ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တင္ျပထား

အျခားၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္လည္း သုံးသပ္ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ အစီအစဥ္ရွိဟုဆို
ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္ ေဆြးေႏြးပြဲ က်င္းပေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ထက္အာကာေက်ာ္)

ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီကူး ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္သုံးသပ္ေဆြးေႏြး ပြဲမွ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ စု စည္း၍ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း အတိုင္ပင္ခံ ႐ုံးၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ ေဌးကေျပာသည္။


ေနျပည္ေတာ္၌ သုံးရက္ ၾကာျပဳလုပ္ေသာ ျမန္မာ့ဒီမုိက ေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္သုံးသပ္ ေဆြးေႏြးပြဲမွ ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားကုိ စုစည္းကာႏုိင္ငံေတာ္ ၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ထံ ဩဂုတ္ ၁၇ ရက္တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီး ဌာနကေပးပုိ႔ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

အဆိုပါ ဒီမုိကေရစီကူး ေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္သုံးသပ္ေဆြးေႏြး ပြဲကုိ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရအာဏာရလာ ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အၾကာ တြင္ ပထမဆုံးအႀကိမ္ျပဳလုပ္ ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေတာ္၏အတိုင္ ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္တက္ေရာက္အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းကဲ့သုိ႔ သုံးသပ္ေဆြးေႏြး ပြဲမ်ားကုိ ေနျပည္ေတာ္သာမက အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္လည္း ျပဳလုပ္ ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း ျပန္ၾကား ေရး၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း ၀န္ဦးမ်ိဳးျမင့္ေမာင္က ေျပာသည္။

‘‘ၿပီးခဲ့တဲ့ ဖုိရမ္မွာ လက္ခံႏုိင္ ေလာက္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ေတြရွိ တယ္။ သတိထားရမယ့္အႀကံျပဳ ခ်က္ေတြရွိတယ္။ မျဖစ္မေနလုပ္ ေဆာင္ရမယ့္ အႀကံျပဳခ်က္ေတြရွိ တယ္။ ဖုိရမ္တစ္ခုရဲ႕ရလဒ္ကုိ ကံ ေသကံမမေျပာႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒီလုိဖုိရမ္မ်ိဳးက ေနာက္ထပ္လုပ္ ဖို႔လုိအပ္တယ္ဆုိတာ အားလုံးက လက္ခံတယ္’’ ဟု၎ကဆုိသည္။

ဩဂုတ္ ၁၁ မွ ၁၃ ရက္အထိ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ျမန္မာ့ဒီမုိကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈျဖစ္စဥ္သုံးသပ္ေဆြး ေႏြးပြဲတြင္ မူေဘာင္ခ်မွတ္ျခင္း  (ႏုိင္ငံတကာ႐ႈျမင္သုံးသပ္ခ်က္)၊ စစ္ဘက္မွ အရပ္ဘက္အစုိးရသုိ႔ ႏုိင္ငံေရးကူးေျပာင္းလာျခင္း၊ဗဟုိ ခ်ဳပ္ကုိင္မႈမွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရး ကူးေျပာင္းလာျခင္း၊ စစ္ပြဲမ်ားမွ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆီသုိ႔ ကူးေျပာင္း ျခင္း၊ ဒီမုိကေရစီကူးေျပာင္းမႈျဖစ္ စဥ္တြင္ မီဒီယာအခန္းက႑၊ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီကူးေျပာင္းမႈ ခရီး မည္မွ်ေရာက္ၿပီလဲစသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားျဖင့္ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲမ်ားႏွင့္ စာတမ္းအခ်ိဳ႕ တင္သြင္းခဲ့သည္။

More in Politics Section