ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္း စံခ်ိန္စံၫႊန္းမမီဟုဆို

ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပ ေရတာမ်ား၏ မိုဘုိုင္းအင္တာနက္ စနစ္သည္ Download ႏွင့္ Upload တြင္ စံခ်ိန္စံၫႊန္း ျပည့္မီေသာ္ လည္း Latancy ဟုေခၚသည့္ အ ခ်က္အလက္ေတာင္းဆိုမႈ ၾကာ ျမင့္ခ်ိန္၌ စံခ်ိန္စံၫႊန္းျပည့္မီျခင္း မရွိိေသးေၾကာင္း နည္းပညာဆိုင္ ရာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း MIDO ၏ စစ္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အသံုးျပဳသူ၏ အခ်က္အ လက္ေတာင္းဆိုမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ Latancy ကို ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းအ ရ ၃၀၀ မီလီစကၠန္႔ သတ္မွတ္ထား ေသာ္လည္း အူရီးဒူး၏ Latancy သည္ ၄၈၀ မီလီစကၠန္႔ခန္႔ရွိၿပီး ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ Latancy သည္ ၃၅၀ မီလီစကၠန္႔ ခန္႔ရွိသည္။


တယ္လီေနာ၏ Latancy သည္ ၂၄၄ မီီလီစကၠန္႔ရွိေသာ္ လည္း စင္ကာပူႏိုင္ငံရွိ ေအာ္ပေရ တာမ်ား၏ Latancy မွာ ၁၂၇ မီလီစကၠန္႔သာ ရွိခဲ့သည္။ MIDO သည္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အျမန္ ႏႈန္းကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အႏွံ႔တြင္ တိုင္းတာမႈ ကိုး ေထာင္ေက်ာ္ ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ ယခုစစ္တမ္းကို ထုတ္ျပန္သည္။

 အခ်ိန္ကာလအားျဖင့္ မို ဘိုင္းအင္တာနက္ အခ်က္အ လက္ေတာင္းဆိုမႈ ၾကာျမင့္ခ်ိန္ သည္ ေန႔လယ္ ၁ နာရီမွ ညေန ၄ နာရီအတြင္း အရည္အေသြးက် ဆင္းမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ တိုင္းတာမႈမ်ားကို စင္ကာပူအေျခ စိုက္ ဝက္ဘ္ဆိုက္တစ္ခုကို ဝင္ ေရာက္ျခင္းျဖင့္ သက္ေသျပၿပီး 3G ကြန္ရက္ကို အေျခခံ၍စမ္း သပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ား၏ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အျမန္ႏႈန္းသည္ ေၾကညာထားသည့္အတိုင္း အ ျပည့္အဝမရရွိမႈမ်ား ႏိိုင္ငံတကာ တြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရသျဖင့္ မိုဘိုင္း ဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ားသည္ ဇြန္လ ၁၉ ရက္က စတင္၍ ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္အထိ NetRader Mobile Speed Test အက္ပလီေကးရွင္း အသံုးျပဳကာ မိုဘိုင္းအင္တာ နက္အျမန္ႏႈန္းကို MIDO အဖြဲ႕အ တြက္ ဝိုင္းဝန္းတိုင္းတာေပးခဲ့ သည္။

 မိုဘိုင္းအင္တာနက္အျမန္ ႏႈန္းတိုင္းတာသည့္ ကမ္ပိန္းကို MIDO ႏွင့္သီရိလကၤာအေျခစိုက္ LIRNEasia အဖြဲ႕တို႔ စီစဥ္ျခင္းျဖစ္ သည္။ တယ္လီေနာ၏ ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ အသစ္မိတ္ဆက္သည့္ 4G အင္တာနက္အျမန္ႏႈန္းသည္ 3G ထက္ငါးဆမွ ၁၀ ဆအထိ ပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး ေဒါင္းလုတ္အျမန္ ႏႈန္းသည္ တည္ေနရာေပၚမူတည္ ၍ 20 Mbps မွ 40 Mbps အထိ ရရွိသည္ဟု သိရသည္။ ျမန္မာ့ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္း၏ ထုတ္ျပန္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အသစ္မိတ္ ဆက္သည့္ 4×4 MIMO နည္းပ ညာသည္ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ အ ျမန္ႏႈန္း 150 Mbps ရရွိေစသည္ ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။