ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ထိန္းသိမ္းေရးပညာေပးေမာ္ေတာ္ကုိ မင္းကြန္းဆိပ္ကမ္းတြင္ အခမဲ့လာေရာက္ေလ့လာႏိုင္

ေမာ္ေတာ္အတြင္း ျပသထားေသာ ပုံကားခ်ပ္မ်ား ဓာတ္ပံု − WCS

ဧရာ၀တီလင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ပညာေပးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ဧရာ၀တီ လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရး ပညာေပးေမာ္ေတာ္ကုိ အမ်ားျပည္သူ ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ ဩဂုတ္ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။


အဆုိပါ ျပခန္းေမာ္ေတာ္ကုိ လင္းပိုင္စာရင္းေကာက္ယူျခင္း ႏွင့္ ကင္းလွည့္ျခင္းခရီးစဥ္မွလြဲ၍ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၂၆ လမ္းထိပ္၊ မရမ္း ၿခံဆိပ္ကမ္း(သုိ႔မဟုတ္) မင္းကြန္း ဆိပ္ကမ္းတြင္ ဆုိက္ကပ္ရပ္နား မည္ျဖစ္ရာ မည္သူမဆုိလာေရာက္ ေလ့လာႏုိင္သည္။

ယင္းျပခန္းတြင္ ဧရာ၀တီ လင္းပုိင္အ႐ုိင္းစုႏွင့္ ေဆးရည္စိမ္ ထားေသာ လင္းပိုင္တို႔ကုိျပသ ထားၿပီး ဧရာ၀တီလင္းပုိင္တုိ႔၏ သမုိင္းရာဇ၀င္မ်ား၊ လင္းပုိင္ထိန္း သိမ္းေရးပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား၊ ကင္းလွည့္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း မ်ား၊ ငါးလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနႏွင့္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ ျမန္ မာႏုိင္ငံအစီအစဥ္(WCS)တုိ႔ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနေသာ ဧရာ ၀တီလင္းပုိင္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္  အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ျပည့္ျပည့္ စုံစုံေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ဧရာ၀တီလင္းပုိင္ထိန္းသိမ္း ေရးေမာ္ေတာ္သည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ မႏၲေလးမွ ဗန္းေမာ္အထိ ဧရာ၀တီလင္းပုိင္စာရင္း ေကာက္ ယူျခင္း၊ တစ္လလွ်င္ႏွစ္ႀကိမ္လင္း ပို္င္ထိန္းသိမ္းေရးအသိပညာေပး လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကင္းလွည့္ျခင္း လုပ္ ငန္း ခရီးစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ ေန သည္။ ယင္းခရီးစဥ္မ်ားတြင္ သေဘၤာဆုိက္ကပ္ေသာ ေဒသမ်ား၌ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဧရာ၀တီ လင္းပုိင္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာ ႏုိင္ရန္၊ ထိန္းသိမ္းေရးအသိပညာ မ်ားရရွိေစရန္ ပညာေပးေဆာင္ ရြက္ေနသည္။

‘‘ဧရာ၀တီလင္းပုိင္နဲ႔ ပတ္ သက္ၿပီး သိခ်င္တာေတြ၊ ထိန္း သိမ္းေရးေတြမွာ ဘာေတြလုပ္ေန လဲသိခ်င္ရင္ ဒီျပခန္းထဲမွာပဲ ျပည့္ ျပည့္စုံစုံေလ့လာလုိ႔ရေအာင္ ဒီျပ ခန္းေလးကုိ ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ငါးလုပ္ငန္း ဦးစီးဌာန (ဧရာ၀တီ လင္းပုိင္ ေလ့လာေရး ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရး တာ၀န္ခံ) ဒုဦးစီးမွဴး ဦးဟန္၀င္းက ဆုိသည္။

Top News