Opinion

 • Wed 22 Feb 2017 - 20:59
  ယခုအခ်ိန္တြင္ အခြန္ဆုိသည့္အရာသည္ လူတုိင္းႏွင့္ ခပ္စိမ္းစိမ္းအေျခအေနမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ ေတာ့။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးအေဆာက္ အအုံထဲ၌ အခြန္ဆုိသည္ကို ေက်ာင္းသားလူငယ္ေလးမ်ားပင္ သိေနၾကၿပီ။ အထူးသျဖင့္ တကၠ သိုလ္၀င္တန္း (ဆယ္တန္း)တြင္ ေဘာဂေဗဒ ဘာသာယူသည့္ ေက်ာင္းသားေလးမ်ားအဖုိ႔ ေဘာ ဂေဗဒေအာင္မွတ္ရဖို႔၊ ဂုဏ္ထူး ရဖို႔ က်က္ရင္းမွတ္ရင္းအခြန္ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေျခခံအ ေၾကာင္းမ်ား အလြတ္ပင္ရေန ေလာက္ၿပီ ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ ေလာက၌ အခြန္သည္ႏုိင္ငံတစ္ ႏုိင္ငံ၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အအုံ တစ္ခုအတြက္ အလြန္ပင္အေရး ႀကီးေသာ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေရး၏ အစိတ္အပုိင္းႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္၏။ ႏုိင္ငံအတြက္ လိုအပ္ေသာအသုံး စရိတ္မ်ားအတြက္ မွီခိုေနရေသာ ေၾကာင့္ အခြန္က႑သာအား နည္းခဲ့လွ်င္ ထုိႏုိင္ငံလူ႔အဖဲြ႕အ စည္းအဖို႔ အခက္အခဲမ်ားစြာ ရင္ ဆုိင္ရလိမ့္မည္မွာ မလဲြေသခ်ာ သည္။ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံကို တာ၀န္ယူ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ သည္ ၎တို႔လုပ္ေဆာင္မည့္ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ ျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားအတြက္ ေငြေၾကးလုိအပ္သည္။ ထိုေငြ ေၾကးသည္ အစိုးရ၏အသုံးစရိတ္ (သို႔မဟုတ္) ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔အသုံးစရိတ္အ တြက္ လိုအပ္သည့္ေငြေၾကးရရွိ ရန္အတြက္ အားထုတ္ေဆာင္ ရြက္ၾကရသည္။ ရရွိလာေသာ ေငြ ေၾကးသည္ အစုိးရ၏ရေငြ(သို႔မ ဟုတ္) ျပည္သူ႔ရေငြပင္ ျဖစ္သည္။အစုိးရတစ္ရပ္အတြက္ ရေငြမ်ား ရရွိႏုိင္သည့္ ဇာစ္ျမစ္မ်ားစြာရွိ သည္။ အစိုးရပိုင္ပစၥည္းမ်ားကို ငွားရမ္းျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမွ ရရွိ သည့္ေငြမ်ား၊ အစုိးရမွ အျခားအ ဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ ကိုင္ျခင္းမွ ရရွိသည့္ေငြမ်ားကဲ့သို႔ အလုံးအရင္းျဖင့္ ရရွိတတ္သည့္ ေငြလုံးေငြရင္းရေငြမ်ား ရွိသည္။ သာမန္ရေငြအမ်ဳိးအစားမ်ားျဖစ္ သည့္ အခြန္၊ ထည့္၀င္ေၾကး၊ အ ခြန္ေတာ္ႏွင့္ အခေငြမ်ား၊ ေထာက္ ပံ့ေၾကးႏွင့္ အလွဴေငြမ်ားႏွင့္ အ ျခားရေငြမ်ားလည္း ရွိသည္။ သို႔ ေသာ္ အားအကိုးရဆုံးႏွင့္ ေသ ခ်ာေပါက္ရမည့္ ဇာစ္ျမစ္မွာမူ သာ မန္ရေငြအမ်ဳိးအစားထဲရွိ အခြန္ ပင္ ျဖစ္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အစိုးရ မ်ားအေနျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံ ျခင္းအေပၚတြင္ လြန္စြာအေရး ထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 19:53
  ဒုတိယကမၻာစစ္ၿပီး ေခတ္ လြတ္လပ္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈ သမုိင္းတြင္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု မ်ားအေနျဖင့္ လူနည္းစု ဗမာမ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ား၊ သံသယမ်ား၊ မယံုၾကည္မႈမ်ား ရွိခဲ့ လင့္ကစား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေပၚ အျပည့္အဝ ယံုၾကည္၊ ေထာက္ခံ၊ အားကိုးခဲ့သည့္ အ ေလ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုကို တည္ ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ တုိင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားက ယံုၾကည္၊ ေထာက္ခံေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ လူနည္းစု တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ားအေရးကို လည္း လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္မခံရမီ အခ်ိန္အထိ တစိုက္မတ္မတ္ ေရွး႐ႈေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည္ကို အမွတ္ရ မိသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 11:43
  ၿပီးခဲ့တဲ့ ႏိုဝင္ဘာလအတြင္း ရန္ကုန္တိုင္း ဥကၠံၿမိဳ႕နယ္ထဲက ေခ်ာင္းေစာက္နဲ႔ ေက်ာက္ျပင္သာရြာႏွစ္ရြာၾကားမွာ စီးဆင္းေနတဲ့ ဆားငန္ေခ်ာင္းထဲ အေရျပားခြာခံထားရတဲ့ ေတာဆင္႐ိုင္းကိုယ္လုံးတစ္ခု၊ ႏွာေမာင္းမရွိေတာ့တဲ့ ဦးေခါင္းျပတ္တစ္ခု ေမ်ာပါလာရာမွာ အနီးအနားက ေဒသခံေတြ ထိတ္လန္႔ တၾကားျဖစ္ခဲ့ရပါတယ္။   
 • Wed 22 Feb 2017 - 11:31
  လံုၿခံဳေရး၀န္ထမ္းလုပ္ေနသူ ခ်ဴဂ်ီမင္ႏွင့္ ဇနီးသည္၊ သမီးႏွစ္ဦးတို႔သည္ ညစဥ္ညတိုင္းပင္ ကားတစ္စီးရပ္စရာေနရာထက္ မပိုေသာ အခန္းက်ဥ္းေလးထဲတြင္ စုၿပံဳအိပ္စက္ၾကရသည္။ သူတုိ႔၏ ေနအိမ္မွာ စက္မႈလုပ္ငန္း အေဆာက္အအံုတစ္ခု၏ အမုိးေပၚတြင္ တည္ရိွသည္။ မစၥတာခ်ဴသည္ ယင္းေနရာတြင္ တရားမ၀င္ေနထိုင္ျခင္းျဖစ္သည္။ သူေနခ်င္၍ ေနထိုင္ျခင္းမဟုတ္ပါ။ ခ်ဴဂ်ီမင္သည္ အစိုးရတုိက္ခန္းရဖို႔ရန္ ဆယ္ႏွစ္ေက်ာ္ ေစာင့္ဆုိင္းေနသူျဖစ္သည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 11:04
  (တစ္) ယခုရက္ပိုင္းအတြင္း ကြၽန္ေတာ့္ရင္ထဲ၌ ခုိးလုိးခုလုျဖစ္ေနေသာ ကိစၥေလးတစ္ခု ရွိပါသည္။ ‘ေရြးခ်ယ္ခြင့္’ဆိုေသာ စကားလုံးေလး(သို႔မဟုတ္) ကိစၥေလးတစ္ခုက ကြၽန္ေတာ့္ကုိအေတြးပြားေနခဲ့ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အျပည့္အ၀ ‘ေရြးခ်ယ္ခြင့္’ရခဲ့ၾကၿပီလား။ က်န္တာေတြကို မေျပာေတာ့ပါ။ အထူးသျဖင့္ ပညာေရးဘက္မွာ ကြၽန္ေတာ္တို႔အျပည့္အ၀ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရၿပီလား၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေကာ ရွိေနၿပီလား။ စဥ္းစားေတြးေတာၾကည့္ခ်င္စရာေတြ ပဲ ျဖစ္ပါသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 10:54
  (တစ္) ကဗ်ာဆရာ ေမာင္ေခ်ာႏြယ္၏ကဗ်ာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကြၽန္ေတာ္စြဲၿငိပါသည္။ ကြၽန္ေတာ့္ စိတ္ႀကိဳက္ကဗ်ာတစ္ပုဒ္က ‘ပင္မွည့္ေတး’။ ထုိကဗ်ာတစ္ေနရာတြင္ ကဗ်ာဆရာက ဤသို႔ဖြဲ႕ပါသည္။ ဘဝမွာ ေလးငါးေျခာက္ခုမလိုပါဘူး ႏွစ္ခုပဲ ခ်စ္သူစစ္စစ္နဲ႔ ရန္သူစစ္စစ္ ဒီႏွစ္ခုပဲ။ ကဗ်ာဖတ္သူကို နည္းနည္း ကေလးျဖစ္ျဖစ္ လႈပ္လႈပ္ခတ္ခတ္ ျဖစ္သြားေစသည့္ အဖြဲ႕ျဖစ္ပါ သည္။ လူတြင္ တကယ္လိုအပ္ သည္က ႏွစ္ခုတည္းသာတဲ့။ တစ္ က ခ်စ္သူတဲ့။ ႏွစ္က ရန္သူတဲ့။ ခ်စ္သူဆိုသည္ႀကီးကျဖင့္ ထားပါ ေတာ့။ ရန္သူက လိုအပ္ပါရဲ႕လား။ စဥ္းစားစရာႀကီးပဲျဖစ္ပါသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 10:31
  ပညာေရးေလာကအတြင္း ကၽြန္ေတာ္က်င္လည္ခဲ့သည္မွာ အတြင္းဆရာ(၀န္ထမ္း) လုပ္သက္ေရာ၊ အျပင္ဆရာ(က်ဴရွင္)လုပ္သက္ေရာ ေပါင္းလိုက္လွ်င္ ႏွစ္ေပါင္းသုံးဆယ္ေက်ာ္ေပၿပီ။ ၀န္ထမ္းအျဖစ္သာဆက္ရွိေနလွ်င္ လုပ္သက္ ျပည့္ပင္စင္ေတာင္ယူ၍ ရေနေပၿပီ။ ထုိအႏွစ္ (၃၀)အတြင္းဆရာ အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္လည္း ဆက္ဆံဖူးသည္။ ေက်ာင္းအုပ္အမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္လည္း ဆက္ဆံဖူးသည္။ ပညာေရးမွဴးအမ်ဳိးမ်ဳိးႏွင့္လည္း ဆက္ဆံဖူးသည္။ တစ္ခ်ိန္က တပည့့္ေတြက အခုဆရာျပန္ျဖစ္ေနတာလည္း ရွိသည္။ တခ်ဳိ႕ေက်ာင္းအုပ္ေတြ၊ ပညာေရးမွဴးေတြျဖစ္ေနၾကတာလည္းရွိသည္။ သူတုိ႕သူတုိ႔အထဲကမွ တခ်ဳိ႕က ကုိယ္တာ၀န္က်တဲ့ေက်ာင္းကေလးမွာ၊ ကုိယ္သင္ၾကားပုိ႔ခ်ရတဲ့ အတန္းမွာ ကုိယ္သင္ၾကားေပးခြင့္ရတဲ့ဘာသာရပ္မွာ နာမည္ေကာင္းေလးတစ္ခုခ်န္ထားရစ္ႏိုင္ၾကသည္။ တခ်ဳိ႕ေတြကေတာ့ ကုိယ္က်င္လည္ခဲ့ရတဲ့ ေက်ာင္းမွာ၊ အတန္းမွာ၊ ဘာသာရပ္မွာ နာမည္ဆုိးတစ္ခု ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၾကသည္။ ဘယ္ဆရာကေတာ့ ေက်ာင္းသားေတြအေပၚ သိပ္ေစတနာေကာင္းတာ။ ဘယ္ဆရာစာသင္တာကေတာ့ နားထဲမွာရွင္းသြားတာပဲ စသည္ျဖင့္။ ဒါက နာမည္ေကာင္း။ ဘယ္ဆရာကေတာ့ သိပ္စ႐ုိက္ၾကမ္းတာပဲ။ ဘယ္ဆရာကေတာ့ သိပ္ႏႈတ္ၾကမ္း၊ လွ်ာၾကမ္းတာပဲ။ ဘယ္ဆရာစာသင္တာကေတာ့သိပ္ပ်င္းစရာေကာင္းတာပဲ စသည္ျဖင့္။ ဒါကနာမည္ဆုိး။
 • Wed 22 Feb 2017 - 10:21
  ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေခါင္းစီးေအာက္မွ ၿမိဳ႕ျပေျမေတြကို ငွားရမ္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးအပ္ရာမွာ အဖိုးတန္ေျမေနရာေတြနဲ႔ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္မႈမရိွတဲ့ ႏႈန္းထားမ်ားနဲ႔ အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္ခြင့္ျပဳျခင္းစတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ‘ေရႊတစ္ျပားနဲ႔ နားရြက္ခ်ိဳးျခင္း’လို႔ စာေရးသူက အမည္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဘုရားဆင္းတုေတာ္ႀကီးရဲ႕ နဖူးသင္းက်စ္ေတာ္ကို ေရႊတစ္ျပားခ်ရင္း ဘုရားနားရြက္ႀကီး က်ိဳးသြားတဲ့ျဖစ္စဥ္ကို ကဗ်ာဆရာႀကီး ဦးပုညက ‘နားရြက္ယူလွည့္ ေရႊခြာလွည့္’လို႔ ကဗ်ာေရးခဲ့တာကို ပမာျပဳၿပီး ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ေရႊျပားေသးေသးေလးတစ္ျပားမွ်သာ ျပည္သူကရၿပီး အဖိုးတန္လွတဲ့ ၿမိဳ႕ျပေျမေတြ ဆံုး႐ႈံးခဲ့ရျခင္းဟာ ‘ေရႊတစ္ျပားနဲ႔ နားရြက္ခ်ိဳးျခင္း’ပါပဲလုိ႔ ႏိႈင္းယွဥ္ေရးသားခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္မွာ ေရႊတစ္ျပားေတာင္မခ်ဘဲ အသားလြတ္ဝင္ၿပီး နားရြက္ခ်ိဳးတဲ့ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ေပၚေပါက္လာပါေသးတယ္။ MICA ဆိုတဲ့ အဖြဲ႕ႀကီးပါ ပဲ။ တိတ္တိတ္ဆိတ္ဆိတ္နဲ႔ ႏုိင္ငံ ပိုင္ ၿမိဳ႕ေျမေတြကို ထုခ်င္သလိုထု၊ ခြဲခ်င္သလို ခြဲသြားတာ အမ်ားႀကီးပါပဲ။ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးက ၿမိဳ႕ေတြအႏွံ႔မွာ ေတြ႕ၾကျမင္ၾကရပါ ၿပီ။ စာေရးသူအေနနဲ႔ ဒီအဖြဲ႕ဟာ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ ဖြဲ႕စည္းရပ္တည္မႈ (Legal Entity) ရွိရဲ႕လားဆုိတဲ့အေၾကာင္းနဲ႔ အဖြဲ႕ရဲ႕ လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ယခင္အစိုးရ လက္ထက္မွာပဲ ၂၀၁၅ ဇြန္လ ၂၄ ရက္ေန႔ထုတ္ 7Day News ဂ်ာနယ္မွာ ‘ထူးေထြတည့္အံ့ရာ ေသာ္’ဆုိတဲ့ ေဆာင္းပါးကို ဦးဦး ဖ်ားဖ်ား ေရးသားၿပီး ေဝဖန္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေဆာင္းပါးကိုဖတ္ၿပီး စာေရးသူနဲ႔ ရင္းႏွီးတဲ့ ျပည္ေထာင္ စုအစိုးရဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုမွ ဝန္ ႀကီးတစ္ဦးက စာေရးသူကို ‘‘အ မုန္းခံၿပီး သိပ္မေရးပါနဲ႔ဗ်ာ’’လို႔ေတာင္ ေစတနာနဲ႔ သတိေပးရွာခဲ့ပါေသးတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ယခုအစိုးရ တက္လာေတာ့လည္း အဲဒီကိစၥကို တစ္ႏွစ္တာကာလအတြင္း မည္ သူမွ် မတို႔ခဲ့မထိခဲ့တာ ေတြ႕ရျပန္ ပါတယ္။ ဝန္ႀကီးဌာန အသစ္အေနနဲ႔လည္း အလြန္ၿငိမ္ခ်က္သား ေကာင္းေနခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအေျခ အေနမွာ ေရႊတစ္ျပားေတာင္မခ်ဘဲ ဗလာသက္သက္ နားရြက္ခ်ိဳးခံရတဲ့ကိစၥကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွာ စတင္ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အဲဒီအဖြဲ႕ကို ဖ်က္သိမ္းဖို႔ ျပတ္ျပတ္သားသား အဆုိတင္သြင္းသြားခဲ့တဲ့ ကရင္ျပည္နယ္မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ႀကီးကို ဤေနရာက အေလးအနက္ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း တင္အပ္ပါတယ္။ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ ဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ အစိုးရအဖြဲ႕က ျပတ္ျပတ္သားသား အေရးယူ ေဆာင္ရြက္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ေအာင္ျမင္ထိေရာက္မႈရွိမယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ပိတ္ကားမွာ ဆက္ၾကည့္ရဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 09:31
  အမရပူရၿမိဳ႕ရွိ မဟာဂႏၶာ႐ုံေက်ာင္းတုိက္သို႔ သြားရာလမ္းေဘးတစ္ေနရာတြင္ နာမည္ႀကီးသည့္ အေၾကာ္ဆုိင္တစ္ဆုိင္ရွိသည္။ ထုိအေၾကာ္ဆုိင္ေလးသည္ နံနက္လင္းၿပီဆုိသည္ႏွင့္ အေၾကာ္၀ယ္လာသူအေပါင္းျဖင့္ အုံခဲကာစည္ကားေနေလ့ရွိသည္။ ဘုန္းႀကီးဆြမ္းေလာင္းရန္ျဖစ္ေစ၊ နံနက္ခင္းအဆာေျပစားသုံးရန္ျဖစ္ေစ လာ၀ယ္ၾကသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ အမရပူရၿမိဳ႕ေလးရွိ နံနက္ခင္းဖြင့္ မုန္႔တီ၊ ေခါက္ဆဲြသုပ္ဆုိင္ေလးမ်ားကလည္း ထုိအေၾကာ္ဆုိင္ေလးမွတစ္ဆင့္ ေဖာက္သည္ယူကာ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကသည္။ ထုိသို႔ လက္လီလက္ကား ၀ယ္ယူသူမ်ားျဖင့္ စည္ကားေနသည့္ အေၾကာ္ဆုိင္ေလးကုိ ဆရာမအေၾကာ္ဆုိင္ဟု လူသိမ်ားေလသည္။
 • Tue 21 Feb 2017 - 19:12
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဗဟိုဌာန (NRPC) တြင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖဲြ႕၏ အမ်ိဳး သားလံုၿခံဳေရးဆုိင္ရာ အႀကံေပး ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေျခစိုက္ သံ႐ံုး၊အဖဲြ႕႐ံုးမ်ားမွ အႀကီးအကဲ မ်ား၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ မိတ္ ဆက္ေတြ႕ဆံုပဲြ ျပဳလုပ္ေနသည္။ ယင္းပဲြျပဳလုပ္ေနသည့္ အေဆာက္
 • Tue 21 Feb 2017 - 18:12
  က်ပ္သိန္းငါးဆယ္မွ်ျဖင့္ ၀ယ္ယူထားေသာ ေသနတ္ႏွစ္လက္ေဆာင္ကာ ေလဆိပ္လိုေနရာမ်ဳိး တြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးကို အနီးကပ္ပစ္ သတ္ျခင္းသည္ ျပည္သူမ်ား၏ စိတ္လံုၿခံဳမႈကိုပါ ၿခိမ္းေျခာက္လုိက္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။ ႏုိင္ငံ၏ မ်က္ႏွာစာျဖစ္ေသာ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေလဆိပ္ကဲ့ သို႔ ေနရာမ်ိဳးတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ ကို ေျပာင္ေျပာင္တင္းတင္းက်ဴး လြန္ခဲ့ျခင္းက ျပည္သူမ်ားအတြက္ စိတ္မလံုၿခံဳမႈကို ေပးခဲ့သည္။ သို႔ အတြက္ ျပည္သူမ်ား၏ တူညီေသာေတာင္းဆိုမႈမွာ ကြင္းဆက္တရား ခံမ်ား ဖမ္းမိေရးႏွင့္ အမႈမွန္ေပၚ ေပါက္ေရးသာျဖစ္သည္။
 • Tue 21 Feb 2017 - 18:03
  ႏုိင္ငံႏွင့္အဝွန္း တရားမဝင္သစ္ခုိးထုတ္မႈမ်ား မထူးဆန္းေတာ့ေအာင္ ေပါမ်ားေသာ္လည္း စစ္ေဆးမႈမ်ား အထပ္ထပ္ရွိသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္တြင္ ၂၂ ရက္အတြင္း တရားမဝင္ သစ္တန္ခ်ိန္ ၁,၃၀၀ ဖမ္းဆီးရမိိျခင္းကမူ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ား မည္မွ်ႀကီးမားက်ယ္ျပန္႔ေနေၾကာင္း မီးေမာင္းထိုးျပ လိုက္သည္။ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္တြင္ ဖမ္း မိေသာ တရားမဝင္သစ္တန္ခ်ိန္ ၁,၃၀၀ သည္ ကာလတန္ဖိုး က်ပ္ သိန္းေပါင္းသံုးေသာင္းငါးေထာင္ ေက်ာ္ရွိသည္။ အခ်ိန္တိုအတြင္း ယခုကဲ့သို႔ တန္ခ်ိန္ ၁,၃၀၀ ေက်ာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ဖမ္းဆီးရမႈသည္ အ မ်ားဆံုးျဖစ္သည္။
 • Tue 21 Feb 2017 - 17:26
  အစိုးရ ေရးဆြဲသည့္ ဘတ္ဂ်က္တြင္ အခြန္ေကာက္ခံရရွိမႈကို ယခင္ဘ႑ာႏွစ္ထက္ က်ပ္၂၆၁ ဘီလီယံေက်ာ္ တိုးေကာက္ခံရန္ လ်ာထားေၾကာင္း စီမံကိန္း ႏွင့္ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီး ဦးေက်ာ္၀င္းက ေဖေဖာ္၀ါရီလဆန္းတြင္ လႊတ္ေတာ္၌ ေျပာၾကားသည္။ အစိုးရက လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပထားေသာ ျပည္ေထာင္စုအခြန္အေကာက္ဥပေဒၾကမ္း၌ ၂၀၁၆-၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အစိုးရက အခြန္ေငြလ်ာထားခ်က္သည္ က်ပ္ ၆,၂၁၉ ဘီလီယံေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ၆,၄၈၁ ဘီလီယံေက်ာ္ ေကာက္ခံရန္ လ်ာ ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အခြန္စနစ္ သည္ အစိုးရဘတ္ဂ်က္အေပၚ အ ေျခခံသည့္ အခြန္စနစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ကစ၍ အစိုးရဘတ္ဂ်က္လိုေငြအေပၚ အခြန္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းနည္းျဖင့္ ျဖည့္ဆည္းခဲ့သည့္ ပံုစံမ်ိဳးျဖစ္ ေၾကာင္း ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ စီးပြားေရး ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသည့္ ေဆာင္းပါးရွင္ ဦးတင္ေမာင္သန္း ကေျပာသည္။
 • Mon 20 Feb 2017 - 21:52
  ၂၀၁၆ -၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြက္ ေနာက္ထပ္ခြဲေ၀မည့္ အစည္းအေ၀းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတကဘတ္ဂ်က္လိုေငြျပသမႈ၊ ေငြေဖာင္းပြႏႈန္းျမင့္မားလာမႈ၊ ႏိုင္ငံစီးပြားေရးက်ဆင္းလာမႈမ်ားအတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ယခုအခါ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ   ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။   ေငြေၾကာင္းေဖာင္းပြမႈဆို တာဘာလဲ   ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈဘာ ေၾကာင့္ျဖစ္ရလဲ   ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈကို အ ေျဖရွာျခင္းႏွင့္ ကုထံုးမ်ား  
 • Mon 20 Feb 2017 - 20:22
  (၁) ‘ေရွ႕ကားႏွစ္ရာ။ ေနာက္ ကားက်န္းမာေရး’တဲ့။ စစ္ကိုင္းမွ အမရပူရဘက္အကူး လမ္းတစ္ ေနရာ ၿမိဳ႕ဝင္ေၾကး၊ ဘီးခြန္ ေကာက္ခံတဲ့စခန္းတစ္ခုမွာပါ။ မံုရြာကေန အတူတူလာခဲ့ၾကတဲ့ ကိုယ္ပိုင္ကားႏွစ္စီးျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရဌာနဆုိင္ရာကားမ်ား မဟုတ္ပါ။ ေရွ႕ကကားမွာ ဘာတံ ဆိပ္ ဘာစာတန္းမွ် ကပ္မထား။ ေထာင္မထား။ ေဖာ္ျပမထား။ ေနာက္က ကားပုိင္ရွင္ မိသားစု မွာေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္း တစ္ေယာက္ရွိတာမို႔ က်န္းမာေရး ဌာန သေကၤတတံဆိပ္ ပါလာခဲ့ တာပါ။ ေရွ႕ကားကို ေငြက်ပ္ႏွစ္ ရာေကာက္ၿပီး ေနာက္ကားကို မေကာက္ပါဘူး။
 • Mon 20 Feb 2017 - 20:21
  (၁) ေဆာင္းပါးရဲ႕ ေခါင္းစဥ္ဟာ စာေရးသူ ခုိင္ၾကည္သစ္နဲ႔ သက္ တူရြယ္တူ မိဘျဖစ္ခါစ မိဘမ်ား နဲ႔ ေနာင္မိဘျဖစ္လာလတၱံ႕ေသာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားကိုသာ ရည္ ၫႊန္းပါေၾကာင္း တင္ကူးအစီရင္ ခံပါရေစ။ ခုိင္ၾကည္သစ္အေနနဲ႔ ေက်းဇူးအရာမွာ ကိုးကြယ္ဆည္း ကပ္ရာရတနာသံုးပါးနဲ႔ တစ္ဂိုဏ္း တည္းထားရတဲ့ မိဘမ်ားအေပၚ ေစာ္ကားေမာ္ႂကြားလိုျခင္းမဟုတ္ ဘဲ မ်က္ေမွာက္ေလာကရဲ႕ အ ေတြ႕အႀကံဳေတြအေပၚ သင္ခန္း စာထုတ္မိရင္းက ရရွိလာတဲ့အ ေတြးေလးတစ္စကို အနာဂတ္မွာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ လူ႔အသိုက္အ ဝန္းကို ဖန္တီးႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ေစတနာေကာင္းနဲ႔ ေဝမွ်လိုက္ရ ျခင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
 • Mon 20 Feb 2017 - 00:16
  အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဥပေဒအႀကံေပး ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈသည္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ေသြးေအးလာေသာ အေျခအေနကို ဦးတည္လာေနသည္။ သံုးပတ္ရွိလာသည့္တိုင္ ၾကည္လင္းႏွင့္ ေအာင္၀င္းေဇာ္တို႔မွလြဲ၍ လုပ္ႀကံမႈႀကီး၏ က်န္ကြင္းဆက္တရားခံမ်ား ထပ္မံမဖမ္းဆီးႏိုင္ျခင္း ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္မႈမ်ား ေနာက္က်ျခင္းက ဦးကိုနီလုပ္ႀကံခံရမႈကို ေသြးေအးလာေစေသာ အဓိက အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။
 • Sun 19 Feb 2017 - 20:01
  (၁) ကြၽန္ေတာ္စာ ဆက္တိုက္ ေရး၊ အယ္ဒီတာလုပ္လာတာ ၁၇ ႏွစ္ရွိလာၿပီ။ ဒီမင္းတင္ကေလာင္ က Major Pen Name ၁၉၉၉ ႏွစ္ ကုန္၊ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အေစာပိုင္း ကတည္းက ေတာက္ေလွ်ာက္သံုး လာခဲ့တာ။ ပရိသတ္အမ်ားႀကီးမရွိလွေပမယ့္ ဒီေလာကနဲ႔ ထဲထဲ၀င္၀င္ရွိသူေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကၿပီးသား။ (ကေလာင္ခြဲတခ်ဳိ႕ရွိလို႔ အဓိကကေလာင္အျဖစ္ တည္ေျပာထားပါတယ္)
 • Sun 19 Feb 2017 - 20:00
  ‘ပုဂၢိဳလ္ဆုိင္ရာ လြတ္လပ္မႈ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံသားတစ္ဦး၏ ဥပ ေဒႏွင့္အညီ လြတ္လပ္စြာသြား လာေဆာင္ရြက္ခြင့္၊ လြတ္လပ္ စြာေနထုိင္ခြင့္ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆုိခြင့္ကို ဆုိသည္’
 • Sun 19 Feb 2017 - 18:55
  မူဝါဒေတြက တစ္ခုနဲ႔တစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္ေနၾကတာမို႔ (၁)နဲ႔(၂)  မူဝါဒႏွစ္ခု အေၾကာင္းေျပာခဲ့တုန္းကလည္း စုေဆာင္းေငြနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈရဲ႕ သေဘာေတြကို အဆက္အစပ္သေဘာအရ အေတာ္အသင့္ ေျပာခဲ့ၿပီးသားပါ။ စု ေဆာင္းေငြလို႔ ေျပာတဲ့အခါ မက္ခ႐ိုစီးပြားေရးသေဘာအရ ေငြ ေဖာင္းပြမႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနတာ မဟုတ္လား။ ႐ိုး႐ိုးေလးေျပာမယ္ ဆိ

Pages

Subscribe to Opinion