Education


Sponsored By Samsung

နည္းပညာ အသံုးခ် ပညာသင္ျကားျခင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိုးမ်ား

Thurs 11 Jan 2018 - 18:05

နည္းပညာ ေခတ္မွာေတာ့ လူေနမႈက႑ဍ အသီးသီးမွာ နည္းပညာ ျဖည့္တင္း သံုးစြဲမႈေတြ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ေတြနည္းတူ ပညာေရး က႑ဍမွာလည္း နည္းပညာ အသံုးျပုျပီး ျမွင့္တင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို့ ပညာရွင္ေတြက ဘက္ေပါင္းစံု စဉ္းစား ျကံဆလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲပါ။


 • Wed 18 Oct 2017 - 12:49
  ျမန္မာတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား မ်ား အေမရိကန္ေကာလိပ္ႏွင့္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ တစ္ႏွစ္တက္ ေရာက္ခြင့္ ပညာသင္ဆု ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံတည္း မွ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ အေမရိကန္အစိုးရကေပးေသာ ဘြဲ႕ႀကိဳ တစ္ႏွစ္ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈-၁၉ ပညာသင္ ႏွစ္အတြက္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ဘြဲ႕ ႀကိဳေက်ာင္းသားမ်ား ႏွီးေႏွာ ဖလွယ္ေရး (Global Undergra-duate Exchange-Global UGRAD) အစီအစဥ္ျဖင့္ ေပးအပ္ ေသာ ပညာသင္ဆုျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ အနည္းဆံုးပထမႏွစ္ တက္ေရာက္ ၿပီးသူမ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားခြင့္ရွိ သည္။ အခြင့္အလမ္းနည္းပါး သည့္ လူမႈအသိုက္အဝန္းမွ ေက်ာင္းသားမ်ားကို လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေခါင္း ေဆာင္မႈအရည္အေသြး၊ ပညာရပ္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ ရန္နဲ႔ လူမႈေရးလုပ္ငန္းမ်ား၌ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ပညာေရးဆုိင္ ရာႏွီးေႏွာဖလွယ္ေရး အေတြ႕အႀကံဳတစ္ခုရရွိေစရန္ အေမရိကန္အစိုးရက ပံ့ပိုးေပးမည့္ အစီအစဥ္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုေလွ်ာက္ထား သူသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေနထိုင္ ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တစ္ ခုခုတြင္ တက္ေရာက္ေနသူျဖစ္ရ မည္။ အေမရိကန္တကၠသိုလ္၊ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ Global UGRAD ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ ျဖင့္ တစ္ႏွစ္တက္ေရာက္ၿပီးပါက ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တကၠသိုလ္တြင္ ပညာဆက္လက္သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုျဖင့္ အေမ ရိကန္ႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္အ ခါ အနည္းဆံုး အသက္ (၁၈)ႏွစ္ ျပည့္ၿပီးသူ၊ အဂၤလိပ္စာ အရည္အ ခ်င္း သတ္မွတ္ခ်က္အေနျဖင့္ TOEFL ရမွတ္ ၅၀၀ ႏွင့္အထက္ ရွိထားသူျဖစ္ရမည္။ ပညာသင္ယူ ေနစဥ္ တက္ႂကြစြာပါဝင္သင္ယူလို စိတ္ရွိၿပီး လူအမ်ားႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံႏုိင္စြမ္း ျမင့္မားရမည္။ မိမိ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ အရည္အေသြး ကို ေကာင္းစြာျပသႏုိင္ရမည့္အ ျပင္ စာသင္ခန္းျပင္ပ လႈပ္ရွားမႈ မ်ားတြင္လည္း ပါဝင္ႏိုင္ရမည္။
 • Tue 17 Oct 2017 - 19:11
   ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ ရာထူးတိုးမူ၀ါဒမ်ား အေပၚ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္မႈမ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ားေပၚ ေပါက္လ်က္ရွိရာ ၀န္ႀကီးဌာနအ ေနျဖင့္ အေရးေပၚအစည္းအေ၀း တစ္ရပ္ေခၚယူေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအ ဖြဲ႕ခ်ဳပ္ (MTF) က ေအာက္တိုဘာ ၁၇ ရက္တြင္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ ျပန္ေတာင္းဆိုသည္။  ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနကထုတ္ျပန္ေသာ မူ၀ါဒမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၏ သေဘာထားႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္ မ်ားကို MIF က ေကာက္ယူခဲ့ရာ ယင္းမူ၀ါဒမ်ားပါ တန္းစီဇယားႏွင့္အမွတ္ေပးပံုတို႔ကို ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားအေနျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေန ေၾကာင္း MTF က ေၾကညာသည္။
 • Thu 12 Oct 2017 - 21:05
  အင္းစိန္ဂ်ီတီအိုင္ ေက်ာင္းအပါအဝင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ အစိုးရစက္မႈလက္မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရနည္းပညာ ေကာလိပ္မ်ား တက္ေရာက္လိုပါက ဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ေအာက္တုိဘာ ၁၉ ရက္ကစကာ သက္ဆုိင္ရာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္၌ ေၾကညာသည္။ အင္းစိန္၊ ေရႊျပည္သာ၊ ပူတာအို၊ ဟားခါး၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ သံတြဲ၊ ေက်ာက္ျဖဴ၊ မႏၲေလး၊ ေက်ာက္ပန္းေတာင္း၊ ေက်ာက္ ဆည္၊ ျပင္ဦးလြင္၊ ကန္႔ဘလူ၊ ခႏၲီး၊ ဂန္႔ေဂါ၊ ေခ်ာက္၊ ေရနံ ေခ်ာင္း၊ သရက္၊ မေကြး၊ လက္ပံ တန္း၊ ဝါးခယ္မ၊ လပြတၱာ၊ က်ဳိက္ လတ္ၿမိဳ႕တို႔ရွိ အစိုးရစက္မႈလက္ မႈသိပၸံေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ မိုးညႇင္း၊ ျမင္းၿခံ၊ ေရႊဘိုၿမိဳ႕တို႔ရွိ အစိုးရ နည္းပညာေကာလိပ္မ်ားတြင္ A.G.T.I သံုးႏွစ္သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ လွစ္မည္ျဖစ္ၿပီး တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပြဲကို သခၤ်ာ၊ ႐ူပေဗဒ၊ ဓာတုေဗဒမ်ားပါဝင္ေသာ ဘာ သာတြဲျဖင့္ ေအာင္ျမင္သူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
 • Wed 11 Oct 2017 - 22:17
  ၿပီးခဲ့သည့္ စက္တင္ဘာ အတြင္းက ေက်ာင္းတြင္းေငြေၾကး ေကာက္ခံမႈ၊ သုံးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ေဝဖန္ခံခဲ့ရေသာ ပုသိမ္ တကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ကို ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေလ့လာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္ေရးအဖြဲ႕ (ပညာေရး)ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ရာထူးသို႔ ဌာနေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထားလိုက္ေၾကာင္း ေအာက္တိုဘာ ၁၁ ရက္က ထုတ္ျပန္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံျပန္တမ္းတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။  ပုသိမ္တကၠသိုလ္တြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနသည့္ ေဒါက္တာၫြန္႔ေဖကို ေလ့လာဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္ေရး အဖြဲ႕ (ပညာေရး) ၫႊန္ၾကားေရး မွဴးခ်ဳပ္ေနရာသို႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ေန႔မွ စတင္ကာ ေျပာင္းေရႊ႕ ခန္႔ထားလိုက္္ၿပီး ပုသိမ္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေနရာ၌ အစားထိုးခန္႔အပ္ျခင္း မရွိေသးေပ။
 • Wed 11 Oct 2017 - 10:38
  အသက္ (၇) ႏွစ္ အရြယ္ ေက်ာင္းသား၊ေက်ာင္းသူငါးဦးကို ဆရာမက အတန္းေရွ႕ထြက္ခိုင္းကာ စကတ္ ႏွင့္ ေဘာင္းဘီမ်ားခြၽတ္ခိုင္း၍ နာရီအတန္ၾကာရပ္ခိုင္းၿပီး အျပစ္ေပး ေသာ ဓာတ္ပံုအခ်ိဳ႕ လြန္ခဲ့သည့္လ က ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈကြန္ရက္တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ရာ ျမင္ေတြ႕သူအမ်ားစု ေဒါသထြက္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ အျပစ္ေပးေသာ ဆရာမအေပၚ ျပင္းထန္စြာ ေဝဖန္ၾကသည္။ စက္တင္ဘာ ၂၂ ရက္က ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ေရတာရွည္ၿမိဳ႕ နယ္ ကူးတို႔ဆိပ္ေက်းရြာ မူလတန္း လြန္ေက်ာင္းတြင္ စာမရသည့္ ဒုတိယတန္းေက်ာင္းသူႏွစ္ဦး၊ ေက်ာင္းသားသံုးဦးကို ဆရာမကအတန္းေရွ႕တြင္ ေဘာင္းဘီႏွင့္ စကတ္မ်ားခြၽတ္ေစၿပီး နာရီအတန္ၾကာအျပစ္ေပးခဲ့သည္။ ထိုသို႔အ ျပစ္ေပးေသာ ဆရာမကို စာသင္ၾကားမႈရပ္ဆုိင္းထားၿပီး စုခံုဖြဲ႕ စစ္ေဆးခဲ့သည္။
 • Mon 09 Oct 2017 - 21:41
   ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္ထားေသာ ရာထူးတုိးမူ ၀ါဒမ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အ ေရးေပၚအစည္းအေ၀းတစ္ရပ္ကို ရက္ပိုင္းအတြင္း မႏၲေလး(သို႔မ ဟုတ္) ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အဖဲြ႕ခ်ဳပ္(MTF) က ျပင္ဆင္ေနသည္။  အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ေအာက္ရွိ ၀ိဇၨာ၊ သိပၸံတကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ ပါေမာကၡရာထူးမွ လက္ေထာက္ ကထိကရာထူးအထိ ရာထူးတုိး၊ အေျပာင္းအေရႊ႕ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ားကုိ ေအာက္တုိဘာ ၁ ရက္က ၀န္ႀကီးဌာန၀က္ဘ္ဆုိက္(www.moe.gov.mm)က ပထမဆုံးအ ႀကိမ္ တရား၀င္ေၾကညာခဲ့သည္။
 • Wed 04 Oct 2017 - 13:10
  အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားအား အ စိုးရေထာက္ပံ့ထားသည့္ ေက်ာင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ ရန္ပုံေငြမ်ားအ လဲြသုံးစားမႈရွိပါက သက္ဆုိင္ ရာၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး႐ုံးသို႔ ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက စက္တင္ဘာ လလယ္တြင္ ၫႊန္ၾကားခဲ့သည္။
 • Wed 04 Oct 2017 - 13:08
  ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္ပထမႏွစ္တက္ေရာက္ မည့္သူမ်ားအေနျဖင့္ တကၠသိုလ္ တစ္ခုမွ အျခားတကၠသိုလ္တစ္ခု သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕တက္ေရာက္လိုပါ က ေက်ာင္းဖြင့္ၿပီး ၂၁ ရက္အတြင္း အၿပီးေျပာင္းေရႊ႕ေလွ်ာက္ထားရ မည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန က ေၾကညာထားသည္။
 • Mon 02 Oct 2017 - 21:51
   အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ အနီးကပ္သင္တန္းမ်ားကုိ ရက္ ျပည့္၊ အခ်ိန္ျပည့္တက္ေရာက္ရန္ ႏွင့္ စာေမးပြဲတြင္ မသမာမႈမ်ား မျပဳလုပ္ရန္ ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလး အေ၀း သင္တကၠသုိလ္က စက္တင္ဘာ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။  အေ၀းသင္တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအ တြက္ အနီးကပ္ပုိ႔ခ်သင္တန္း သည္ ဘာသာရပ္အလုိက္သင္ယူ တတ္ေျမာက္မႈ ဆန္းစစ္ရာ၌ အေရးပါေသာသင္တန္းျဖစ္ျခင္း ေၾကာင့္ ရက္ျပည့္၊ အခ်ိန္ျပည့္ တက္ေရာက္ရန္ႏွင့္ စာေမးပြဲတြင္ ႐ုိးသားစြာေျဖဆုိရန္၊ မသမာမႈမျပဳလုပ္ရန္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကုိ ႀကိဳတင္အသိေပးထားရန္ အေ၀းသင္တကၠသုိလ္မ်ားက အေ၀းသင္ဌာနခြဲအသီးသီးသုိ႔ ၫႊန္ၾကားထားသည္။
 • Fri 29 Sep 2017 - 22:46
  တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံဘာသာရပ္သင္ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ေကာလိပ္မ်ား တြင္ တတိယႏွစ္သင္တန္းေအာင္ ျမင္ၿပီး စတုတၳႏွစ္ (ေနာက္ဆံုးႏွစ္) သို႔ တက္ေရာက္သည့္အခါ ဘြဲ႕ ႀကိဳေပါင္းစပ္ဘာသာရပ္ ေျခာက္ ခုကို ေရြးခ်ယ္တက္ေရာက္ႏိုင္ သည္ဟု ၂၀၁၇ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ လမ္းၫႊန္၌ေၾကညာထားသည္။
 • Wed 27 Sep 2017 - 11:32
  ‘‘အတတ္လည္းသင္၊ ပဲ့ျပင္ဆံုးမ၊ သိပၸမခ်န္၊ ေဘးရန္ဆီးကာ၊ သင့္ရာအပ္ပို႔ ဆရာတုိ႔ က်င့္ဖို႔ ၀တ္ငါးျဖာ’’ တပည့္မ်ားကုိ အသိပညာမွ်ေ၀ၿပီး တပည့္မ်ားတြင္ က်ေရာက္လာသမွ်၊ က်ေရာက္လာလတၱံေသာ ေဘးအႏၲရာယ္ ရန္စြယ္မ်ားကို ကာကြယ္ေပးမည့္ ဆရာမ်ားကိုယ္တိုင္ ရခုိင္အေရး၌ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕ကာ ထြက္ေျပးရသည္။ ေမာင္ေတာ၊ ဘူးသီးေတာင္ ႏွင့္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္း လံုၿခံဳေရးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ရဲ ကင္းစခန္း ၃၀ ကို ၾသဂုတ္ ၂၅ ရက္ နံနက္ အ႐ုဏ္တက္ခ်ိန္တြင္အလစ္အငိုက္ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈ ကစတင္ကာ ေမာင္ေတာေဒသ၌ အၾကမ္းဖက္တိုက္ခုိက္မႈမ်ား တစ္ေက်ာ့ျပန္ ေပၚေပါက္လာသည္။
 • Sat 23 Sep 2017 - 20:22
   အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားရွိ မူလတန္းျပ ဆရာျဖစ္လက္ မွတ္မရွိသည့္ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ မူလတန္းဆရာအတတ္ စာေပးစာယူသင္ တန္းကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ ပညာေရး ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေအာက္တို ဘာ ၁ ရက္၌ စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။  ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ေအာက္ရွိ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရိွေသးသည့္ မူလ တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမ ၂၈,၄၄၅ ဦးရွိေနရာ ဆရာျဖစ္လက္မွတ္မရွိ သည့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ မူလတန္းအဆင့္ဘာသာ ရပ္မ်ားကို စနစ္တက်သင္ျပႏုိင္ မည့္ မူလတန္းျပဆရာမ်ား ေလ့က်င့္ေမြးထုတ္ေရး အဆိုပါစာေပး စာယူသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆုိသည္။
 • Wed 20 Sep 2017 - 13:43
  အဂၤလန္ႏုိင္ငံ ေအာက္စဖို႔ဒ္တကၠသိုလ္က ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဘ႑ာေငြေၾကးဆိုင္ရာ အခက္အခဲရွိသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕မွ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ Reach Oxford Scholarship ဘြဲ႕ႀကိဳ ပညာသင္ဆုမ်ားေပးရန္ ဖိတ္ေခၚထားသည္။ ပညာသင္ဆု အက်ဳံးဝင္ ေသာ ၿဗိတိန္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းရွိ ေကာလိပ္မ်ားတြင္ ေရွးေဟာင္းသု ေတသနဘာသာရပ္မ်ား၊ ဇီဝနည္းပညာဘာသာရပ္မ်ား၊ အင္ဂ်င္နီယာဘာသာရပ္မ်ား၊ ကြန္ပ်ဴတာ ႏွင့္ ကြန္ပ်ဴတာသိပၸံဘာသာရပ္ မ်ား၊ ဘာသာစကားဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ ဥပေဒ၊ သမိုင္းႏွင့္ ႐ူပေဗဒဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ား ႏွင့္ ဂီတအပါအဝင္ ဘာသာရပ္ ၄၇ ခုကို ေရြးခ်ယ္သင္ယူခြင့္ရမည္ ျဖစ္သည္။ ပညာသင္ဆုအစီအစဥ္ တြင္ ေဆးပညာရပ္မပါဝင္ေပ။ (ပညာသင္ဆုျဖင့္ တက္ေရာက္ႏုိင္ ေသာ ဘာသာရပ္မ်ားကို http:// www.ox.ac.uk/admissions/ undergraduate/courses-listing? wssl=1 တြင္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္သည္။
 • Wed 13 Sep 2017 - 12:22
  ျပည္တြင္း ပညာေရးေစ်းကြက္တြင္ အစုိးရ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားႏွင့္အၿပိဳင္ ပုဂၢလိကကုိယ္ပုိင္ ေက်ာင္းမ်ား ေနရာယူလာခဲ့သည့္ သက္တမ္းသည္ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း၀င္ေရာက္လာၿပီျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒအမွတ္ (၁၄) ျဖင့္ ၂၀၁၁ ဒီဇင္ဘာ ၂ ရက္တြင္ ကုိယ္ပိုင္ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္ဥပေဒကုိ အတည္ျပဳျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆုိပါ ဥပေဒအရ ၂၀၁၂ ဧၿပီ ၄ ရက္တြင္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမွတ္ပုံတင္နည္းဥပေဒမ်ားကို ထပ္မံျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ အဆုိပါဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ပညာသင္ ႏွစ္ကစ၍ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ ပုဂၢလိက ကုိယ္ပုိင္ေက်ာင္းမ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳခဲ့သည္။
 • Sun 10 Sep 2017 - 21:41
   စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕တို႔အပါအ၀င္ ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခုိက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဆုိသည့္ သတင္းမ်ားေၾကာင့္ လံုၿခံဳေရးအထူးသတိရွိရန္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴး႐ံုးမ်ားက အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္ ၫႊန္ၾကားထားသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အ ၾကမ္းဖက္ေဖာက္ခဲြတုိက္ခိုက္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ မသကၤာဖြယ္ ကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္ေပၚပါက တုိင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ပညာေရး မွဴး႐ံုးမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ရာ လံုၿခံဳ ေရးတပ္ဖဲြ႔မ်ားသို႔ အသိေပးအ ေၾကာင္းၾကားရန္ ၫႊန္ၾကားထား သည္။
 • Wed 06 Sep 2017 - 12:04
  ယခုႏွစ္ တကၠသိုလ္ဝင္ခြင့္ရသူမ်ား ကို သက္ဆိုင္ရာ တကၠသိုလ္၊ ဒီဂ ရီေကာလိပ္ႏွင့္ ေကာလိပ္မ်ားက ႏိုဝင္ဘာ ဒုတိယပတ္တြင္ အ ေၾကာင္းျပန္ေပးမည္ဟု အဆင္ ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန (ရန္ကုန္႐ံုးခြဲ)ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး တစ္ဦး ကေျပာသည္။
 • Wed 06 Sep 2017 - 12:02
  တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ အေျခခံပညာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ ႏုိင္မည့္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ထူးခြၽန္ဆရာဆု ေက်ာင္းအ ဆင့္ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားကို စက္တင္ ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ စတင္မည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနက ေၾက ညာထားသည္။
 • Wed 06 Sep 2017 - 11:55
  ရန္ကုန္ ႏိုင္ငံျခားဘာသာ တကၠသိုလ္၏ ညေနပိုင္းဘာသာ စကားသင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္း၀င္ခြင့္ကို စက္တင္ဘာ ၁၈ ရက္ နံနက္ ၉ နာရီကစတင္၍ http://www.yufl.edu.mm/chrd သို႔၀င္ေရာက္ၿပီး အြန္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါတကၠသိုလ္ကေၾကညာထားသည္။
 • Wed 06 Sep 2017 - 11:54
  တကၠသိုလ္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား အိမ္ ခန္းရရွိေရးဆိုင္ရာ စစ္တမ္းတစ္ ရပ္ကို တကၠသိုလ္ ဆရာ၊ ဆရာမ အသင္းမ်ား ကိုယ္စားျပဳေကာ္မတီ က ေကာက္ယူမည္ဟု အဆိုပါ ေကာ္မတီဝင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္း တကၠသိုလ္မွ ကထိက ဦးလႈိင္တင့္က ေျပာသည္။
 • Mon 04 Sep 2017 - 21:18
  သူငယ္တန္းႏွင့္ ပထမ တန္းတြင္ သင္႐ုိးသစ္ဆုိင္ရာနည္း ျပသင္တန္းဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားကိုသာ သင္ၾကားမႈတာ၀န္ ေပးရန္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား သို႔ ၾသဂုတ္ေနာက္ဆုံးပတ္က ၫႊန္ၾကားထားသည္။  အေျခခံပညာသူငယ္တန္း ႏွင့္ ပထမတန္းကို သူငယ္တန္း အေပါင္း ၁၂ တန္း (KG+12) စနစ္သစ္အရ သင္႐ိုးၫႊန္းတမ္းအသစ္ မ်ားျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေနျခင္း ျဖစ္ရာ သင္႐ုိးၫႊန္းတမ္းအသစ္ သင္ၾကားနည္းႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ နည္းျပသင္တန္းဆင္း ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကိုသာ သင္ၾကားမႈ တာ၀န္ေပးရန္ ၫႊန္ၾကားထား သည္။ သင္တန္းမတက္ရေသး ေသာ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား ေအာက္တိုဘာတြင္ ဖြင့္လွစ္မည့္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ဆင့္ပြားသင္တန္း မ်ားတက္ေရာက္ရန္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ားအား ၫႊန္ၾကားထားသည္။

Pages

Subscribe to Education