Opinion

 • Wed 03 May 2017 - 10:58
  ခႏၵကုိယ္ပိန္သြယ္သြယ္၊အသားညိဳညိဳျဖင့္ လည္ပင္းတြင္ ေဆး ပတ္တီးစည္းထားသည့္ အသက္ (၃၀)ေက်ာ္အရြယ္  အမ်ိဳးသမီး  သည္ စိတ္႐ႈပ္ေထြးသည့္ အမူအ ရာျဖင့္ ခပ္တုိးတိုးေလးေျပာလုိက္ သည္က ‘‘ေဆး႐ုံကဆင္းရင္ အိမ္ ကုိမျပန္ေတာ့ဘူး။ တျခားေဒသကုိ ပဲ ေျပာင္းေရႊ႕ေတာ့မယ္’’ ဟု ျဖစ္ ၏။
 • Wed 03 May 2017 - 10:53
  (၁) စာေရးသူအေနနဲ႔ သတင္းစာနဲ႔ ဂ်ာနယ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ဖတ္ ႐ႈတဲ့အခါ သတင္းမွန္ကိုတင္ျပႏုိင္မႈဆိုတဲ့ အရည္အေသြးကိုစိစစ္ၾကည့္မိသလို သတင္းနဲ႔အေတြးအျမင္ေတြကို ေဖာ္ျပရာမွာ အျမင္ မ်ဳိးစုံကိုစုံလင္ေအာင္ေဖာ္ျပႏုိင္မႈ ဆုိတာကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္း စားမိပါတယ္။ ကိစၥရပ္တစ္ခုအ ေပၚ ေထာက္ခံသူ၊ ကန္႔ကြက္သူ၊ ၾကားေနသူနဲ႔ ပညာရွင္ဆန္ဆန္ က်ဳိးေၾကာင္းေထာက္ျပေ၀ဖန္သူ စသည္ျဖင့္ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိးစုံကိုစုံလင္ ေအာင္ ေဖာ္ျပခြင့္ေပးတဲ့ မီဒီယာ မ်ဳိးကုိအထင္ႀကီးေလးစားမိသလို ကိုယ္တုိင္ေဆာင္းပါးရွင္တစ္ဦး ျဖစ္လာတဲ့အခါလည္း အဲဒီစံႏႈန္းေတြကို တတ္ႏုိင္သမွ်လုိက္နာဖို႔ ႀကိဳးစားမိပါတယ္။ အဲဒီလိုစံႏႈန္း ေတြျပည့္မီတဲ့ သတင္းမီဒီယာေတြ မွာ ကိုယ့္ရဲ႕ အေတြးအျမင္ေတြ ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပႏုိင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ပါ တယ္။ အမ်ားႀကိဳက္သတင္း၊ အ မ်ားႀကိဳက္အျမင္ကိုပဲ ေဖာ္ျပတာ မ်ဳိးမဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထုအ တြက္ အက်ဳိးရွိမယ့္ အခ်က္အ လက္၊ အေၾကာင္းအရာ၊ အျမင္ ေတြကို အမ်ားမႀကိဳက္သည့္တုိင္ ေဖာ္ျပႏုိင္စြမ္းတဲ့ သတင္းမီဒီယာမ်ဳိးေတြ ျမန္မာျပည္မွာ ယခုထက္ ပိုၿပီး ေပၚေပါက္လာဖို႔လုိအပ္ပါ တယ္။
 • Wed 03 May 2017 - 10:49
  ၿမိဳ႕သစ္တည္ျခင္းႏွင့္ ၿမိဳ႕ေျမ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းသည္ စြယ္ေတာ္ရြက္ပမာ ႏွစ္လႊာေပါင္းမွ တစ္ရြက္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက ၎စြယ္ေတာ္ရြက္ကို ထက္ဝက္ျခမ္းၿပီး တစ္လႊာစီခြဲျခားလိုက္၏။ ပထမတစ္လႊာကို ဇယား (၁)သို႔ပို႔ၿပီး ဒုတိယတစ္လႊာကို ဇယား (၂)သို႔ ပို႔ပစ္လိုက္ေလ၏။ ၿမိဳ႕ေျမစီမံခန္႔ ခြဲမႈကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳဇယားျဖစ္ေသာ ဇယား (၁)တြင္ ထည့္သြင္းထားၿပီး ၿမိဳ႕ရြာ ႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုမူ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အစိုးရ၏ ဥပေဒျပဳဇယားျဖစ္ေသာ ဇယား (၂)တြင္ ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိရေလသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒအရ ေျပာရ လွ်င္ ၿမိဳ႕ျပေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ နယ္ပယ္အတြင္း ေရာက္ရွိသြားၿပီး ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ ျခင္းႏွင့္ အိမ္ရာစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း စသည့္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္နယ္ပယ္အတြင္း၌ တည္ရွိေနေပသည္။ အမွန္စင္စစ္ ၿမိဳ႕တည္ေဆာက္ျခင္းဟူသည္ ေျမအသံုးျပဳ မႈစီမံကိန္းကိုပါ ေဆာင္ရြက္ရျခင္းျဖစ္၍ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ ေဆာင္ရြက္၍ မရႏုိင္ေပ။ တစ္နည္းအားျဖင့္ လယ္ယာေျမကို အျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ေလွ်ာက္ ထားၿပီး ၿမိဳ႕တည္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဟူသည္ ေျမစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိမွသာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္ေပသည္။ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရသည္ ၿမိဳ႕ေျမစီမံပိုင္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ၿမိဳ႕တည္ခြင့္မရွိ။ တုိင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရသည္ ၿမိဳ႕တည္ခြင့္ရွိေသာ္လည္း ေျမစီမံခန္႔ခြဲပိုင္ခြင့္မရွိ။ တစ္ဖြဲ႕လွ်င္ စြယ္ေတာ္ရြက္တစ္လႊာစီကိုင္ၿပီး ငိုင္ေနရမည့္ကိန္းျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို မျဖစ္မေန ျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္၏။ ျပင္ဆင္ျခင္းမရွိဘဲ ၿမိဳ႕တည္လွ်င္ အေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီဟု ဆုိဖြယ္ရာရွိ၏။ ထိုကဲ့သို႔ အျပစ္ဆုိျခင္းမွ လြတ္ကင္းရန္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ ၿမိဳ႕တည္သည့္ စီမံ ကိန္းကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူျခင္းႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်ႏုိင္ေပ သည္။
 • Wed 03 May 2017 - 10:40
  ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕လံုးနီး ပါး အိပ္ေမာက်ေနခ်ိန္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ကန္ေတာ္ႀကီးေစာင္းအ နီးရွိ မဂၤလာေစ်း၀င္းအတြင္း၌မူ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ရယ္ေမာသံမ်ားႏွင့္ မိတ္ကပ္နံ႔မ်ားသည္ ယမကာအနံ႔ မ်ားႏွင့္ စီးကရက္အခိုးအေငြ႕မ်ား အၾကား သက္၀င္လႈပ္ရွားေန သည္။ ေပါင္ရင္းအထိခဲြထားေသာ ရွန္ဟိုင္းစတိုင္ဂါ၀န္၀တ္ဆင္ထား ေသာ ဧည့္ႀကိဳအမ်ိဳးသမီးမ်ားက အေပ်ာ္ႀကိဳက္တတ္သူသေကာင့္ သားမ်ားကို အၿပိဳင္အဆိုင္ႀကိဳဆို ေနၾကသည္။
 • Wed 03 May 2017 - 10:40
  ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ၏ မၾကာမီ ေျပာင္းလဲေတာ့မည့္စနစ္တစ္ခုက ေဒၚၿမိဳင္ကို စိတ္မသက္မသာျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ‘‘ေက်ာင္းကားေတြကို ကားအသစ္ေတြနဲ႔ လဲရမယ္လုိ႔ ေက်ာင္းက အစည္းအေဝးလုပ္ၿပီး ေခၚေျပာလိုက္ကတည္းက ေဒၚႀကီး ေတာ္ေတာ္စိတ္ဓာတ္က်သြားတယ္’’ဟု အသက္ (၆၃)ႏွစ္အရြယ္ ေဒၚၿမိဳင္က အားေလ်ာ့ေသာေလ သံျဖင့္ ဆုိသည္။ ‘‘အေရွ႕က ကားက ေဒၚႀကီးကားေလ’’ဟု ေဒၚၿမိဳင္က လသာၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၁) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းေရွ႕တြင္ ရပ္ထားေသာ ေက်ာင္းသား ၁၅ ဦးခန္႔ဆံ့ မွန္လံုေက်ာင္းကားတစ္စီးကို လက္ညႇိဳးၫႊန္ျပသည္။ ေဒၚၿမိဳင္မွာ လြန္ခဲ့သည့္သံုး ႏွစ္က လမ္းေဘးလက္ဖက္ရည္ ဆုိင္ဖြင့္ၿပီး စုေဆာင္းထားသည့္ ေငြ၊ သမီးငယ္ ျပည္ပတြင္ အလုပ္လုပ္ၿပီးပို႔သည့္ေငြတုိ႔ကို စုေပါင္းကာ လိုက္ထရပ္ယာဥ္တစ္စီး ဝယ္ယူ၍ ေက်ာင္းကားစတင္ေျပးဆြဲ ခဲ့သည္။
 • Wed 03 May 2017 - 10:33
  ခရမ္းေရာင္လံုခ်ည္ကုိ ၀တ္ ဆင္၍ ပံုေတာ္ဖိနပ္ စီးထားသည့္ မိန္း ကေလးတစ္ဦး အစိမ္းေရာင္ ျမက္ခင္းေပၚတြင္ စာထိုင္ဖတ္ေနသည္။ မည္သူမည္၀ါမွန္းမသိရန္ မ်က္ႏွာကို ၀ါးထားၿပီး မ်က္ႏွာဖံုးကို ၀တ္ဆင္ထားသျဖင့္ ၎မ်က္ႏွာ ကို မျမင္ရေပ။ ထိုျမင္ကြင္းသည္ ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ပထမဆံုး HD ဟု ေၾကညာ ခဲ့သည့္ Violet of Myanmar ျမန္ မာ အျပာကား၏ အျမည္းတစ္ ပုိင္းတစ္စ ျဖစ္ပါသည္။
 • Wed 03 May 2017 - 10:15
  တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ံုးစိုက္ရာ မေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ၁၅ မိုင္ခန္႔ ကြာေဝးသည့္ သရက္ေလးပင္ေက်းရြာေလးသည္ တည္ၿငိမ္စြာရွိေနခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ ရွိခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ရြာ၏ေျမာက္ဘက္တြင္ ယင္းေခ်ာင္းကလည္း တၿငိမ့္ၿငိမ့္စီးဆင္းလ်က္ရွိသည္။ ထိုသရက္ေလးပင္ရြာေလးတြင္ ကိုလိုုနီနယ္ခ်ဲ႕အစိုးရအား ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကိုင္လႈပ္ခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးသမုိင္း၏ အထင္ကရျဖစ္ေသာ ၁၃၀၀ ျပည့္ အေရးေတာ္ပံုႀကီး၌ ေခါင္းေဆာင္ခဲ့သူ သခင္ဖိုးလွႀကီးကို ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၇ ရက္သည္ ေႏြရာသီ၏ သာမန္ေန႔ရက္ေလးမ်ား ကဲ့သို႔ပင္ ေနသာ၍ ရာသီဥတုက သာယာလွသည္။ သို႔ေသာ္ သရက္ေလးပင္ရြာေလး၏ ရြာအဝင္ဇရပ္တြင္ ထိုေန႔ နံနက္က အစိုးရအႀကီး အကဲမ်ားႏွင့္ ေက်းရြာသူရြာသားမ်ားႏွင့္ သက္ဝင္လႈပ္ရွားလ်က္ရွိ သည္။ ေက်းရြာလူထု၊ မေကြးတုိင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီး မ်ား၊ ေခ်ာက္ေရနံေျမမွ အရာရွိ မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းတို႔အျပင္ သခင္ ဖိုးလွႀကီး၏ ဒုတိယသမီး အသက္ (၈၈)ႏွစ္ရွိ ေဒၚၾကင္ၾကင္ေဝတစ္ ေယာက္လည္း ေရာက္ရိွေနသည္။
 • Wed 03 May 2017 - 09:41
  လက္ရိွဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာခ်ိန္ တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းအတြက္ အေရး ႀကီးသည့္ ဥပေဒတစ္ခုမွ် ျပ႒ာန္း ႏုိင္ျခင္းမရိွ၍ အစုိးရႏွင့္ လႊတ္ ေတာ္အၾကားအျပန္အလွန္ထိန္း ေက်ာင္းမႈ (Check and Balance)အေပၚ ေ၀ဖန္မႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆုိင္ ေနရသည္။ သို႔ရာတြင္ ရန္ကုန္ တုိင္းလႊတ္ေတာ္၌ ျပည္သူကုိ မ်က္ႏွာမူေသာ၊ ျပည္သူလူထု၏ လို အပ္ခ်က္ႏွင့္ အစိုးရ၏ အားနည္း ခ်က္မ်ားကုိ ရဲရဲ၀ံ့၀ံ့ေ၀ဖန္ေျပာ ၾကားေသာ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ရိွေနျခင္းက ဥပေဒျပဳမ႑ိဳင္ အတြက္ေရာ၊ မိခင္ပါတီအတြက္ ေရာ၊ ႏုိင္ငံအတြက္ပါ ေကာင္းမြန္ ေသာ အခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ မၾကာေသးမီက လႊတ္ေတာ္ ၌ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ YBS အဆိုအ ေပၚ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားသည္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ေက်နပ္အားရေစခဲ့သည္။ ဒီခ်ဳပ္အစုိးရ၊ ဒီခ်ဳပ္လႊတ္ေတာ္၌ အစိုးရလုပ္ ေဆာင္သမွ် ေခါင္းညိတ္မေနဘဲ ျပည္သူ႔ဘက္မွ ရပ္တည္ကာ အစိုးရအား ေ၀ဖန္ေထာက္ျပမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းက အနီးစပ္ဆံုးဥပမာ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ေအာက္ပါလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ငါးဦးသည္ ကုန္ဆံုးခဲ့သည့္ လႊတ္ေတာ္သက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ျပည္သူ႔ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားပီသစြာ ျပည္သူ႔အသံ မ်ားကုိ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအစုိးရအ ဖဲြ႕ထံ ေရာက္ရိွေစခဲ့သည္။
 • Wed 03 May 2017 - 09:29
  စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ၎တို႔ႏုိင္ငံ အသက္ဆက္ရွင္ေရးအတြက္ သယံဇာတတစ္ခုကို အေရးတႀကီးလုိအပ္ေနသည္။ အဆုိပါ သယံဇာတ ျပတ္လပ္မႈက ၎တို႔ႏုိင္ငံကို ကမၻာ့ေျမပုံထဲကပါ ေပ်ာက္သြားႏုိင္သည္အထိ ၿခိမ္းေျခာက္ ေနသည္။ သယံဇာတဟုဆုိလွ်င္ ကၽြန္းသစ္၊ ေက်ာက္စိမ္း၊ သတၱဳ၊ ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕မ်ားသာ ျမင္ ေယာင္ၾကေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ စင္ကာပူႏုိင္ငံက အဓိကလိုအပ္ေနသည္မွာ သဲပင္ျဖစ္သည္။ အျခားႏုိင္ငံမ်ားကဲ့သို႔ သဘာ၀ကေပးသည့္ အဖိုးတန္ရတနာမ်ား မရွိသည့္တုိင္ ကမၻာ့ထိပ္တန္းႏုိင္ငံ ျဖစ္ခဲ့သည့္ စင္ကာပူႏုိင္ငံသည္ ယခုအခ်ိန္မွာ အျခားႏုိင္ငံမ်ားအလြယ္တကူရရွိႏုိင္သည့္ သဲကိုအ ေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည္။ အ ေၾကာင္းမွာ ပင္လယ္ကၽြန္းစုႏုိင္ငံ ျဖစ္သည့္အေလ်ာက္ ႏုိင္ငံ၏နယ္နိမိတ္မ်ားကို ပင္လယ္ေရ၀ါးမ်ဳိ ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ျဖစ္သည္။
 • Tue 02 May 2017 - 18:44
  ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံသို႔ သူ၏ခ်စ္ၾကည္ေရး ခရီးစဥ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၂၂ ရက္ကစၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က စတင္ ခဲ့၏။ ၾသစၾတီးယားႏုိင္ငံမွာ ၀င္ ၿပီး ခရီးတစ္ေထာက္နားခဲ့သည္။
 • Tue 02 May 2017 - 18:07
  ဧၿပီလလယ္က Forbes မဂၢဇင္းရဲ႕ အာရွတစ္လႊား အသက္ (၃၀) ေအာက္ ထူးခြၽန္လူငယ္ေတြ စာ ရင္းကို ေၾကညာခဲ့ရာမွာ AmaraDigital Marketing Agency စတင္ထူေထာင္သူနဲ႔ အမႈေဆာင္ခ်ဳပ္ မခ်မ္းေျမ႕ခုိင္ကို ထည့္သြင္းေရြး ခ်ယ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ Forbes ရဲ႕ ကြဲျပားတဲ့က႑အသီးသီးက စစ္ထုတ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ထူးခြၽန္လူငယ္ ၃၀၀ စာရင္းမွာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ကိုယ္စားျပဳလူငယ္ေတြ ၂ ႏွစ္ဆက္တိုက္ ပါဝင္လာမႈ ျဖစ္ပါ တယ္။
 • Tue 02 May 2017 - 00:11
  ရန္ကုန္တုိင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း ယခင္တစ္ပတ္က လူစိတ္ဝင္စားမႈအမ်ားဆုံးျဖစ္ခဲ့ေသာ YBS ႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဘယ္သူအျမတ္ထြက္၍ ဘယ္သူအ႐ႈံးေပၚခဲ့ပါသလဲ၊ သင္ခန္းစာယူစရာ  ဘာေတြ က်န္ခဲ့ပါသလဲႏွင့္ပတ္သက္၍ ယေန႔ေဆြးေႏြးလုိပါသည္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ သယ္ယူပုိ႔ေဆာင္ေရးစနစ္သစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္းလႊတ္ေတာ္အတြင္း အေခ်အတင္ေဆ
 • Mon 01 May 2017 - 23:12
  FB မိတ္ေဆြေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား တင္ထားၾကတာကိုကၽြန္ေတာ္ေတြ႕ရ၏။ သူတို႔အေခၚအေ၀ၚမွာ ရဲ ေဘာ္ေဌးေအာင္၊ (သို႔မဟုတ္) ဦးေဌးေအာင္၊ (သို႔မဟုတ္)ကယန္း ျပည္သစ္ပါတီ၏ တဲြဖက္အတြင္းေရးမွဴး (၁)၊ ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာလြင္။ ၂၀၁၇ ဧၿပီ ၂၅ ၊ ညေန ၃ နာရီ ၃၈ မိနစ္တြင္ ကြယ္လြန္ သြားသည္။ (၆၄)ႏွစ္။ သန္လ်င္ ၿမိဳ႕သစ္ရပ္ ပန္း ထိမ္တန္းလမ္း၊ အိမ္အမွတ္(၁၁)။
 • Mon 01 May 2017 - 19:48
  လြန္ခဲ့ေသာ ၁၁ လ ၂၀၁၆ ေမလ ၃၁ ရက္က ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္မွာ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေမးခြန္းတစ္ခု တင္သြင္း ေမးျမန္းခဲ့ပါတယ္။ ဒီလို ေမးျမန္းခဲ့ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးရလဒ္ကုိ ဒီကေန႔မွာ ရရွိခံစားခဲ့ၾကရၿပီျဖစ္ ပါတယ္။
 • Mon 01 May 2017 - 19:41
  ေမလတြင္းမွာက အထင္ကရေန႔ေတြ ရွိေနသည္။ ကမၻာ့အထင္ ကရေန႔ကေတာ့ ေမေဒးဟု ေခၚ ၾကေသာ ‘အလုပ္သမားေန႔’ ျဖစ္ ၏။ ျမန္မာမွာေတာ့ လတ္တေလာႏိုင္ငံအတြက္ ထိပ္ဆံုးဦးစားေပး ပန္းတိုင္ထဲမွ ‘ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ထူ ေထာင္ျခင္း ကနဦးေျခလွမ္း ၂၁ ရာစုပင္လံုဒုတိယအႀကိမ္အစည္း အေ၀းႀကီးရွိေနသည္။ ေမလ ၂၄ ရက္မွာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ‘အား လံုးလက္ခံသည့္ ႏုိင္ငံေရးရလဒ္ ထုတ္ျပန္ရန္’အထိ ရည္မွန္းထား ေၾကာင္း ဧၿပီ ၂၄ ရက္က ျပဳလုပ္ ခဲ့ေသာ ‘တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္းအစည္းအေ၀း’ (JICM) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ နဂို က ေမလ ၁၉ ရက္တြင္ စတင္ဖို႔ ရည္စူးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၁ ရာစုပင္ လံုညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္မည့္ အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ေခါင္း ေဆာင္မ်ား အားလပ္မႈအေပၚ မူ တည္ၿပီး ေမလ ၂၄ ရက္သို႔ ေျပာင္းလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ငါးရက္ခန္႔ ၾကာျမင့္ႏုိင္သည္ဟုလည္း ႀကိဳသိ ထားရၿပီး ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ပါ တက္ ေရာက္ႏုိင္ဖို႔ရွိသည္။ လာေရာက္ ဖို႔လည္း ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ားသည္။ ေလာေလာဆယ္အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ NCA ထိုးထားသည့္ တိုင္းရင္း သားလက္နက္ကိုင္ ရွစ္ဖြဲ႕မွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားတက္ေရာက္ခဲ့ၾက ေသာ ဧၿပီ ၂၄ ရက္ JICM အစည္းအေ၀းသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္၊ တပ္ခ်ဳပ္ျပည္ပခရီးသြား ေန၍ ဒုတိယတပ္ခ်ဳပ္၊ အဖြဲ႕ရွစ္ ဖြဲ႕မွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ပိုင္း မ်ားစသျဖင့္ ထိပ္တန္းအဆင့္ညႇိ ႏိႈင္းအစည္းအေ၀း ျဖစ္သည္။ မ နက္ပိုင္းမွာ အေတာ္အေခ်အတင္ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးၿပီးမွ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံ ဒုတိယအ စည္းအေ၀းကို ေမလ ၂၄ ရက္ဟု သတ္မွတ္ႏိုင္ခဲ့ၾက၏။
 • Sun 30 Apr 2017 - 19:46
  ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ပတ္ဝန္း က်င္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမ႑ိဳင္၊ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ႏွင့္တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္တို႔ အားေကာင္းေမာင္း သန္ၿပီး စနစ္က်က် ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ မွသာ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ ၏ အုတ္ျမစ္သည္တည္တံ့ခိုင္မာ မည္ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား၊ တရားသူႀကီးမ်ားအက်ံဳးဝင္ သည့္ လူပုဂၢိဳလ္ပိုင္းသာမက ဥပ ေဒမ်ား၊ နည္းဥပေဒမ်ား၊ စည္း မ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ ေသာ မူဝါဒပုိင္းပါ အားေကာင္း ေမာင္းသန္မွသာ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵေရွး႐ႈထိန္းညႇိ၊ ထိန္း ေက်ာင္းႏိုင္မည့္္ ျပည္သူႏွင့္အတူ အခင္းအက်င္းသစ္သည္ အေျပာ သက္သက္မဟုတ္ အလုပ္ႏွင့္ သက္ေသျပ ႐ုပ္လံုးႂကြလာႏုိင္ မည္ျဖစ္သည္။
 • Sun 30 Apr 2017 - 19:09
  (က) ဒီႏွစ္ေႏြရာသီဟာ အျခားႏွစ္ မ်ားနဲ႔မတူဘဲ မိုးတိမ္ေတာင္ရာသီ ဥတုေၾကာင့္ တုိင္းေဒသႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္အခ်ဳိ႕မွာ လွ်ပ္စီးလက္ ျခင္း၊ မိုးႀကိဳးပစ္ျခင္း၊ ေနရာကြက္  မိုးသည္းထန္ျခင္း၊ မုိးသက္ေလ ျပင္းတုိက္ခတ္ျခင္း၊ မိုးသီးေၾကြ က်ျခင္းေတြ ျဖစ္ႏုိင္တယ္လို႔ မိုး ေလ၀သဌာနက ေၾကညာထားတဲ့ အတြက္ ေဆာင္းပါးေခါင္းစဥ္ကို အထက္ပါအတုိင္း ေပးလုိက္ရ ျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း ဦးစြာအသိ ေပးလုိပါတယ္။
 • Sun 30 Apr 2017 - 13:33
  ရန္ကုန္တကၠသုိလ္ အ ေငြ႕အသက္မ်ား၊ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ထဲက မွတ္တမ္းတင္ဖြယ္ရာ ဆရာမ်ား၊ ဆရာမမ်ား၊ ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္ထဲက လမ္းမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ ဥဩမ်ား၊ ထုိ႔ေနာက္ ရာဇ၀င္ေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ ထုိအေၾကာင္းမ်ားကုိ ကြၽန္ေတာ္ေရးခ်င္သည္။ တစ္ပုဒ္ၿပီးတစ္ပုဒ္။ အေၾကာင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္သည္ ကံအေၾကာင္းသင့္စြာ  ရန္ကုန္တကၠသုိလ္နယ္ေျမမွာ ေနထုိင္ခြင့္ရေနသည္ မဟုတ္လား။  
 • Sun 30 Apr 2017 - 13:15
  (တစ္) နည္းပညာေခတ္ႀကီးနဲ႔အညီ ေနာက္မွာ ေျခတစ္ဖဝါးစာမွ် မက်န္ရစ္ခဲ့ေစရဘဲ စၾကဝဠာ အနႏၲသတၱဝါ အနႏၲတို႔နဲ႔အတူ ရင္ေပါင္တန္းကာ ေလွ်ာက္လွမ္း ေနတဲ့ ေနရာမွာျဖင့္ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ ေတာႀကီးဟာ ထိပ္တန္းကေပါ့။ လူသူေလးပါးတို႔ လက္ကိုင္ဖုန္း ကိုင္ၾကၿပီဆုိတဲ့အခါ စံုနံ႔သာၿမိဳင္ က သတၱဝါေတြ လက္ကိုင္ဖုန္း လိုက္ကိုင္ၾကတာပဲေပါ့။ လူသူ ေလးပါးတုိ႔ အင္တာနက္ထဲ ဝင္ ၾကၿပီဆုိတဲ့အခါ စံုနံ႔သာၿမိဳင္က သတၱဝါေတြ အင္တာနက္ထဲ လိုက္ဝင္ၾကတာပဲေပါ့။ အဲ.. လူ သူေလးပါးတုိ႔ ကြန္ပ်ဴတာႏွိပ္ၾက ၿပီဆိုတဲ့အခါ စံုနံ႔သာၿမိဳင္က သတၱဝါေတြ ကြန္ပ်ဴတာ လိုက္ႏွိပ္ၾက တာပါပဲ။  
 • Fri 28 Apr 2017 - 23:53

Pages

Subscribe to Opinion