Environment

 • Wed 26 Oct 2016 - 12:59
  စက္႐ံု၊ အလုပ္႐ံုအမ်ားဆံုးရွိရာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္းရွိ စက္မႈဇုန္ႀကီးႏွစ္ခု၏ စြန္႔ပစ္ေရကို ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ေနသည့္အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုက ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ရလဒ္မ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၂၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ စက္မႈဇုန္ႀကီးႏွစ္ခုျဖစ္သည့္ လိႈင္သာယာႏွင့္ ေရႊျပည္သာစက္မႈဇုန္အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေခ်ာင္း၊ ေျမာင္းမ်ားႏွင့္ စြန္႔ပစ္ေရမ်ား စီး၀င္ရာ ပန္းလိႈင္ျမစ္၊ လိႈင္ျမစ္တို႔တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ ေရေနသတၱ၀ါမ်ားအား ထိခုိက္ေစသည့္ ဓာတ္သတၱဳမ်ား အမ်ားအျပားပါ၀င္ေနသည္။ လိႈင္သာယာစက္မႈဇုန္အနီး၀န္းက်င္ရွိ ေခ်ာင္းေျမာင္းမ်ားႏွင့္ ေရထြက္ေပါက္မ်ားကို သံုးႏွစ္တာ (၂၀၁၄ မွ ၂၀၁၆ ပထမ ေျခာက္လအထိ) ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ၌ ပတ္၀န္းက်င္ကို အႏၲရာယ္ေပးသည့္ ဓာတ္သတၱဳ အမ်ားအျပားပါ၀င္မႈသည္ စတင္ ေလ့လာခဲ့သည္မွ ယေန႔အထိ ျမင့္မားေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။
 • Wed 19 Oct 2016 - 12:26
  ေက်ာင္းကိုက္၍ေသသည့္ လူဦးေရက တစ္ႏွစ္တစ္ေယာက္ ပံုမွန္ျဖစ္လာေသာအခါ ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္တို႔ ဆပ္ကြၽန္းသားေတြ စုေပါင္း၍ ႐ိုးရာဓေလ့ထံုးတမ္း အရ ေရငန္ပိုင္ဦးရွင္ႀကီးကို ပူေဇာ္ ပသၾကေတာ့သည္။ တစ္နည္း အားျဖင့္ ေရငန္ပိုင္ဦးရွင္ႀကီး၏ စီး ေတာ္ယာဥ္ မိေက်ာင္းႀကီး ဆုိးသြမ္းမႈကို တိုင္တန္းျခင္းျဖစ္သည္။ တိုက္ဆုိင္မႈလားေတာ့မသိ။ ပူေဇာ္ပသၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ဆပ္ကြၽန္းေက်းရြာ အုပ္စုတစ္ဝုိက္ မိေက်ာင္းသံကို ထပ္မၾကားရေတာ့ေပ။ သို႔ေသာ္ ၂ ႏွစ္မျပည့္မီ မိေက်ာင္းကိုက္၍ ျမင္းကမူေက်းရြာသားတစ္ေယာက္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ေသသည့္သတင္း ထြက္ေပၚလာသည္။ ‘‘အရင္တုန္းက အဲဒီေနရာက ေခ်ာင္းတိမ္ေတာ့ လမ္းေတာင္ ျဖတ္ကူးေနတာ။ ပုစြန္ဖမ္းတာေတြ၊ ဘာေတြေတာ့ ရွိတာေပါ့။ မိေက်ာင္းရွိတယ္ေျပာေပမယ့္ မေတြ႕မိေတာ့ မယံုၾကည္ဘူး။ နာဂစ္မုန္တုိင္းအၿပီိးမွာေတာ့ ဆြဲ လိုက္တဲ့လူ။ အခုေနာက္ပိုင္း လူေတြ သတိထားလာၾကတယ္’’ဟု ဦးေအာင္ျမင့္ေက်ာ္က ေျပာသည္။
 • Sun 16 Oct 2016 - 20:53
   ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ကြၽန္းသစ္၀ယ္ယူၿပီး ဥေရာပေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေနသည့္ ကုမၸဏီ ကိုးခုသည္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားက ခ်မွတ္ထား ေသာ သစ္တင္သြင္းမႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားခ်ဳိးေဖာက္ ထားေၾကာင္း သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္စံုစမ္းေရးအဖြဲ႕ EIA က သ တင္းထုတ္ျပန္သည္။ ပါ၀င္ ပတ္သက္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ားမွာ Antonini Leg-nami ၊ Basso Lengnami ၊ Bellotti Spa ၊ Boogaerdt Wood ၊Gold Teak Holdings ၊ World Wood ၊ Crown Teak ၊ Keflico ၊Teak Solutions ကုမၸဏီတို႔ ျဖစ္ သည္။ အဆိုပါကုမၸဏီ ကိုးခုတြင္ အီတလီႏိုင္ငံအေျခစိုက္ကုမၸဏီ သံုးခု၊ နယ္သာလန္ႏိုင္ငံအေျခ စိုက္ကုမၸဏီ သံုးခု၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ အေျခစိုက္ကုမၸဏီ တစ္ခု၊ ဒိန္းမတ္အေျခစိုက္ကုမၸဏီ တစ္ခုႏွင့္ ဂ်ာမနီအေျခစိုက္ကုမၸဏီတစ္ခုတို႔ပါ၀င္ ၿပီး အီတလီ၊ နယ္သာလန္၊ ဘယ္လ္ဂ်ီယံ၊ ဒိန္းမတ္ႏွင့္ ဂ်ာမနီႏိုင္ငံမ်ားသို႔ တင္ပို႔ေနျခင္း ျဖစ္သည္။
 • Fri 14 Oct 2016 - 20:42
  သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားသည္ ပတ္၀န္း က်င္ထိခိုက္မႈႏွင့္ ကနဦးပတ္၀န္း က်င္ေလ့လာဆန္းစစ္ျခင္းမ်ားကို ဥပေဒအရ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း ၎တို႔၏ အစီရင္ခံစာမ်ားကို အ မ်ားျပည္သူထံ ခ်ျပျခင္းမရွိေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာန (MCRB)က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑တာ ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳ ဌာန (MCRB)က ၂၀၁၃ ကစတင္ ၍ သဘာ၀သယံဇာတကိုအေျခခံ ကာစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ ေဆာင္ေနၾကသည့္ ေရနံႏွင့္ သ ဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕၊ ေရအားလွ်ပ္စစ္၊ သတၱဳတြင္း၊ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးစက္႐ံု၊ ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွ ထုတ္ျပန္သည့္ EIA, IEE စစ္တမ္းမ်ားကို ေစာင့္ ၾကည့္ေလ့လာသုေတသနျပဳလုပ္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သံုးႏွစ္တာေလ့လာစစ္တမ္း ျပဳခ်က္အရ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ငန္းတြင္ ကမ္းလြန္ ေရနံႏွင့္သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ ကြက္ ၂၀ မွ ၁၄ ခုသာ ခ်ျပၿပီး ကုန္းတြင္းလုပ္ကြက္ ၁၅ ခုအနက္ ခုနစ္ခုသာ ၎တို႔၏ စစ္တမ္းမ်ား ကို ခ်ျပျခင္းျဖစ္သည္။
 • Wed 12 Oct 2016 - 12:27
  ခါးအထိေရာက္ေအာင္ ရွည္ထြက္လာေသာ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ပင္ ေလးႏွင့္ အသီးေလးေတြစီရရီျဖစ္  ေနသည့္ စိမ္းစိမ္းစိုစိုင႐ုတ္သီးပင္ ေလးကိုၾကည့္ၿပီး ေဒၚေအးေအး ၾကည္ႏူးမိသည္။ ေန႔စဥ္စားသံုးေနသည့္ ဟင္း သီးဟင္းရြက္အသီးအႏွံမ်ားကို ေစ်းမွ၀ယ္ယူေသာ္လည္း အိမ္တြင္တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္္လည္း စိုက္ပ်ဳိးထားသျဖင့္ အလြယ္တကူခူးယူသံုး စြဲႏိုင္သလို အိမ္နီးခ်င္းမ်ားလိုအပ္ ပါကလည္း အပင္မွပင္ ခူးဆြတ္ ေပးလိုက္သည္ဟု သာေကတၿမိဳ႕ နယ္ ေဒၚေအးေအးကေျပာပါသည္။ ၎ေနထိုင္ရာ အိမ္ေရွ႕ေျမ ကြက္လပ္ေလးတြင္ င႐ုတ္သီးပင္၊ ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ပင္သာမက ယုဇန ပင္၊ ရြက္လွပင္မ်ားႏွင့္ ေဆးဖက္ ၀င္အပင္မ်ားပါ စိုက္ပ်ဳိးထားသည္။
 • Tue 11 Oct 2016 - 18:23
   ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးတြင္ ႀကံဳေတြ႕ေနရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအေၾကာင္းအရာ မ်ားကို ေဆြးေႏြးမည့္ ျမန္မာအ စိမ္းေရာင္ကြန္ရက္၏ ႏိုင္ငံလံုး ဆိုင္ရာ  ေတြ႕ဆံုပြဲကို ျမစ္ႀကီးနား ၿမိဳ႕တြင္  ျပဳလုပ္မည္ဟု  သတင္း ရရွိသည္။   ျမန္မာအစိမ္းေရာင္ကြန္ ရက္၏ပၪၥမအႀကိမ္အစိမ္းေရာင္ ေတြ႕ဆံုပြဲကို ျမန္မာတစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕အစည္း ၁၅၀ ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးပညာရွင္မ်ား တက္ေရာက္ ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု ျမန္မာအစိမ္း ေရာင္ကြန္ရက္ဥကၠ႒ ေဒၚေဒဝီ သန္႔စင္က ေျပာသည္။
 • Sat 08 Oct 2016 - 21:15
  ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈေလွ်ာ့ရန္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားအားလုံး သေဘာတူညီထားသည့္ ပါရီသေဘာတူညီခ်က္ကို ယခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ  လက္မွတ္ေရးထိုးႏုိင္ လိမ့္မည္မဟုတ္ဟု  သယံဇာတႏွင့္  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ  သတင္းရရွိ သည္။ ‘‘အခုႏွစ္ UNFCCC ညီလာ ခံေတာ့ မမီေတာ့ပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ လာမယ့္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ Yes or No လုပ္ျဖစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ အခုက ေဆြးေႏြးဆဲအဆင့္မွာပဲ ရွိပါေသး တယ္’’ဟု သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးလွေမာင္သိန္းက ေျပာသည္။ ကမၻာ့ရာသီဥတုေျပာင္းလဲ ျခင္းဆုိင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္းကို ႏုိ၀င္ ဘာတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ လာမည့္ ၂၀၁၇ မွသာ လက္မွတ္ေရးထိုး ႏုိင္မည္ ျဖစ္သည္။
 • Thu 06 Oct 2016 - 21:58
  ဧရာဝတီလင္းပိုင္ ထိန္း သိမ္းေရးကို အေထာက္အကူျပဳ သည့္ လင္းပိုင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းသည့္ ရပ္ရြာအေျချပဳ အေျခခံခရီးသြား လုပ္ငန္းတြင္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာ အသစ္ထပ္တိုးဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕ (WCF)မွ သတင္းရရွိသည္။ လင္းပိုင္ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ ေျမတြင္ ၈၀ ေက်ာ္ရွိသည့္အနက္ေက်းရြာ ရွစ္ရြာတြင္ လင္းပိုင္ ႏွင့္ ငါးဖမ္းသည့္ဓေလ့ အေျခခံရပ္ ရြာအေျချပဳ ခရီးသြားလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၄ ၌ စတင္ခဲ့ရာမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့၍ ယခုႏွစ္ခရီးသြားရာသီ တြင္ ေက်းရြာႏွစ္ရြာကို အသစ္ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ရွိမ္းမကားရြာသစ္ႏွင့္ ဆင္ ေတာင္ေက်းရြာတို႔ကို ထပ္တိုး ျခင္းျဖစ္သည္။ အိုးလုပ္ငန္း၊ ခေမာက္လုပ္ငန္းႏွင့္ အျခားအိမ္တြင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားရွိသည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ကာ လင္းပိုင္ႏွင့္ ငါးဖမ္းသည့္ဓေလ့ ေလ့လာစူးစမ္း လိုေသာ ႏိုင္ငံျခားသားခရီးသြား မ်ား ေလ့လာႏိုင္ေသာ ေနရာ လည္းျဖစ္သည္။
 • Wed 05 Oct 2016 - 10:42
  မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဆိုပါက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ရာ၌ အသံုးျပဳႏုိင္သည့္ ေဒသတြင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခုိက္မႈဆန္းစစ္ျခင္း (EIA) လမ္းၫႊန္ခ်က္ကိုျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ေဒသတြင္း လာအို၊ ကေမၻာဒီးယား၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ ထုိင္းႏိုင္ငံတို႔ပူးေပါင္း ေရးဆြဲေနသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ က ေရးဆြဲခဲ့ေသာ အဆိုပါလမ္းၫႊန္ခ်က္သည္ ယခုအခါ မူၾကမ္းအဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီး ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္း၌ ထြက္ရွိဖြယ္ရွိသည္။ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ ဆန္းစစ္ျခင္း လမ္းၫႊန္ခ်က္ေရးဆြဲသည့္ အဖြဲ႕တြင္ပါဝင္ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုယ္စားလွယ္ႏွစ္ဦးအနက္ ပြိဳင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္တိုင္းရင္းသား႐ိုးရာဓေလ့၊ ဌာေနတိုင္းရင္းသား အခြင့္အေရးဆိုင္ရာလူမႈအဖြဲ႕အစည္း ဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚအိအိမင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခဲ့ပါသည္။
 • Wed 28 Sep 2016 - 21:48
  သံလြင္ျမစ္ေပၚတြင္ တည္ေဆာက္မည့္ ေရကာတာ စီမံကိန္းမ်ားအနက္ မိုင္းတံုေရ ကာတာစီမံကိန္း တည္ရွိရာ ကြန္ ဟိန္ေဒသ (ကြၽန္းတစ္ေထာင္ေျမ) ၏ သဘာဝအေမြအႏွစ္မ်ားကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ‘ကြၽန္းတစ္ ေထာင္ ေရလႊမ္းေတာ့မည္’မွတ္ တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို ေဒသသံုးခု၌ ျပသခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ‘ကြၽန္းတစ္ေထာင္ ေရလႊမ္း ေတာ့မည္’မွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္သည္ သံလြင္ျမစ္၏ ျမစ္လက္တက္တစ္ ခုျဖစ္ေသာ နမ့္ပန္ျမစ္ဝွမ္းတစ္ ေလွ်ာက္၌ရွိသည့္ ကြၽန္းတစ္ ေထာင္ေျမ (ကြန္ဟိန္)ေဒသရွိ အဖိုးမျဖစ္ႏုိင္ေသာ သဘာဝအလွ တရားမ်ားကို ႐ိုက္ကူးထားၿပီး ယင္းမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို စက္တင္ ဘာ ၂၈ ရက္က ရန္ကုန္၊ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ခ်င္းမိုင္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ ျပသခဲ့ သည္။ ‘‘တကယ္လို႔မ်ား ဒီဆည္ကို တည္ေဆာက္ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳးက ျပည္သူထူထုကိုျဖစ္ေစတယ္။ ရင္ဆုိင္ ရမွာပါ။ အဲဒါကို အမ်ားျပည္သူသိ ရွိေအာင္လို႔ ဒီမွတ္တမ္း႐ုပ္ရွင္ကို ျပသေပးျခင္းျဖစ္တယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။
 • Wed 28 Sep 2016 - 12:06
  လမ္းၾကားတစ္ေလွ်ာက္ ပလတ္စတစ္အမိႈက္ မ်ား၊ စားႂကြင္း စားက်န္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေန႐ုံသာမက တိုက္နံရံမ်ားတြင္ပါ ျမင္မေကာင္းေအာင္ အမိႈက္မ်ား တြဲေလာင္းက်ေနသည့္ ဓာတ္ပံုတစ္ပံု လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။
 • Wed 21 Sep 2016 - 12:33
  ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ ၿဗိတိန္ ႏွင့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ ပထမဆံုးအႀကိမ္ သြားေရာက္ေသာ ခရီးစဥ္တြင္ ေဒါင္းနင္းလမ္းရွိ ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံု ရာ၌ သစ္ေတာက႑ႏွင့္ပတ္သက္ ၍ ျမန္မာႏုိင္ငံအား အကူအညီ ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ကမၻာ႔သစ္ေတာ ျပဳန္းတီးမႈ အဆိုးဆံုး ဆယ္ႏိုင္ငံစာရင္းတြင္ အဆင့္(၄)မွ အဆင့္(၃)သို႔ ခုန္တက္လာေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးရန္ ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံအား ေျပာၾကားခ့ဲမႈသည္ အစိုးရအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး၏ သစ္ေတာ၊သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပထမဆံုးျမင္သာထင္ရွားသည့္ ေဆာင္ရြက္မႈတစ္ခု ျဖစ္သည္။
 • Wed 14 Sep 2016 - 21:06
   ေနအိမ္၊ တုိက္ခန္းမ်ားတြင္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္စိုက္ပ်ဳိးစား သုံးလုိသူမ်ားအတြက္ ‘မိသားစုဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း’သင္တန္းကို ေမွာ္ဘီၿမိဳ႕ရွိ အလင္းအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရး စင္တာ၌ ဖြင့္လွစ္မည္ဟု သတင္းရရွိသည္။ ေန႔စဥ္စားသုံးေနသည့္ အ စားအစာမ်ားမွာ ဓာတုဆုိးေဆး မ်ား၊ ပိုးသတ္ေဆးမ်ားျဖင့္ လုံၿခံဳစိတ္ခ်ရမႈမရွိ၍ ကိုယ္တုိင္တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္ အစားအစာလုံၿခံဳစိတ္ခ်ေစၿပီး က်န္းမာေရးႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရးအတြက္ပါ ရည္ရြယ္ကာ မိသားစုဥယ်ာဥ္စိုက္ပ်ဳိးျခင္း သင္တန္းဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု အလမ္းအိမ္ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးစင္တာမွ ကိုေနာ္ေအာင္က ေျပာၾကားသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စားသုံးသူ အခြင့္အေရး၊ စားသုံးသူဥပေဒမ်ား ႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ေဆာင္ေနမႈ မ်ားရွိေသာ္လည္း စားသုံးသူအသိ ပညာေပးေရးအခ်က္မ်ားသည္ လူ ထုအၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈအားနည္းေန ေသးသည့္အတြက္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆုိသည္။
 • Wed 14 Sep 2016 - 12:01
  ဝါးပင္မ်ားကို ယခင္ကဲ့သုိ႔ နီးနီးနားနားတြင္ ခုတ္ယူရန္ မလြယ္ကူေတာ့ေပ။ ေတာထဲတြင္ သဘာ၀အတုိင္း အေလ့က်ေပါက္ေနသည့္ ၀ါးပင္မ်ားကို ရြာနီးခ်ဳပ္စပ္မွာသာ မဟုတ္ဘဲ ေတာနက္ထဲအထိ သြားေရာက္ ခုတ္ယူေနရၿပီ ျဖစ္သည္။
 • Wed 07 Sep 2016 - 12:49
  စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သံတမန္လမ္း တိုက္နံပါတ္ အမွတ္ (၁၅) တြင္ ၾသဂုတ္လကုန္က စမ္းသပ္မႈတစ္ခုျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ထိေရာက္စြာ အသံုးျပဳေရးဟု အမည္ေပးထားသည္။
 • Wed 31 Aug 2016 - 11:59
  သံေလွာင္အိမ္ငယ္တစ္ခုတြင္း ပိတ္ေလွာင္ ခံထားရသည့္ ဝက္ဝံ တစ္ေကာင္၏ ဓာတ္ပံုမ်ား လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔လာခဲ့သည္။ ထိုဝက္ဝံငယ္မွာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ဗဟန္း ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွ ေနအိမ္တစ္အိမ္တြင္ အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အျဖစ္ ေမြး ျမဴထားျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ လည္း ဝက္ဝံကို အိမ္ေမြးတိရစၧာန္ အျဖစ္ ေမြးျမဴျခင္းမွာ ဥပေဒႏွင့္မ ညီသည့္အတြက္ ေမြးျမဴထားသူမွာ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲဆို ခံလိုက္ရသည္။ ဝက္ဝံကိုမူ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္သို႔ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။
 • Mon 29 Aug 2016 - 00:20
  မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေအာင္ေျမ သာစံၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၂၄ လမ္းႏွင့္ ၈၁ လမ္းေထာင့္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သားတစ္ဦးကို တုတ္ျဖင့္႐ိုက္၍ က်ပ္ ၁၅ သိန္းႏွင့္ တ႐ုတ္ေငြ ယြမ္၅၀၀ လုယက္မႈျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။
 • Fri 26 Aug 2016 - 21:12
  သပိတ္က်င္းၿမိဳ႕အနီး ဗဟိုျပဳ၍ ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ ညကလႈပ္ခတ္ေသာ ငလ်င္မွာအင္အားျပင္းငလ်င္၏ ေနာက္ဆက္တဲြ ငလ်င္ငယ္မဟုတ္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သႏွင့္ ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန  တာ၀န္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။
 • Wed 24 Aug 2016 - 10:32
  ဦးခ်ဳိခ်ဳိသည္ ဆည္ေျမာင္း ဦးစီးဌာနတြင္ ၿမိဳ႕ျပအင္ဂ်င္နီယာ အျဖစ္ ၂၄ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး ယခုအခါ ကိုယ္ပိုင္ အႀကံေပးကုမၸဏီ ထူေထာင္ကာ ေရႏွင့္ပတ္သက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အႀကံေပး
 • Wed 17 Aug 2016 - 12:58
  ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ သဘာ၀ အေနအထားအရ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအိုင္မ်ား ေပါမ်ားေသာ္လည္း အပူပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ ေရရွားပါးမႈ ျပႆနာႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသကဲ့ သို႔ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈ ျပႆနာကိုလည္း ဆိုးရြားစြာႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ လက္ရွိတြင္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး ပြင့္ျဖဴၿမိဳ႕မွ ဧရာ၀တီျမစ္ေၾကာင္း အတိုင္း ရွိေနသည့္ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီး ဟသၤာတၿမိဳ႕အထိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၂၀ တြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ လူေျခာက္ဦးေသဆံုးၿပီး လူဦးေရ ေလးသိန္းေက်ာ္ ေရေဘးေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ႏွစ္စဥ္ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ေရရွားပါးမႈ၊ ေရျပႆနာအခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေရသန္႔အင္ဂ်င္နီယာ (အၿငိမ္းစား)ႏွင့္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ ပညာရပ္ဆိုင္ရာအႀကံေပးအဖြဲ႕၀င္ ဦးဘေရႊႏွင့္ ေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

Pages

Subscribe to Environment