လုိင္စင္ရ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ားကို စည္းကမ္းျပန္လည္တင္းက်ပ္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုသာရရွိ

ဓာတ္ပုံ - စုိင္းေဇာ္

စည္းကမ္းလိုက္နာမႈႏွင့္ လုပ္ငန္း ပိုင္းဆုိင္ရာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္မႈ နည္းပါးေနသည့္ လုိင္စင္ရ ဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီ မ်ားကို ျပန္လည္တင္းက်ပ္ရန္ အမ်ားျပည္သူ၏ အႀကံျပဳခ်က္ ေတာင္းခံရာ ျပန္လည္အႀကံျပဳသူ
တစ္ဦးသာရွိသည္ဟု ဆက္သြယ္ ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ သိရ သည္။


လိုင္စင္ရ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ားအေပၚ အႀကံျပဳခ်က္ နည္းပါးေန၍ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း မ်ား ျပန္လည္တင္းက်ပ္ရန္ အ တည္ျပဳခ်က္မထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသး ေၾကာင္း၊ ဦးစီးဌာနသေဘာထားႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာန၏ သေဘာထားမ်ားကို ျပန္ လည္ေဆြးေႏြးၿပီးမွသာ စည္းကမ္း တင္းက်ပ္မည့္ သေဘာထားကို ထုတ္ျပန္ႏုိင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီး ဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ရွိသူဦးမ်ိဳးေဆြ က ေျပာသည္။

‘‘သံုးႏွစ္ေလာက္ (လိုင္စင္) ပယ္ဖ်က္မလား။ ဒီေနရာမွာ အ သစ္ေတြေရာ၊ အေဟာင္းေတြေရာ ရွိတဲ့အတြက္ အသစ္ေတြကုိ အခု ကစၿပီး သံုးႏွစ္ပယ္ဖ်က္မလား။ ဒါမွမဟုတ္လည္း သင့္တင့္တဲ့ လုိင္စင္ေၾကးေကာက္မလား။
ႏုိင္ငံေတာ္ မနစ္နာေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းတဲ့ သေဘာပါ။ တစ္ခုခုေတာ့ လုပ္ မယ္။ အခုကေတာ့ မဆံုးျဖတ္ရ ေသးဘူး’’ဟု ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာ ၾကားသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့ သည့္ ကုမၸဏီ ၁၂၂ ခုအနက္ အ

နည္းငယ္သာ လုပ္ငန္းေဆာင္ ရြက္မႈအပိုင္းကို အေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီအမ်ားစုသည္ လုပ္ငန္းအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ သည့္အျပင္ ဆက္သြယ္ရန္ပင္ ခက္ခဲခဲ့သည္။

လုိင္စင္ရဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား လုပ္ငန္းအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျခင္းမရွိ၍ အစိုးရသည္ အခြန္ေငြထိခိုက္နစ္ နာမႈ ႀကံဳေတြ႕ေနရေၾကာင္း၊ လုိင္ စင္ရဆက္သြယ္ေရးကုမၸဏီမ်ား ကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျပန္လည္
တင္းက်ပ္ရန္ အမ်ားျပည္သူအေန ျဖင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ေပးပို႔ ေစလိုေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဇြန္လပထမ ပတ္တြင္ ေၾကညာသည္။

ဆက္သြယ္ေရး ၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ၂၀၁၅ ကစတင္၍ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပကုမၸဏီ ၁၂၂ ခုကို Network Facilities Service လုိင္စင္ (အထူး)၊ Network Facilities Services လိုင္စင္ (သာ မန္)၊ Network Service လုိင္စင္ ႏွင့္ Application Service လိုင္စင္ မ်ား ခ်ထားေပးခဲ့သည္။

Top News