Education


Sponsored By Samsung

နည္းပညာ အသံုးခ် ပညာသင္ျကားျခင္းရဲ့ ေကာင္းက်ိုးမ်ား

Thurs 11 Jan 2018 - 18:05

နည္းပညာ ေခတ္မွာေတာ့ လူေနမႈက႑ဍ အသီးသီးမွာ နည္းပညာ ျဖည့္တင္း သံုးစြဲမႈေတြ သိသိသာသာ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ က်န္းမာေရး၊ လူမႈေရး၊ လူမႈေရး နယ္ပယ္ေတြနည္းတူ ပညာေရး က႑ဍမွာလည္း နည္းပညာ အသံုးျပုျပီး ျမွင့္တင္ ျဖည့္ဆည္းေပးဖို့ ပညာရွင္ေတြက ဘက္ေပါင္းစံု စဉ္းစား ျကံဆလာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဝိဝါဒ ကြဲျပားမႈေတြလည္း ရွိေနဆဲပါ။


 • Sun 01 Jul 2018 - 23:59
  ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္စာ ေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ တကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ မေလွ်ာက္ထားပါက ေနာင္ပညာ သင္ႏွစ္မ်ား၌ အေ၀းသင္တကၠ သိုလ္သာ တက္ေရာက္ခြင့္ျပဳမည္ ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾက ညာထားသည္။ 
 • Fri 29 Jun 2018 - 20:33
   ျမန္မာႏုိင္ငံရွိတကၠသုိလ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ ဦး ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစြမ္းရည္ မ်ားျမႇင့္တင္ရန္္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၿဗိတိန္ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ျမင့္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း (NIHED) ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။ ေက်ာင္းထူေထာင္ရန္ အ ဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အ စီအစဥ္ကို တစ္ႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္  ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ Irrawaddy Policy Exchange တို႔၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ၊ University College London-Institute of Education (UCL) ၏နည္းပညာပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူ၀ါဒေကာ္မရွင္တို႔ပူးေပါင္းကာ စမ္းသပ္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 27 Jun 2018 - 12:12
  လာမည့္ ၂၀၁၉-၂၀ ပညာသင္ႏွစ္ တြင္ အေျခခံပညာတတိယတန္း ႏွင့္ ဆ႒မတန္းသင္႐ိုးၫႊန္းတမ္း မ်ား အသစ္ေျပာင္းလဲအသံုးျပဳ မည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳး သိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။ 
 • Wed 27 Jun 2018 - 12:09
  တကၠသိုလ္တက္ရန္ အခက္အခဲရွိ သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္က ေပး အပ္မည့္ တကၠသိုလ္ပညာသင္ ေထာက္ပံ့ေၾကးဆုမ်ား ေလွ်ာက္ ထားႏိုင္ေၾကာင္း အဆင့္ျမင့္ပညာ ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးတစ္ဦး က ေျပာသည္။ 
 • Wed 27 Jun 2018 - 12:08
  ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပဲြ ေအာင္ျမင္သူ မ်ားအတြက္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုကတကၠသိုလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္တြင္ စတင္လက္ခံေနၿပီျဖစ္သည္။ ထုိ တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုအနက္ တကၠသုိလ္ေျခာက္ခုက ယခင္ႏွစ္ မ်ားကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြ ရမွတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ၀င္ခြင့္ ဆုံးျဖတ္မည္မဟုတ္ဘဲ ႏႈတ္ေမး၊ ေျဖ ပါစစ္ေဆးၿပီး ႏွစ္ခုေပါင္းရမွတ္ ျဖင့္ ဆုံးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ ထုိသို႔ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆးကာ ၀င္ခြင့္လက္ခံ မည့္ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသိုလ္ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေမးျမန္းထားသည္။
 • Mon 25 Jun 2018 - 21:58
  ယခုပညာသင္ႏွစ္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မတက္ ေရာက္ႏိုင္သည့္ ကေလးမ်ားအ တြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ၉၀ ၌ ေက်ာင္းျပင္ပ မူလတန္းပညာေရးအေျခစိုက္စ ခန္း ၄၅၅ ခုဖြင့္လွစ္ရန္ ပညာေရး ဝန္ႀကီးဌာနက စီစဥ္ေနသည္။ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္း လံုးဝမ တက္ေရာက္ဖူးသူ၊ ေက်ာင္းထြက္ ထားရသူ အသက္(၁၀)ႏွစ္မွ (၁၄) ႏွစ္အတြင္း ကေလးမ်ားကို တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ ၁၄ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၉၀ ၌ ေက်ာင္းျပင္ပမူလတန္းပညာ ေရးအေျခစိုက္စခန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ ျမန္မာႏုိင္ငံစာ တတ္ေျမာက္ေရး အေထာက္အ ကူျပဳပင္မဌာန (MLRC)ႏွင့္ ပူး ေပါင္းစီစဥ္ေနသည္။
 • Mon 25 Jun 2018 - 21:58
  ယခုႏွစ္တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲ ေအာင္ျမင္သူမ်ားအ တြက္ အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္မ်ားက ၀င္ ခြင့္မ်ားစတင္ေခၚယူေနသည္။ ဂီတ၊ သဘင္၊ ပန္းခ်ီ၊ ပန္းပု၊ ႐ုပ္ရွင္ ႏွင့္ ျပဇာတ္ပညာ စသည့္ အထူးျပဳဘာသာရပ္ ငါးခုကို အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ အႏုပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး) တို႔တြင္ သင္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းကာလ ေလးႏွစ္ၿပီးဆံုးပါက ၀ိဇၨာဘဲြ႕ေပးအပ္ မည္ျဖစ္သည္။
 • Sun 24 Jun 2018 - 21:23
  ၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္ျမင္သူမ်ား အ တြက္ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ေရးအဖြဲ႕သို႔ ေလွ်ာက္ထားရမည့္ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာ မ်ားကို တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိတကၠသိုလ္ ၂၃ခုတြင္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္၌စတင္လက္ခံမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ အထိတကၠသိုလ္၀င္ ခြင့္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန သို႔  တိုက္႐ုိက္ေလွ်ာက္ထားရ ေသာ္လည္း ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၇ တြင္တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္ ၁၇ ခု၌ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လက္ခံခဲ့သည္။ ယခုႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိတကၠသိုလ္ ၂၃ ခု၌ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားလက္ခံျခင္းျဖစ္သည္။
 • Sat 23 Jun 2018 - 21:54
  ဒီတစ္ပတ္အားလပ္ရက္မွာ ဖတ္စရာအျဖစ္ အက္ေဆးဆရာ ေတြေရးထားတဲ့ အက္ေဆးေတြ ကုိ ေမာင္ရင့္မာ (ေက်ာင္းကုန္း)က အက္ေဆးသဏၭာန္ျပန္လည္ ေရးသားခ်က္ကုိ ၫႊန္းဆုိခ်င္ပါ တယ္။ 
 • Fri 22 Jun 2018 - 21:55
  တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ ပညာ ေရး ေကာလိပ္ ၂၄ ခုတြင္ လုပ္ ငန္းခြင္အႀကိဳ ဆရာအတတ္ပညာ ဒီပလိုမာသင္တန္းသား ၇,၀၀၀ ခန္႔ လက္ခံမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။ ယခုႏွစ္ တကၠသုိလ္ဝင္စာ ေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားသူမ်ား သင္တန္းဝင္ခြင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ ၿပီး ေလွ်ာက္လႊာ စတင္လက္ခံ မည့္ရက္ကို ႏိုင္ငံပိုင္သတင္းစာ မ်ား၌ ေၾကညာမည္ျဖစ္သည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 12:54
  ျပည္တြင္း အလုပ္အကိုင္ေဈး ကြက္တြင္ ေက်ာင္းမၿပီးေသးသူ မ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိရန္ အခက္ အခဲမ်ားရွိေနေၾကာင္း အလုပ္ရွာ ေဖြေနသူအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 12:52
  ၂၀၁၈တကၠသိုလ္ဝင္ စာ ေမးပြဲ ေအာင္ျမင္ထားေသာ  ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားသည္ ဇြန္လ ၂၆ ရက္ကစကာ ၎တို႔ တက္ ေရာက္လိုသည့္ တကၠသိုလ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္ သည္။ တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲ ရမွတ္ အနည္း၊ အမ်ားအေပၚ မူတည္၍ ဝါသနာပါရာ ဘာသာ ရပ္ကို ဆက္လက္ေရြးခ်ယ္ရခ်ိန္ လည္းျဖစ္သည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 12:49
  ယခုႏွစ္မွ စတင္ေျပာင္းလဲမည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္းသင္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဘာသာရပ္စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 12:48
  ယခု ပညာသင္ႏွစ္တြင္ ဒုတိယတန္း (Grade-2)ကို သင္ ႐ိုးၫႊန္းတမ္း အသစ္မ်ားျဖင့္ စတင္သင္ၾကားေနသည္။ ဒုတိယ တန္းတြင္ သင္ၾကားရမည့္ လူမႈ ေရးဘာသာရပ္ သင္႐ိုးသစ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေတြ႕ဆံုေမးျမန္းထား သည္ကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 11:53
  ယခုႏွစ္မွ စတင္ေျပာင္းလဲမည့္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေမးခြန္းပံုစံသစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရွိ တကၠသိုလ္၀င္တန္းသင္ အထက္တန္းျပ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို ဘာသာရပ္စြမ္းရည္ျမႇင့္သင္တန္းေပးရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ တာ၀န္ရွိသူက ေျပာသည္။
 • Wed 20 Jun 2018 - 11:12
  ၾကက္တူေရြးႏႈတ္တိုက္ အ လြတ္က်က္ ပညာေရးသို႔ ဦးတည္ေစခဲ့ သည္ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳခံရေသာ သခ်ၤာႏွင့္ သိပၸံဘာသာရပ္မ်ားကို အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သင္ၾကား သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၃၃ ႏွစ္ခန္႔ၾကာ ယင္းမူဝါဒ ဖ်က္သိမ္းေရးသည္ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္ျဖစ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္ရွိ လာသည္။   အမ်ိဳးသားပညာေရးမူဝါဒ ေကာ္မရွင္ ေျခာက္လတာအစီရင္ ခံစာကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔ တင္ျပခဲ့ရာ ထိုအစီရင္ခံစာႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဇြန္လ ၁၂ ရက္ႏွင့္၁၄ ရက္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ ၂၃ ဦးက ေဆြးေႏြးခဲ့ သည္။
 • Fri 15 Jun 2018 - 20:51
   စာေမးပြဲေျဖဆုိေနစဥ္ မိခင္ေသဆံုးခဲ့ေသာ္လည္း ေျခာက္ဘာသာ ဂုဏ္ထူးထြက္ေသာ ေက်ာင္းသူႏွင့္ စားပြဲထိုးလုပ္ကုိင္ ရင္း တကၠသိုလ္ဝင္စာေမးပြဲေျဖ ဆိုေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသားတုိ႔ ပညာသင္ဆုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈ အသီးသီးရရွိ သည္။ ၎တုိ႔အေၾကာင္း 7Day Daily သတင္းစာႏွင့္ 7Day News ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီတစ္ခုႏွင့္ သူငယ္ခ်င္းတစ္ စုက ပညာသင္ဆုႏွင့္ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။
 • Thu 14 Jun 2018 - 21:48
   ရန္ကုန္တကၠသိုလ္၀င္ ခြင့္ကို  ဘာသာရပ္အလိုက္ သတ္ မွတ္ရမွတ္မ်ား ျပည့္ရမည့္အျပင္ လူေတြ႕စစ္ေဆးၿပီးမွသာ လက္ခံ မည္ျဖစ္သည္။ ယခင္ကဲ့သို႔ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲရမွတ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ လက္ခံေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။
 • Wed 13 Jun 2018 - 12:39
  ၿပီးခဲ့သည့္ ဇြန္လ ၂ ရက္က တကၠသိုလ္ဝင္ စာ ေမးပြဲေအာင္စာရင္း မ်ားေၾကညာအၿပီးတြင္ အေျခခံ ပညာေရးၿပီးဆံုးေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား တကၠသိုလ္ပညာေရး တက္ေရာက္ရန္ စတင္ေရြးခ်ယ္ေနၿပီျဖစ္သည္။
 • Tue 12 Jun 2018 - 11:13
  ရန္ကုန္ယခင္ႏွစ္ထက္တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္ခ်က္က်ဆင္းသည့္တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားသည္အေၾကာင္းရင္းစိစစ္တင္ျပရန္ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးကၫႊန္ၾကားထားရာဇြန္လ၁၁ရက္ေနာက္ဆံုးထားတင္ျပရန္ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန၀န္ႀကီး႐ံုးကအေျခခံပညာဦးစီးဌာနသို႔ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားသည္။

Pages

Subscribe to Education