သတၱဳ တူးေဖာ္ရန္အတြက္ သဘာဝႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာ သတ္မွတ္ဇုန္ တစ္ခုကို ဘရာဇီး အစိုးရ ဖ်က္သိမ္း

သဘာ၀ အမ်ိဳးသားဥယ်ာဉ္ နယ္နိမိတ္အျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားသည့္ က်ယ္ျပန္႔လွေသာ အေမဇုန္ သစ္ေတာ ႀကိဳးဝိုင္း ဧရိယာ တစ္ခုကို ဖ်က္သိမ္းကာ သတၱဳတူးေဖာ္ရန္ ဘရာဇီး အစိုးရက စီစဉ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

အစိုးရက ႏုိင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းရွိ သစ္ေတာႀကိဳးဝိုင္းဇုန္ကို သဘာဝ အမ်ိဳးသား ဥယ်ာဉ္အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားမႈကို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ ဧရိယာသည္ စတုရန္း ကီလိုမီတာ ၄၆၀၀၀ မွ် က်ယ္ျပန္႔သည္။

ေအမာပါႏွင့္ ပါရာ ျပည္နယ္မ်ားၾကား ဆက္စပ္ ပါရွိေနသည့္ ဧရိယာထဲမွ အထူး ထိန္းသိမ္းေရးဇုန္ ကိုးခုႏွင့္ တိုင္းရင္းသား နယ္ေျမမ်ားကိုမူ ဆက္လက္ အကာအကြယ္ ေပးထားမည္ဟု အစိုးရက ဆိုသည္။

ဘူမိေဗဒ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ယင္းေဒသတြင္ ေရႊေၾကာမ်ား ရွိေနၿပီး အျခား သတၱဳမ်ားပါ ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွား ေတာင္းဆိုသူမ်ားက အစိုးရ၏ အစီအစဉ္ေၾကာင့္ ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဆိုးဆိုးရြားရြား ညစ္ညမ္း ထိခိုက္သြားမည္ကို စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ယင္းဧရိယာကို ထိန္းသိမ္းထားရန္ ၁၉၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ဘရာဇီး စစ္အစိုးရက သတ္မွတ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခု ႀကိဳးဝိုင္းသစ္ေတာဇုန္ သတ္မွတ္ခ်က္ ဖ်က္သိမ္းလုိက္ေသာ ဧရိယာသည္ ဒိန္းမတ္ႏုိင္ငံ၏ အရြယ္အစားထက္ပင္ ပို၍ႀကီးမားသည္။ ယင္းဇုန္ႀကီး တစ္ခုလံုး၏ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔မွာ သတၱဳတူးေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ား ျဖစ္လာမည္ဟု သိရသည္။

ကမာၻ႕ သား႐ိုင္းတိရစာၦန္ ေစာင့္ေရွာက္ေရး အဖြဲ႕ႀကီး (WWF)က အဆိုပါ ေဒသတြင္ ေရႊႏွင့္ ေၾကးနီ သတၱဳေၾကာမ်ား ရွိႏုိင္သည္ကို အတည္ျပဳခဲ့ေသာ္လည္း ယခုအေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေတာတြင္း တိရစာၦန္မ်ား၏ စားက်က္ေျမ ဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္မ်ား၏ လူေနမႈ အေလ့အထမ်ားကို ထိခုိက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သတိေပးထားသည္။

Ref: BBC

Top News