ရဲမင္း

 • Tuesday 2017-04-11
  ဖရန္႔ေ၀ါလ္တာ စတိန္းမီ ယာသည္ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံ၏ သမၼတ ျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ မတ္လ ၁၉ ရက္က စတင္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ယင္းမတုိင္မီက စတိန္းမီယာသည္ ၂၀၀၅ မွ ၂၀၀၉ အထိႏွ...
 • Wednesday 2017-04-05
  ဂ်ာေနာ့စ္အာဒါသည္ ဟန္ ေဂရီေရွ႕ေနတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ေမလကစ၍ ဟန္ေဂရီသမၼတ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနသူ ျဖစ္ သည္။ ဟန္ေဂရီအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒အျဖစ္ ၁၉၉၈ မွ ၂၀၀၂အထိ...
 • Wednesday 2017-03-29
  မာရီယာ ဆစ္ဒလုိသည္ လက္ရိွပုိလန္ႏုိင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၅ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီး အစိုးရကုိ ဖြဲ႕စည္း ခဲ့ကာ ၂၀၁၅ ႏို၀င္ဘာတြင္ ဆစ္ဒလို၏...
 • Wednesday 2017-03-22
  ဟုိေဆးမာရီယုိဗက္ဇ္သည္ အေနာက္အာဖရိကအတၱလန္ တစ္ ကမ္း႐ုိးတန္းေပၚရိွ ပူအုိက္ စြတ္စိုေသာ ဂီနီဘီဆူးႏုိင္ငံသမၼတ အျဖစ္ ၂၀၁၄ ဇြန္လက စတင္တာ ၀န္ယူထားသူျဖစ္သည္။ ဂ...
 • Wednesday 2017-03-08
  နစ္ကီဟာလီသည္ အေမရိ ကန္ႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရိွကုလသမဂၢဆုိင္ရာ အေမ ရိကန္သံအမတ္ႀကီးျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ မွ ၂၀၁၇ အထိ ေတာင္ကယ္႐ုိလုိင္းနားျပည္နယ္...
 • Wednesday 2017-02-22
  အန္ဒါကန္နီသည္ အုိင္ယာ လန္ႏုိင္ငံ၏ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္း ေဆာင္ (သုိ႔မဟုတ္) ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ျဖစ္သည္။ အုိင္ယာလန္တြင္ ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္၏ သက္တမ္းမွာ ငါးႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး...
 • Wednesday 2017-02-15
  ဂြၽန္မုိက္ကယ္ကာယန္သည္ ဖရန္႔ဖတ္ၿမိဳ႕အေျခစုိက္ ဂ်ာမနီ ႏုိင္ငံ၏ အႀကီးဆံုး Deutsche Bank ၏ ၿဗိတိသွ်လူမ်ိဳးအမႈ ေဆာင္အရာရိွခ်ဳပ္အျဖစ္ ၂၀၁၅ ဇူလိုင္တြင္...
 • Wednesday 2017-02-08
  ဂ်ိမ္းစ္ေနာ္မန္ဂ်င္မ္မက္တစ္ သည္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ၏ ၂၆ ဦး ေျမာက္ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးျဖစ္ ၿပီး မရိမ္းတပ္ဖဲြ႕ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေဟာင္းျဖစ္သည္။ အေမရိကန္ ဗဟုိကြ...
 • Wednesday 2017-02-01
  ယူဆက္ခ်ာဟက္သည္ တူ နီးရွားႏုိင္ငံေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္ ၿပီး တူနီးရွားႏုိင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္ ၂၀၁၆ တြင္ စတင္တာ၀န္ ယူခဲ့သည္။ ခ်ာဟက္သည္ စုိက္ပ်ိဳးေရး...
 • Wednesday 2017-01-25
  ရာနီးလ္ ၀စ္ကရီမီဆင္ဂီ သည္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ၏ ၀ါရင့္ ႏိုင္ငံေရးသမား တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ဇန္န၀ါရီ ၉ ရက္ကစ၍ သီရိ လကၤာႏိုင္ငံ၏ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တာ၀န္...

Pages