လက္ရွိ အႏုပညာကုမၸဏီနဲ႔ လက္တဲြျဖဳတ္ေတာ့မယ့္ ဟန္ယီဂ်င္

 ေတာင္ကိုရီးယား မင္းသ မီးဟန္ယီဂ်င္သည္ Namoo Actors အႏုပညာကုမၸဏီႏွင့္ စာ ခ်ဳပ္သစ္ခ်ဳပ္ဆိုမည္မဟုတ္ ေၾကာင္း သိရသည္။

အသက္ (၃၅)ႏွစ္အရြယ္ ဟန္ယီဂ်င္သည္ ၾသဂုတ္လဆန္း တြင္ Namoo Actors ကုမၸဏီ ႏွင့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းကုန္ဆံုးမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ ကုမၸဏီဘက္ ကေရာ၊ ဟန္ယီဂ်င္ဘက္ကေရာ စာခ်ဳပ္သစ္ထပ္မခ်ဳပ္ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္’’ဟု  Namoo Actors ကုမၸဏီက အတည္ျပဳေျပာၾကား သည္။

ဟန္ယီဂ်င္သည္ ထိုကုမၸဏီ ႏွင့္ လက္တဲြျဖဳတ္ၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ မည္သည့္ အႏုပညာ ကုမၸဏီႏွင့္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္မည္ကို မသိရေပ။

-Ref:allkpop

Top News