ကာတြန္းအက္ပလီေကးရွင္းဖန္တီးသည့္ Startup ကုမၸဏီ ကန္ေဒၚလာ တစ္သိန္းခြဲခန္႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ရရွိ

White Merak မွဖန္တီးထားသည့္ ကာတြန္းဇာတ္လမ္းေၾကာ္ျငာတစ္ခု

 Startup ကုမၸဏီတစ္ခုအေနျဖင့္ ဖန္တီးရာအဖြဲ႕၏ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပးေရးအစီအစဥ္ (Accelerator) ၌ ပါ၀င္ခြင့္ရရွိခဲ့သည့္ White Merak အက္ပလီေကးရွင္းသည္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ငါးဦးထံမွ ကန္ေဒၚလာ ၁၄၀,၀၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရရွိခဲ့သည္။

White Merak သည္ ကာ တြန္းမ်ားေဖာ္ျပသည့္ အက္ပလီ ေကးရွင္းျဖစ္ကာ စတင္ၿပီး သုံးလ အတြင္း စာရင္းေပးသြင္းၾကည့္႐ႈသူ ၁၀,၀၀၀ ရရွိခဲ့သည့္ အက္ပ လီေကးရွင္းျဖစ္သည္။ Annima-tion နည္းပညာျဖင့္ ကာတြန္းမ်ား ကုိပါ ေဖာ္ျပႏုိင္ခဲ့သည့္ အက္ပလီေကးရွင္းျဖစ္ၿပီး နာမည္ႀကီး ကာ တြန္းဆရာမ်ားလည္း ပါ၀င္ထားသည္။

KTS Myanmar, ZwenexysLtd, Technomation, Cars DBႏွင့္ VR & AR လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူတို႔က White Merakအက္ပလီေကးရွင္း၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈထည့္၀င္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ WhiteMerak သည္လက္ရွိ၌အသုံးျပဳသူ၁၇,၀၀၀ ရွိၿပီး ၂၀၁၈ အကုန္ပိုင္းတြင္ အသုံးျပဳသူသန္းဂဏန္းအထိရွိလာမည္ဟု စတင္တည္ေထာင္သူတို႔က ခန္႔မွန္းထားသည္။

White Merak ၏ကာလတန္ဖုိးသည္ ကန္ေဒၚလာ ၆၀၀,၀၀၀ အထိရွိလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွသူ ငါးဦးမွ ကုမၸဏီ၏အစုရွယ္ယာကုိ ၂၃ ရာခုိင္ႏႈန္း ပုိင္ဆုိင္ၿပီး ပဏာမ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ေျမေတာင္ ေျမႇာက္ေပးျခင္းကုိျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ဖန္တီးရာအဖြဲ႕က ကုမၸဏီ၏ ၁၂ ရာခိုင္ႏႈန္းကုိ ပုိင္ဆိုင္ထားသည္။

ဖန္တီးရာအဖြဲ႕သည္ Start-up ကုမၸဏီေလးခုကုိ ၂၀၁၆ စက္ တင္ဘာကစတင္၍ ေျခာက္လအ ၾကာ Camp သြင္းေလ့က်င့္သင္ ၾကားေပးခဲ့သည့္အျပင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈအျဖစ္ ကန္ေဒၚလာ ၂၅,၀၀၀ စတင္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။ White Merak ကုိျပည္တြင္းရွိ လူငယ္ ၁၀ ဦးက ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

White Merak ႏွင့္အတူ ဖန္ တီးရာ၏ပထမအႀကိမ္ Accele-rator ၌ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြသည့္ Chate Sat အက္ပလီေကးရွင္း၊ ခရီးသြားလမ္းၫႊန္ Gop ႏွင့္တည္း ခုိေရးအတြက္ ဘြတ္ကင္ျပဳလုပ္ သည့္ EzStay ပါ၀င္သည္။