ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအခြန္အခလ်ာထားခ်က္ထက္ က်ပ္ဘီလံယံ ၂၅၀ ေက်ာ္ ပိုမုိရရွိ

၂၀၁၆−၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယေျမာက္လပတ္မွ ဆက္သြယ္ေရးဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းအခြန္အခ ၃၄၉ ဘီလီယံေက်ာ္ရရိွခဲ့သည္။ ဓာတ္ပံု−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

 ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာနက ေကာက္ခံသည့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ ငန္းအခြန္အခသည္ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယေျခာက္လပတ္ ၌ လ်ာထားခ်က္ထက္ ပိုမုိရရွိခဲ့ သည္။

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းအခြန္အခကို ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယ ေျခာက္လပတ္အတြင္း ၉၀ ဒသမ ၈၄၉ ဘီလီယံ (က်ပ္) လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ၃၄၉ ဒသမ၅၀၅ ဘီလီယံ (က်ပ္) ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန  ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ပၪၥမပံုမွန္အစည္းအေ၀း၌ ေျပာၾကားသည္။


ျပည္တြင္းအခြန္မ်ားဦးစီးဌာနမွေကာက္ခံသည့္ တံဆိပ္ေခါင္းခြန္ကို ဘ႑ာႏွစ္ ဒုတိယ ေျခာက္ လပတ္အတြက္ ၃၄ ဒသမ ၄၉၀ ဘီလီယံ (က်ပ္) လ်ာထားခဲ့ေသာ္လည္း ၃၁ ဒသမ ၁၂၆ ဘီလီယံ (က်ပ္)သာ ေကာက္ခံရရွိခဲ့ေၾကာင္း ဒုတိယ၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

အစိုးရ၏ အသံုးစရိတ္ကို ေကာက္ခံရရွိသည့္ အခြန္ေငြျဖင့္  အသံုးျပဳရမည္ျဖစ္၍ ရသင့္ရ ထိုက္သည့္ အခြန္ေငြမ်ား ရရွိရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း၊ အခြန္ထမ္း ျပည္သူမ်ား ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးမျဖစ္ ေစေရး၊ သင့္တင့္မွ်တေသာ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားျဖစ္ေစေရး၊ လိုလားစြာ အခြန္ထမ္းေဆာင္လာႏုိုင္ေစေရးႏွင့္ အခြန္တိမ္းေရွာင္မႈ ပေပ်ာက္ေစေရးတုိ႔ကို ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းဒုတိယ၀န္ႀကီးက ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္၌ ေျပာသည္။

Top News