တိမ္ေတြေနတဲ့ အရပ္ဆီကို

တိမ္ေပၚခုန္တက္ကလိုက္စမ္းပါဦး (ေကာင္းကင္ရိုက္ကူးမႈ)