ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးရွိ ကိုယ္ပုိင္ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္းက ပိတ္သိမ္းခြင့္ေတာင္း

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရွိ ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းသုံးေက်ာင္းက ေက်ာင္းပိတ္သိမ္းခြင့္ျပဳရန္ တင္ ျပထားေၾကာင္း တိုင္းပညာေရး မွဴး႐ုံး လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးေဒါက္တာေအာင္ကုိက ေျပာ သည္။


ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ တာေမြၿမိဳ႕နယ္၊ လႈိင္ၿမိဳ႕နယ္တို႔ရွိ ကုိယ္ပုိင္အထက္တန္းေက်ာင္း ႏွစ္ေက်ာင္းႏွင့္မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းက ပိတ္သိမ္းခြင့္တင္ ျပထားၿပီး ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး႐ုံးမွ တစ္ဆင့္ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနသုိ႔ ပိတ္သိမ္းခြင့္ဆက္လက္တင္ျပထားေၾကာင္း သိရသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ေက်ာင္းေတြက ရွယ္ ယာစပ္တူလုပ္တာရွိတယ္။ သ ေဘာထားမတိုက္ဆုိင္လုိ႔၊ခြဲထြက္ ၾကလုိ႔ ပိတ္သိမ္းတာရယ္၊ အ ေဆာက္အအုံငွားရမ္းမႈႏွစ္ျပည့္ လုိ႔ ဆက္ငွားဖုိ႔အဆင္မေျပတာ ရယ္၊ တည္ေထာင္သူအေျပာင္း အလဲေၾကာင့္ ပိတ္သိမ္းရတာေတြ ရွိတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ကုိ က ေျပာသည္။

ယခင္ႏွစ္မ်ားက ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္း ပိတ္သိမ္းခြင့္တင္ျပသည့္ ေက်ာင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကဆုိ သည္။

ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းပုိင္ရွင္ မ်ားသည္ အေဆာက္အအုံငွား ရမ္းမႈစရိတ္၊ သင္ၾကားေရးဆရာ၊ ဆရာမစရိတ္၊ လစဥ္ထိန္းသိမ္း ေရးကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ကုိယ္ တိုင္က်ခံရရာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမရွိပါက အ႐ႈံးေပၚေန ေၾကာင္း ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းဆရာ အသုိင္းအ၀ုိင္းမွ သိရသည္။

‘‘အခုပိတ္သြားတဲ့ ေက်ာင္း ေတြက ေငြေၾကးအခက္အခဲဆုိ တာထက္္ တည္ေထာင္သူေတြအ လုပ္တြဲလုပ္ဖုိ႔ အဆင္မေျပတာ ေၾကာင့္ တခ်ိဳ႕ကလည္း လုံး၀ ပိတ္လုိက္တယ္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ဒီနာမည္နဲ႔မဟုတ္ဘဲ တျခားနာ မည္နဲ႔ဖြင့္လွစ္ခြင့္တင္တယ္။ အ ရင္ကေတာ့ ဒီလုိပိတ္သိမ္းခြင့္တင္ တဲ့ျဖစ္စဥ္မရွိခဲ့ဘူး’’ဟု ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းဆရာမ်ားအသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာဇီ၀က ေျပာၾကား သည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း အ သစ္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳသည့္ ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းစာရင္းမ်ားကုိ ဩဂုတ္ ၉ ရက္က ေၾကညာရာ ဖြင့္လွစ္ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေက်ာင္း ၄၀ ေက်ာ္အနက္ ၃၂ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ရခဲ့သည္။

ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းသစ္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေက်ာင္းမ်ား ကုိ တုိင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး႐ုံး စစ္ေဆးေရးအဖြဲ႕က လုိက္လံစစ္ ေဆးၿပီး ေထာက္ခံေၾကာင္းအေျခခံပညာဦးစီးဌာနသုိ႔ တင္ျပကာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာနကဖြင့္လွစ္ခြင့္ခ်ထားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား ဖြင့္ လွစ္ႏုိင္ရန္ ၂၀၁၁ တြင္ ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္ဥပေဒကို ျပ ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၂ ဧၿပီအတြင္း ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္နည္း ဥပေဒကို ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ့ကာ ယင္းနည္းဥပေဒအရ စမ္းသပ္ တစ္ႏွစ္၊ ယာယီ ၂ ႏွစ္လုိင္စင္မ်ား ခ်ထားေပးေနသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ ရန္ ကုန္တိုင္းအတြင္း ကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္း ၁၈၈ ေက်ာင္းဖြင့္လွစ္ ထားသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ေက်ာင္းေပါင္း ၅၈၀ ေက်ာ္ရွိသည္။