူ၀ါဒမ်ား၊ ေၾကညာခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပမည့္ FED Myanmarအက္ပလီေကးရွင္းကို စက္တင္ ဘာ ၇ ရက္တြင္ စတင္မိတ္ဆက္ခဲ့ သည္။


Android ဖုန္းမ်ား၌သာ အသုံးျပဳႏုိင္သည့္ FED Myanmar အက္ပလီေကးရွင္းကို လက္ရွိတြင္ Play Store ၌ အခမဲ့ရယူႏုိင္ ေၾကာင္း အဓိကအားျဖင့္ ထုိင္း ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာလုပ္သားမ်ား အတြက္ ရည္ရြယ္ထုတ္လုပ္ထား ေၾကာင္း FED Myanmar မွ အမႈေဆာင္ဒါ႐ုိက္တာ ဦးထူးခ်စ္က ေျပာသည္။

အက္ပလီေကးရွင္းက၂၀၁၇မတ္လကစတင္၍ ထုိင္းႏုိင္ငံ ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းျမန္မာလုပ္ သား ငါးေထာင္ခန္႔က စတင္အသုံးျပဳခဲ့သည္။ အက္ပလီေကးရွင္းတြင္ အလုပ္သမားအခြင့္အေရးႏွင့္ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္က်င့္သုံးေနသည့္ မူ၀ါဒမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည္။

ထို႔အျပင္ လူကုန္ကူးခံရပါ က ဆက္သြယ္ရမည့္ အဖဲြ႕အစည္း မ်ားႏွင့္ သံ႐ုံးလိပ္စာတို႔ကို အက္ ပလီေကးရွင္းတြင္ ေဖာ္ျပထား သည့္အျပင္ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္အေထြ ေထြသတင္းမ်ားႏွင့္ ဗဟုသုတ မ်ားလည္း ေဖာ္ျပထားသည္။

အက္ပလီေကးရွင္းကို ထုိင္း ႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ လုပ္သား အခြင့္အေရးတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ေပးေနသည့္ FED Myanmarက ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ိျခင္းျဖစ္သည္။ ‘‘ေနာက္ဆုိရင္ ျမန္မာလုပ္သား ေတြရွိတဲ့ စင္ကာပူ၊ မေလးရွားတို႔က ဥပေဒေတြကိုပါ အက္ပလီ ေကးရွင္းထဲ ျဖည့္သြင္းသြားဖို႔ ရွိပါတယ္’’ဟု ဦးထူးခ်စ္ကေျပာသည္။

ထုိင္းအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာအစိုး ရက ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္ မ်ားကိုလည္း ဘာသာျပန္ကာ Update အေနျဖင့္ ပုံမွန္ေဖာ္ျပ မည္ဟု FED Myanmar က ေၾကညာထားသည္။ ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ျမန္မာေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား ေလး သန္းခန္႔ရွိၿပီး ႏွစ္သန္းေက်ာ္သည္ တရား၀င္ သြားေရာက္ေနထုိင္ လုပ္ကုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။ 

Top News