ႏုိင္ငံတကာ ရသစာတမ္းငယ္မ်ား (ပ၊ ဒု) (ျမသန္းတင့္)

ဆုစာေပက ၁၉၉၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ထုတ္ ေ၀ခဲ့ေသာ ထက္ေအာင္(ဆရာျမသန္းတင့္)၏ ႏုိင္ငံ တကာ ရသစာတမ္းငယ္မ်ားစာအုပ္ ေလးအုပ္တြဲကုိ ယခုအခါ ႏွစ္ကာလမ်ားစာေပက ႏွစ္အုပ္စီခြဲ၍ ျပန္ လည္ထုတ္ေ၀လာပါသည္။ ပထမအႀကိမ္ ထုတ္ေ၀ ၿပီး စာအုပ္ေစ်းကြက္အတြင္း ျပတ္လပ္ရွားပါးေနရာမွ  ယခုႏွစ္ေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္လြန္ခ်ိန္တြင္ အသစ္တစ္ ဖန္ထြက္လာေသာ စာအုပ္မ်ားလည္း ျဖစ္ေပသည္။


စာအုပ္တြင္ အဂၤလိပ္ႏွင့္ျပင္သစ္လူမ်ိဳး စာေရး ဆရာႀကီးမ်ား၏ အက္ေဆးမ်ား ပါ၀င္ၿပီး ႏွစ္အုပ္ ေပါင္းအက္ေဆး ၇၅ ပုဒ္ပါရွိသည္။ Francis Bacon, George Orwell, Somerset Maugham, Robert Lynd, Bertrand Russell, Simone De Beauvoir အစရွိသည့္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား အပါအ၀င္ The Time, The London Times, Punch အစရွိေသာ စာနယ္ဇင္းမ်ား၌ ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ လက္ရာမြန္မ်ားကုိ မူရင္းအဂၤလိပ္အက္ေဆးႏွင့္အတူ ဘာသာျပန္ဆို ထားသည္။ 

ယခု ရသစာတမ္းစုစည္းမႈ (အက္ေဆးမ်ား)တြင္  စာေပအႏုပညာႏွင့္ပတ္သက္ေသာ၊ လူ႔အႀကိဳက္စ႐ုိက္၀ါသနာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းေသာ၊ ဘ၀႐ႈခင္းပုံရိပ္မ်ားကုိ ပုံေဖာ္ထားေသာ၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ျမင္ကြင္းႏွင့္ ထိန္းသိမ္းသင့္သည္မ်ားကုိ မိတ္ဆက္ေပးေသာ အေၾကာင္းအရာစုံ၊ အမ်ိဳးအစားစုံပါ၀င္ၿပီး မူရင္းအဂၤလိပ္အေရးအသားပါ ေလ့လာႏုိင္၍ ရသခံစားမႈအျပင္ ဘာသာစကား အကြၽမ္း၀င္မႈပါရရွိေစပါသည္။ 

စာေရးဆရာႀကီး William Somerset Maug-ham ၏ ‘A Man I Knew’ကုိ ဘာသာျပန္ဆုိရာတြင္ တစ္ေနရာ၌ ‘‘စာအုပ္ေပါင္းတစ္ေထာင္ ဖတ္ဖူးျခင္း သည္ လယ္ယာေပါင္းတစ္ေထာင္ ထြန္ရသည္ထက္ပုိ၍ဂုဏ္ယူစရာမဟုတ္ပါ။  ပန္းခ်ီကားတစ္ကားကုိ သင့္ေလ်ာ္သည့္ နာမည္တစ္ခုေပးျခင္းသည္ ထုိးရပ္ ေနေသာ ေမာ္ေတာ္ကားတစ္စင္းအား မည္သည့္ေနရာက ခြၽတ္ယြင္းသည္ဟု ရွာတတ္ျခင္းထက္ ဘာမွ်ထူး၍ ဂုဏ္ယူစရာမရွိပါ။ ကိစၥတိုင္းတြင္ သူ႔ေနရာႏွင့္သူ ကြၽမ္းက်င္ရာလိမၼာၾကျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ စေတာ့အေရာင္းအ၀ယ္ပြဲစားသည္ သူကြၽမ္းက်င္ရာ လိမၼာသကဲ့သုိ႔ လက္မႈပညာသည္လည္း ကြၽမ္းက်င္ရာလိမၼာျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ္သာလွ်င္ အရာ ေရာက္သည္ဟုထင္ျခင္းမွာ ပညာတတ္တုိ႔၏ မုိက္မဲ ေသာ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း အထင္သာလွ်င္ ျဖစ္ပါ သည္။ မွန္ကန္ျခင္း၊ ေကာင္းမြန္ျခင္း၊ လွပျခင္းစသည့္ အရာတို႔သည္ စရိတ္ႀကီးေသာေက်ာင္းမ်ားတြင္ စာ သင္ခဲ့သူ၊ စာၾကည့္တိုက္မွ စာအုပ္မ်ားကုိ တကုန္း ကုန္းဖတ္ေနသူ၊ ျပတိုက္မ်ားသုိ႔ မၾကာခဏသြားသူ တို႔၏ အရည္အခ်င္းမဟုတ္ပါ။ အျခားသူမ်ားကုိ အ ေပၚစီးမွၾကည့္ျမင္ရန္ အႏုပညာသည္တြင္အေၾကာင္း မရွိပါ။ သူ႔အသိပညာသည္ အျခားသူမ်ား၏ အသိပညာထက္ သာသည္ဟုထင္လွ်င္ ထုိပညာသည္သည္ လူမိုက္သာျဖစ္ပါသည္’’ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ယခုစာအုပ္ႏွစ္အုပ္ကုိ ဖတ္မိသူသည္ က်ယ္ျပန္႔ ေသာ ေကာင္းကင္ႀကီး (သုိ႔မဟုတ္) ပင္လယ္ျပင္ႀကီး တစ္္ခုကုိ ျမင္ေတြ႕ရသလုိ အသိအျမင္ ႂကြယ္၀ေစပါ မည္။ စာအုပ္ကုိ တစ္အုပ္လွ်င္ ၄,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျဖန္႔ ခ်ိထားသည္။

Top News