ေအာင္ေဇာ္ထြန္း၊ ပိုင္စိုးသူ

  • Wednesday 2018-02-14
    အုပ္ခ်ဳပ္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ လြယ္ကူေစရန္ ရွမ္းျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တပ္မဟာႏွစ္္ခု တိုးခ်ဲ႕ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္ဟု ကခ်...