ဖုန္းဘီလ္ျဖတ္ေတာက္သည့္ျပႆနာကို ေျပလည္ေအာင္ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တယ္လီေနာေျပာ

 မိုဘိုင္းဖုန္းဘီလ္ပိုမို ျဖတ္ေတာက္သည္ဟု ျပင္းျပင္းထန္ ထန္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရသည့္ တယ္လီ ေနာသည္     ေျဖရွင္းခ်က္လာ ေရာက္ေတာင္းခံသည့္ ျပႆနာ မ်ား အားလံုးကို ေျပလည္သည္ အထိ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာ၏ ေစ်းကြက္ေဖာ္ ေဆာင္ေရး အရာရွိခ်ဳပ္ Mr. Joslin က ေျပာသည္။

ဘီလ္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္ ၍ သံုးစြဲသူႏွစ္ဦးကိုသာ ႀကီးႀကီး မားမား  ေျဖရွင္းေပးခဲ့ရေၾကာင္း အျခားေသာ ေျဖရွင္း ခ်က္ေတာင္း ခံသူမ်ားရွိေသာ္လည္း ေအာ္ပေရ တာ၏ အေရာင္းဆိုင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


မေက်နပ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ေအာ္ ပေရတာသို႔ ဆက္သြယ္လာမႈမ်ား တြင္ ဘီလ္ျပႆနာကို ေျဖရွင္းခိုင္း သည့္ အေရအတြက္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အထိ ရွိၿပီး ေငြေၾကးျပန္လည္ေပး ေလ်ာ္ရသည္အထိ ျပႆနာမရွိခဲ့ေၾကာင္း တယ္လီေနာက ထုတ္ ျပန္သည္။ ဘီလ္ကုန္ဆံုးသြားရ သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ကာ အသံုးျပဳသူ စိတ္ေက်နပ္သည္အထိ ေျဖရွင္းေပး ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း တယ္လီေနာက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ဘီလ္ပိုမိုျဖတ္ေတာက္သည္ ဟူေသာ ျပႆနာကို တယ္လီ ေနာတစ္ခုတည္းသာ ေျဖရွင္းေပး ေနရျခင္း မဟုတ္ေသာ္လည္း ေအာ္ပေရတာမ်ားအနက္ ဘီလ္ ျပႆနာကို တယ္လီေနာတြင္ အမ်ားဆံုးႀကံဳေတြ႕ေနရျခင္းျဖစ္ သည္။

ဘီလ္ျပႆနာႏွင့္ပတ္သက္  ၍ အခ်ိဳ႕ေသာ အသံုးျပဳသူမ်ား သည္ တိတိက်က် ေျဖရွင္းခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း မရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ မိမိ သေဘာဆႏၵအေလ်ာက္ မိုဘိုင္း ဖုန္းနံပါတ္၏ ဘီလ္အသံုးျပဳမႈကို စစ္ေဆးလိုပါက ေအာ္ပေရတာ ကစစ္ေဆးေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း တယ္လီေနာက သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

 တယ္လီေနာသို႔  ဘီလ္က်ပ္ ငါးေထာင္ျဖည့္သြင္းခဲ့ၿပီး တစ္ညအတြင္း မည္သည့္ အသံုးျပဳမႈမွ် ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ဘီလ္ကုန္ဆံုးခဲ့ေၾကာင္း မိုဘိုင္း ဖုန္းအသံုးျပဳသူ ကုမၸဏီဝန္ထမ္း ကိုလင္းက ဇူလိုင္အတြင္းေျပာ ၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ တယ္လီေနာသို႔ မဆက္သြယ္ခဲ့ေၾကာင္း ကိုလင္းက ေျပာသည္။

အသံုးျပဳသူမ်ား ဘီလ္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာ္ပေရတာအေနျဖင့္ ပညာ ေပးလုပ္ငန္း ပိုမိုလုပ္ကိုင္ရန္ လို အပ္ေနၿပီး  လက္ရွိတြင္ Mobile Hotspot မ်ားဖြင့္လွစ္ထားျခင္း၊ ေနာက္ခံ Data အသံုးျပဳမႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းထားသင့္ေၾကာင္း တယ္ လီေနာက အႀကံျပဳထားသည္။