Environment

 • Wed 22 Feb 2017 - 12:01
  လာမည့္ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ျပည္ပသို႔ သစ္တင္ပို႔မႈအေပၚ အခြန္ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေကာက္ခံမည္ ဆိုပါကျပည္တြင္းရွိ သစ္အေျခခံလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္ဆိုင္းဖြယ္ရွိေၾကာင္း လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 11:58
  ျပည္တြင္းသံုးရန္ ေရာင္းခ်ေပးသည့္ သစ္မ်ား ျပည္ပသုိ႔တင္ပို႔ေနမႈကို ယခုႏွစ္ ဧၿပီကစ၍ ရပ္ဆိုင္းေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ သတင္းရရွိသည္။ ‘‘ဧၿပီလကစၿပီး လံုး၀ခြင့္မျပဳ ေတာ့ပါဘူး။ အရင္ထုတ္ထားတဲ့ သစ္ေတြေလာက္ပဲ ခြင့္ျပဳေတာ့မယ္’’ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသိန္းတိုးက ေျပာသည္။
 • Wed 22 Feb 2017 - 11:53
  တရားမဝင္ သစ္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးမည့္ အရပ္ဘက္၊ ကုမၸဏီႏွင့္ အစိုးရပါဝင္ေသာ သံုးပြင့္ဆိုင္ၫႊန္ေပါင္းအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။ တရားမဝင္ သစ္ခိုးထုတ္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ ေမလအထိ ကြင္းဆင္းေလ့လာမႈမ်ားျပဳ လုပ္ၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕ဝင္ ၂၄ ဦးပါ အဆိုပါသံုးပြင့္ဆုိင္ၫႊန္ေပါင္းအဖြဲ႕ကို ယခုႏွစ္အတြင္း ဖြဲ႕စည္းမည္ဟု ဦးေက်ာ္ေဇာက ေျပာသည္။
 • Wed 15 Feb 2017 - 13:52
  ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အက်ဳိး ဆက္မ်ားကို ဒုတိယအဆုိး၀ါးဆုံး ခံေနရေသာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈအက်ဳိးဆက္အျဖစ္ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား၊ မုိးေခါင္ေရရွားမႈျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွစ္စဥ္ နီးပါးႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထုိသုိ႔ေျပာင္းလဲလာသည့္  ရာသီဥတုႏွင့္ လုိက္ေလ်ာညီေထြေစရန္ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲျခင္းဆုိင္ရာ အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္တစ္ရပ္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕(MCCA)ႏွင့္ သယံဇာ တႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္က်င္ထိန္း သိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာနတုိ႔ ပူးေပါင္း ေရးဆြဲေနၿပီး မၾကာမီထုတ္ျပန္ရန္ရွိပါသည္။ MCCA၏ ေလ့လာခ်က္အရ လပြတၱာႏွင့္ ပခုကၠဴၿမိဳ႕နယ္ တို႔သည္ လာမည့္ႏွစ္မ်ားတြင္အပူခ်ိန္မ်ားတုိးကာ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေနာက္ဆက္တြဲ ထိခုိက္မႈဒဏ္ကို ပုိမုိႀကံဳေတြ႕ရမည္ျဖစ္၍ ယင္းေဒသမ်ား၌ ႀကံဳေတြ႕ရႏုိင္ေျခမ်ားႏွင့္အမ်ဳိးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားကို  ျမန္မာႏုိင္ငံရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈဆုိင္ရာပူးေပါင္းအဖြဲ႕ (MCCA)မွ နည္းပညာအႀကံေပး ဦးဟုန္းလိန္း(ခ)ဆုိင္မြန္ႏွင့္ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။
 • Wed 08 Feb 2017 - 11:38
  CITES အဖြဲ႕က ဇန္န၀ါရီလတြင္ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ သစ္မ်ိဳးစိတ္မ်ား - ဒဲဗာဂ်ီးယားမ်ဳိးႏြယ္၀င္အျဖစ္ တမလန္း၊ ပိေတာက္အပါအ၀င္ ရွားပါးသစ္မ်ားကို သတ္မွတ္လိုက္သည့္အတြက္ တမလန္းသစ္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ ကားခြင့္သည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ မၿပီးျပတ္ေတာ့ေပ။ ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရမည့္ မ်ဳိးစိတ္အျဖစ္ ထားရွိသတ္မွတ္ေရးသည္ ၂၀၁၇တြင္ အသက္၀င္လာေသာ္လည္း လုိအပ္ခ်က္ရွိလာပါက သက္ဆုိင္ရာႏုိင္ငံတြင္ ရွိေနသည့္ CITESအဖြဲ႕၏ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ႏုိင္ငံအခ်င္းခ်င္းေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားရန္ CITES ဗဟိုအဖြဲ႕က ေျဖေလွ်ာ့ခြင့္ျပဳထားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ CITES (မ်ိဳးဆက္ပ်က္သုန္းလုဆဲ ေတာ႐ိုင္းတိရိစာၧန္ႏွင့္ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္မွဳဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းအဖြဲ႕) က တားျမစ္ထားေသာ ဒဲဗာဂ်ီးယားမ်ဳိးစိတ္၀င္အပင္မ်ဳိးေပါင္း ၄၃မ်ဳိး ေပါက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္အျခားႏုိင္ငံနည္းတူ အဆုိပါတားျမစ္ခ်က္ကို လုိက္နာရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေပါက္ ေရာက္ေသာ ဒဲဗာဂ်ီးယားသစ္မ်ဳိး စိတ္ ၄၃မ်ဳိးအနက္ တမလန္း၊ ပိ ေတာက္၊ ရင္းတုိက္၊ မဒမသစ္တုိ႔သည္ လူႀကိဳက္မ်ားေသာသစ္မ်ား ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ သစ္မ်ဳိးစိတ္ႏွစ္ခုတြင္ အထင္ရွားဆုံးမွာ တမလန္းသစ္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္မွ၀ယ္လိုအားမ်ားေသာ သစ္လည္းျဖစ္သည္။
 • Wed 01 Feb 2017 - 11:23
  ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္သည္ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ အေရးပါေသာ ေရတိမ္ေဒသေန႔ျဖစ္သည္။ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးႀကီးမားမႈေၾကာင့္ ေရတိမ္ေဒသမ်ား မေပ်ာက္ပ်က္ေစေရး ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္းရန္ ရည္ရြယ္ကာ ႏွစ္စဥ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ ကို ေရတိမ္ေဒသေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံအပါအဝင္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိသည္။ စိမ့္ေျမ၊ ရႊံ႕ႏြံ၊ လတာျပင္ အပါအဝင္ ျမစ္ေခ်ာင္း၊ အင္းအုိင္၊ ေရခ်ိဳေရငန္၊ ေရရွင္ေဒသမ်ား၊ သဘာဝအတိုင္း (သုိ႔မဟုတ္) လူ တုိ႔ျပဳလုပ္ထားေသာ ဆည္ေျမာင္း ေရကန္မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ဒီေရေတာေဒသမ်ားသည္ ေရတိမ္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ပင္လယ္ကမ္းေျခ ေဒသမ်ားဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ အင္းအုိင္ႏွင့္ ေရကန္မ်ားဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ ႏြံႏွစ္၊ သစ္ေဆြးေဒသမ်ားဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ စိမ့္ေတာ၊ စိမ့္ေျမမ်ားဆိုင္ရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ား၊ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚေဒသဆုိင္ရာ ေရတိမ္ေဒသမ်ားဟူ၍ ေရတိမ္ေဒသမ်ားကို အမ်ိဳးအစားငါးခု ခြဲျခားသတ္မွတ္ထားသည္။
 • Wed 25 Jan 2017 - 12:07
  အင္းေလးကန္ေရျပင္ထက္ တြင္ မီးပံုးပ်ံစီးႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ေဆာင္းခုိ ငွက္မ်ား ၀င္ေရာက္မႈနည္းပါးသြားသည္ဟု အင္းေလးကန္ေဘးမဲ့ ေတာမွ သတင္းရရွိသည္။
 • Wed 25 Jan 2017 - 12:04
  အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေတာင္ တန္းေဒသ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဌာန (ICIMOD)ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ မဲေခါင္၊ ယန္စီႏွင့္ သံလြင္ျမစ္မ်ား ျမစ္ဖ်ား ခံရာ ဟိမဝႏၲာေတာင္တန္းေဒသ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ျမန္မာပါဝင္မည္ဟု သတင္းရရွိ သည္။
 • Wed 25 Jan 2017 - 12:02
  တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဆင္အစြယ္ႏွင့္ ခႏၶာကုိယ္အစိတ္ အပိုင္း ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားမႈ အတြက္ ၂၀၁၅ မွ ၂၀၁၇ အၾကား ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေတာ ဆင္႐ိုင္း ၁၂ ေကာင္ခန္႔ အသတ္ခံ ခဲ့ရေၾကာင္း သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ သတင္းရရွိ သည္။
 • Wed 18 Jan 2017 - 11:24
  ႏွစ္စဥ္ႏို၀င္ဘာမွ မတ္လအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေဒသမ်ားတြင္ လာေရာက္က်က္စားသည့္ ေဆာင္းခိုငွက္မ်ားကို ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူ၊ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား သတိထားမိသည့္ အခ်က္မွာ လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားက ေလာက္ငွက္မ်ားလာေရာက္ က်က္စားမႈမရွိေတာ့ဘဲ နည္းပါးလာျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘‘လြန္ခဲ့တဲ့ႏွစ္ ႏွစ္ဆယ္က အေျခအေနနဲ႔ ေျပာရင္ေတာ့ အဲဒီတုန္းကဆို ဘာေကာင္ပဲျဖစ္ျဖစ္ မည္းခနဲတက္လာတာ။ အမ်ားႀကီး။ အခုက ဒီနား ၁၀ ေကာင္၊ ဟိုနား ၁၀ ေကာင္ဆင္းၾကတာေပါ့။ အေကာင္အေရအတြက္ နည္းပါးတာမွန္ေပမယ့္ ဒီကိုမလာေပမယ့္ တျခား ေနရာကိုေရာက္ခ်င္ေရာက္မယ္။ အေကာင္ေရနည္းသြားသလို ေနရာေတြလည္း က်ဥ္းသြားတယ္’’ဟု ျမန္မာငွက္ႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အသင္းဥကၠ႒ ေဒါက္တာသိန္းေအာင္က ေျပာၾကားသည္။
 • Wed 11 Jan 2017 - 22:22
   ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အႀကီး မားဆံုးကန္ျဖစ္ေသာ အင္းေတာ္ ႀကီးကန္တြင္ ငွက္မ်ိဳးစိတ္စာရင္း ေကာက္ယူမႈအရ ေရေပ်ာ္ငွက္မ်ိဳး စိတ္ ၁၀၁ မ်ိဳးမွတ္တမ္းတင္ႏိုင္ခဲ့ ၿပီး ငွက္ေကာင္ေရစာရင္းကို ေရ တိမ္ေဒသအဖဲြ႕အစည္း Wetland International သို႔ေပးပို႔မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ အင္းေတာ္ႀကီးကန္တြင္ အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေတာ႐ိုင္း တိ ရစၧာန္ႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ားအဖြဲ႕ ႏွင့္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမ်ား ပူးေပါင္း၍ လမ္းေၾကာင္းသံုးခုျဖင့္ ေရေပ်ာ္ငွက္စာရင္း ေကာက္ယူခဲ့ ရာ သစ္ေတာငွက္အပါအ၀င္ ေရ ေပ်ာ္ငွက္မ်ိဳးစိတ္ ၁ဝ၁ မ်ိဳး၊ ေကာင္ေရ ၁၇,၂၂၃ ကို မွတ္တမ္း တင္ႏိုင္ခဲ့သည္။
 • Wed 11 Jan 2017 - 11:31
  ႏွစ္သစ္ကူး ေန႔တြင္ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တစ္ရပ္က တစ္ကမၻာလံုးကုိ အံ့ၾသေစခဲ့သည္။ တိရစၧာန္မ်ား၏ သခ်ႋဳင္းဟု တင္စားေခၚေ၀ၚေနေသာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံက ဆင္စြယ္၀ယ္ယူမႈကို ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္၌ ပိတ္ပင္တားျမစ္ေတာ့မည္ဆုိသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္သည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ က်က္စားေနသည့္ ဆင္တုိ႔၏ အနာဂတ္အတြက္ သမိုင္း၀င္ေသာ ေျပာင္းလဲမႈတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု ကမၻာတစ္လႊားရွိ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းသူမ်ားက တင္စားေျပာဆုိေနသည္။
 • Wed 04 Jan 2017 - 12:49
  ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းမၿငိမ္သက္မႈမ်ား ေၾကာင့္ ဟူးေကာင္းနယ္ေျမ၌ ႏိုင္ငံတကာထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ရပ္နားထားရသည္မွာ ငါးႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္သည္။ က်ားအပါအ၀င္ အျခားဇီ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ စတင္ရန္ အေျခအေနမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ မႈန္၀ါးေနဆဲျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ဇြန္လကတည္းက ျဖစ္ပြားသည့္ တစ္ေက်ာ့ျပန္  စစ္ ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္း ဟူးေကာင္း ခ်ဳိင့္၀ွမ္း ေဘးမဲ့ေတာအတြင္းပိုင္း နယ္ေျမမ်ားသို႔ က်ားထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းကို ၂၀၁၂ ကတည္းက ယခုအခ်ိန္ထိ ရပ္နားထားရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကမၻာ့အႀကီးဆံုး က်ားထိန္းသိမ္းေရး နယ္ေျမျဖစ္ ေသာ ဟူးေကာင္းေဒသရွိက်ားမ်ား အပါအ၀င္ အျခားရွားပါး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ ဇီ၀မ်ဳိးစိတ္မ်ား၏ အသက္ရွင္ရပ္တည္မႈ ၿခိမ္း ေျခာက္ခံေနရၿပီး ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိက စိန္ေခၚမႈတစ္ခု ျဖစ္လာေနသည္။
 • Wed 28 Dec 2016 - 11:46
  ကမာၻေပၚတြင္ငွက္မ်ဳိးစိတ္ မ်ားစြာမွာ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ထို႔အတူ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ား အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ လို အပ္လာေနသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္ေရ၁၀၀ ႏွင့္ ၁၅,၀၀၀ ၾကား က်န္ရွိသည့္ ကမၻာ့ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္ ငါးမ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုမ်ဳိးစိတ္တို႔သည္ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္ငါးမ်ဳိး အေၾကာင္းႏွင့္ယင္းတို႔၏ အေလ့အထမ်ားကို   ငွက္ကြၽမ္းက်င္ ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္ႏွင့္  ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
 • Wed 28 Dec 2016 - 11:41
  ကမာၻေပၚတြင္ငွက္မ်ဳိးစိတ္မ်ားစြာမွာ မ်ဳိးသုဥ္းေပ်ာက္ကြယ္မည့္ အႏၲရာယ္ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရပါသည္။ ထို႔အတူ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္မႈမ်ား အေရးတႀကီး ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုအပ္လာေနသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အေကာင္ေရ၁၀၀ ႏွင့္ ၁၅,၀၀၀ ၾကားက်န္ရွိသည့္ ကမၻာ့ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္ ငါးမ်ဳိးကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္း ေတြ႕ရသည္။ ထိုမ်ဳိးစိတ္တို႔သည္ရွင္သန္ရပ္တည္မႈအတြက္လည္း ၿခိမ္းေျခာက္ခံေနရသည္။ ရွားပါးငွက္မ်ဳိးစိတ္ငါးမ်ဳိးအေၾကာင္းႏွင့္ယင္းတို႔၏ အေလ့အထမ်ားကို ငွက္ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္ ဦးသက္ေဇာ္ႏိုင္ႏွင့္ ေမးျမန္းထားသည္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။
 • Sun 25 Dec 2016 - 20:10
   ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မ်ိဳးသုဥ္း ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ခ်င္းတြင္းျမစ္ႏွင့္ ဒု႒ဝတီျမစ္တုိ႔ ၌ ေနထိုင္က်က္စားေသာ ရွား ပါးမ်ိဳးစိတ္ လိပ္ခံုး (ခ)တိုက္လိပ္ မ်ား ဥ,ဥခ်ိန္တြင္ သဘာဝအ တုိင္းသာ ထားရွိၿပီး ဖမ္းဆီးျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းမျပဳရန္ စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ လိပ္ခံုး (ခ) တိုက္လိပ္မွာ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံတည္းတြင္သာ ေတြ႕ရသည့္ ေဒသရင္းဖြားမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္ကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ျမစ္ႀကီးမ်ား၌ ေပါက္ပြားေနထိုင္ခဲ့ေသာ္ လည္း ယခုအခါ မ်ိဳးသုဥ္းေပ်ာက္ ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနၿပီး ေကာင္ေရအနည္းငယ္သာ က်န္ရိွေတာ့ သည္။ လိပ္ခံုး (ခ) တုိက္လိပ္မ်ား သည္ ခ်င္းတြင္းျမစ္အတြင္းရွိ လင္းဖားေသာင္ေလးေသာင္၊ စိန္နန္း ေသာင္ႏွစ္ေသာင္၊ က်ားကိုက္ ေသာင္၊ မိုင္းေနာင္ေသာင္၊ ဘဒူး မုန္းေသာင္မ်ားတစ္ဝိုက္တြင္ ႏွစ္ စဥ္ဒီဇင္ဘာမွ မတ္လအထိ ဥ,ဥ ေလ့ရွိရာ အဆုိပါ ေသာင္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာင္မ်ား၌ ေတြ႕ရွိပါက ဥ,ဥထားသည့္ အေနအထားအတုိင္းသာ ထားရွိၿပီး လင္းဖားေရခ်ိဳ လိပ္ ထိန္းသိမ္းေရးစခန္းသို႔ အ ေၾကာင္းၾကားေပးရန္ ႏႈိးေဆာ္ထားသည္။
 • Wed 14 Dec 2016 - 10:50
  ကမာၻ႔ရွားပါးမ်ဳိးစိတ္ စာရင္း၀င္အေကာင္ေရ ရာဂဏန္းေလာက္သာ က်န္ရွိေတာ့သည့္ ေဆာင္းခုိငွက္ ႏွစ္မ်ဳိးကို ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ေရတိမ္ ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရသည္။ အဆုိပါ မ်ဳိးစိတ္ႏွစ္မ်ဳိးမွာ ျမန္မာအမည္ ဘဲေခါင္းစိမ္းငွက္ေလးႏွင့္ ေရေညႇာင့္ႏႈတ္သီး၀ိုင္းငွက္မ်ဳိးတို႔ ျဖစ္သည္။ သိပၸံအမည္မွာ Baer's Pochard (Aythyabaeri) ႏွင့္ Spoonbilled Sandpiper တို႔ျဖစ္သည္။
 • Wed 07 Dec 2016 - 11:33
  ၿပီးခဲ့သည့္ ႏိုဝင္ဘာက ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟႏြိဳင္းတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ သားငွက္တိရစၧာန္ကုန္သြယ္မႈကို အ သားေပးေဆြးေႏြးသည့္ ဟႏြိဳင္း ကြန္ဖရင့္၌ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ေဒၚလာ ဘီလီယံႏွင့္ခ်ီ က်ယ္ျပန္႔ေနသည့္ သားငွက္ တိရစၧာန္တရား မဝင္ကုန္သြယ္မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးအ တြက္ ႏုိင္ငံအလိုက္ အဓိကထားေျဖရွင္းရမည္ကို ႏုိင္ငံေပါင္းစံုက အေကာင္အထည္ေဖာ္လုပ္ေဆာင္ ရန္ ကတိကဝတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။
 • Wed 30 Nov 2016 - 12:14
  ကြ်န္ေတာ္တို႔ ပညာေရး ေလာကက စိတ္တူသူခ်င္းဆံုမိၾကသည့္ အခါ မေျပာမျဖစ္ေျပာမိၾကသည္က ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအေၾကာင္းပဲ ျဖစ္သည္။ တစ္ေလာေလးကပဲ ကိစၥတစ္ခုျဖင့္ ရန္ကုန္ကို ေရာက္ေတာ့ မိတ္ေဆြတကၠသိုလ္ ဆရာတစ္ေယာက္ႏွင့္ ေတြ႕သည္။ ထံုးစံအတိုင္း အာလာပသလႅာပ ေျပာၾကရင္းက ႏို၀င္ဘာ တတိယပတ္ အတြင္းက ထြက္ရွိခဲ့ေသာ တကၠသိုလ္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားအေၾကာင္းဆီေရာက္သြားသည္။ ထိုေန႔က မိတ္ေဆြ တကၠသိုလ္ဆရာႏွင့္ ေျပာျဖစ္ခဲ့ၾကသည္မ်ားမွ ႏိုင္ငံ၏ ပညာေရးအတြက္ အုတ္တစ္ခ်ပ္သဲတစ္ပြင့္စာမွ်ျဖစ္ေစ အေထာက္အကူေပးႏိုင္မည္ ထင္သည့္ အခ်က္မ်ားကို ယခုေဆာင္းပါးတြင္ ေဆြးေႏြးၾကည့္လိုပါသည္။
 • Wed 30 Nov 2016 - 12:02
  ဆြီဒင္သစ္ေတာ ဌာနက ျမန္မာသစ္မ်ား တင္သြင္းေနသည့္ ျပည္ပသစ္ကုမၸဏီတစ္ခုအား တရားမ၀င္သစ္ကုန္သြယ္သည့္ ျပစ္မႈျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံက အသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား ရွိေသာ္လည္း တရားစြဲ ဆိုခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

Pages

Subscribe to Environment