ေဇထြဋ္

 • စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံုသတင္းစာတြင္ျပည္ ေထာင္စု ရာထူးဝန္အဖြဲ႕က ေလွ်ာက္လႊာေခၚယူသည့္ ဝန္ႀကီး ဌာန၊ အဖြဲ႕အစည္း ၁၁ ခု၌ ခန္႔ ထားမည့္ ဦးစီးအရာရွိ...
 • Wednesday 2017-01-11
  လက္ရွိ အစိုးရကာလအတြင္း ျပည္သူ႔၀န္ထမ္း လစ္လပ္ေနရာမ်ားအတြက္ အလုပ္ေခၚစာမ်ား မၾကာခဏေတြ႕ရသည္။ ဦးစီးအရာရွိအဆင့္၀န္ထမ္း ၁၀၀ ေက်ာ္ကို လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ၀န္ႀ...
 • တစ္ရက္က ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ ဌာနဆုိင္ရာ အရာရွိ တစ္ဦး၏ ကေတာ္ ျဖစ္ေနေသာ သူငယ္ခ်င္း တစ္ေယာက္ႏွင့္ေတြ႕ရာ အဆင္ ေျပလားေမးမိသည္။ ထိုအရာရွိ ကလည္း မိမိငယ္သူငယ္ခ်...
 • လုပ္ငန္း ဌာနတစ္ခုတြင္ ပင္စင္ယူခါနီး အရာရွိႀကီးတစ္ဦးကလက္ေအာက္၀န္ထမ္းမ်ားကို လမ္းၫႊန္ မႈေပးေသာအခါမ်ားတြင္ ၎တို႔ အလုပ္၀င္စအခ်ိန္က ျဖစ္ရပ္မ်ား ႏွင့္ ခ်...
 • စက္မႈ၀န္ႀကီးဌာနေအာက္တြင္စုစုေပါင္းစက္႐ံု ၁၀၃ ႐ံုရွိၿပီး ႏိုင္ငံပိုင္စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံု ၄၄ ႐ံုႏွင့္ က်န္ ၅၉ ႐ံုမွာ အက်ိဳးတူတစ္႐ံု၊ ဖက္စပ္ႏွစ္႐ံု၊ ပုဂၢ...
 • ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ လႊတ္ေတာ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းပါဝင္ျခင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ားတြင္ ျပည္ထဲေရး၊ နယ္စပ္ေရးရာ...
 • ရာသီဥတု အဆုိးရြားဆံုး ႏုိင္ငံစာရင္းတြင္ ျမန္မာပါေန၍ ေကာက္ပဲသီးႏွံအာမခံစနစ္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏုိင္သးေၾကာင္း စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္...
 • Wednesday 2016-06-15
  ကြၽန္ေတာ့္ အေဒၚတစ္ေယာက္ ရြာက ေျမေတြ၊ယာေတြ ထားခဲ့ၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕သို႔ မိသားစုလိုက္ ေျပာင္းလာသည္။ ေတာင္သူအလုပ္ကို စိတ္ကုန္ၿပီဟု ဆုိသည္။ ရာသီဥတုကမမွန္၊...
 • ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အသက္ (၅) ႏွစ္ျပည့္ ကေလးမ်ားကို KG ပညာေရးျဖင့္ စတင္သင္ၾကား မည္ဟု သိရသည္။ သူငယ္တန္း ကေလးငယ္ မ်ားကို ပညာသင္ၾကားေပးရာ၌ ပညာသင္ႏွ...
 • Friday 2015-06-12
  ယခုအစိုးရ လက္ထက္ တြင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေတြ လုပ္ၾကသည္ဆိုေတာ့ အေတာ္ပဲေျပာင္း လဲသြားသလားမသိ။ တစ္ေန႔က ကြၽန္ေတာ္ေျပာင္းေရ...

Pages