ၾကည္ေနဝင္းမင္း

 • Wednesday 2016-03-02
  ေနာက္ဆံုးေတာ့ တုိက္ပြဲ ဆက္သြားပါၿပီ။ ဥေရာပသမဂၢတြင္ ၿဗိတိန္ ႏုိင္ငံအဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ဆက္လက္ ရပ္တည္မည္လားဆုိသည္ကုိ ဇြန္လ ၂၃ ရက္၌ လူထုဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပမည္ဟု...
 • Wednesday 2016-02-24
  ၿပီးခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း ဝင္ေငြမညီမွ်မႈသည္ အၾကမ္းဖက္ဝါဒ၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ၊ ကူးစက္ေရာဂါမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးရပ္တန္႔ျခင္းကဲ့သို႔ အေၾကာင္းအရာမ်ားႏွ...
 • ေရွ႕လာမည့္ သီတင္းပတ္ အနည္းငယ္တြင္ ဒုကၡသည္ အက်ပ္အတည္းအေပၚ ဂ်ာမနီ၏ ခ်ဥ္းကပ္ပံုအနာဂတ္ကို အဆံုးအျဖတ္ေပး ပါလိမ့္မည္။ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံ၏ အနာဂတ္ကိုပင္ ဆံုးျ...
 • Wednesday 2016-02-10
  တူရကီႏုိင္ငံ အယ္လ္ဘယ္ လီၿမိဳ႕အနီး နယ္စပ္ေဒသတြင္ ကြန္ကရစ္တံုးနံရံမ်ား ေပၚထြက္လာ သည္။ စစ္ဘက္ ကင္းလွည့္မႈမ်ားလည္း ပိုမိုမ်ားျပား လာခဲ့ပါသည္။ သုိ႔ေသာ္...
 • Thursday 2016-02-04
  အပူပုိင္းသစ္ေတာမ်ား ေရရွည္ထိန္းသိမ္းႏုိင္ရန္ ရည္ရြယ္၍ ပံုေဖာ္ထားေသာ စီမံကိန္းမ်ားမွ သူတို႔ရပုိင္ခြင့္ရိွေသာ ေလ်ာ္ေၾကးႏွင့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကုိ...
 • Wednesday 2016-01-27
  ၂၀၁၅ သည္ ရာသီဥတု မွတ္တမ္းမွတ္ရာမ်ား စတင္ ထားရိွခဲ့ေသာ ၁၈၈၀ ျပည့္ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း ကမၻာ့အပူဆံုးႏွစ္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။ ယင္းအတြက္...
 • Wednesday 2016-01-20
  အာရွေဒသသည္ လူသားအရင္းအျမစ္စိန္ေခၚမႈျဖင့္ ရင္ဆုိင္ေနရပါသည္။ လြန္ခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္သံုးခုအတြင္း လုပ္သားအင္အားအရြယ္အစားႏွင့္ အရည္အေသြးတိုးတက္လာမႈမ်ားသည္...
 • Wednesday 2016-01-13
  လက္ဘႏြန္ႏုိင္ငံတြင္ ဇန္နဝါ ရီ ၁ ရက္က မေမွ်ာ္လင့္္ေသာ ႏွင္းမုန္တုိင္းတုိက္ခတ္လိုက္ေသာအခါ ဆုိးရြားလွေသာ အေျခအေနတြင္ ေနထုိင္ေနရသည့္ ဆီးရီးယားဒုုကၡသည္မ်...
 • Wednesday 2016-01-06
  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေဘဂ်င္းၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ လူအမ်ားအျပား အတြက္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အေဆာက္အအံု မ်ားကို မႈန္ျပသြားေစၿပီး ေနလံုးကို ေမွးမွိန္သြားေစေသာ မီးခုိးျမဴမ်ားသည္ ၎...
 • Thursday 2015-12-24
  ပါရီၿမိဳ႕တြင္ ကုလသမဂၢ၏ ရာသီဥတုေဆြးေႏြးပြဲ (COP21) မစတင္မီကပင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားက ေျမျပင္တြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားရိွေအာင္ လက္ေတြ႕လုပ္ေဆာင္ေနခဲ့ၾ...

Pages

Top News